Bratislavský samosprávny kraj

 • Modelársky letecký deň vo Veľkých Levároch sa presúva na 7. októbra 2023

  Už po desiatykrát organizuje Záhorácky letecký klub – Model Klub Malacky letecko-modelársky deň s názvom Memoriál Karola Wunderlicha. Pôvodne sa mal konať na plochách Richter Rasen v lokalite Babie jazero pri Veľkých Levároch v sobotu 23. septembra, avšak pre nepriaznivú predpoveď počasia sa presunie až na 7. októbra. Letecko-modelársky deň štandardne začína o 10.00 h a končí približne o 18.00 h. Návštevníkom, ktorí budú chcieť na podujatí stráviť dlhší čas modelári odporúčajú priniesť si prenosné sedenie, ochranu pred slnkom a občerstvenie. Vstup je voľný.

  Podujatie organizuje klub na počesť bývalého zväzarmovského vedúceho Model Klubu Malacky, Karola Wunderlicha, ktorý vychoval niekoľko generácií modelárov. Viacerí z jeho odchovancov sú stále aktívnymi pilotmi modelov. 

  Na jeho odkaz modelári nadväzujú nielen týmto memoriálom, ale aj tým, že pred niekoľkými rokmi znovu rozbehli modelársky krúžok pre deti pri CVČ v Malackách. Pravidelnými hosťami KWM bývajú tri deti Karola W. aj so svojimi rodinami.

  Prvé ročníky memoriálu sa konali na leteckej základni Kuchyňa. Po zmene podmienok v ASR, organizuje klub svoju show na plochách Richter Rasen v lokalite Babie jazero (Veľké Leváre).

  Cez leto organizuje klub dve celovíkendové letecké akcie formou kempu na ploche, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a manželky členov klubu. Vzniká tak komunita veľmi podobná atmosfére z prelomu 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia. 

  Zdroj: Malacky.sk

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/modelarsky-letecky-den-vo-velkych-levaroch-sa-presuva-na-7-oktobra-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=modelarsky-letecky-den-vo-velkych-levaroch-sa-presuva-na-7-oktobra-2023.

 • Začína 14. ročník konferencie umenia vo verejnom priestore 

  V utorok 26. septembra 2023 sa uskutoční 14. ročník odbornej konferencie pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú organizuje Bratislavský samosprávny kraj a Academia Istropolitana Nova. Konferencia pod názvom Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja: stav, ochrana, vízia sa bude konať v kinosále Slovenskej národnej galérie v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. 

  Fenomén umeleckých objektov, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestore, si získava v ostatnom období čoraz viac pozornosti. Dramaturgia tohtoročnej konferencie sa zameriava na viaceré aktuálne otázky. Aký je aktuálny stav umenia vo verejnom priestore? Čo sa robí pre jeho zachovanie? Existuje konkrétna vízia, ako k nemu pristupovať v budúcnosti?

  Konferenciu môžete sledovať online

  Program predstaví mapovanie umenia, kunsthistorický výskum ako aj cenné nálezy v Bratislavskom samosprávnom kraji, starostlivosť o umelecké diela v Košickom samosprávnom kraji, meste Trnava a ďalších slovenských samosprávach. Odznejú tiež príspevky, ktoré priblížia obnovenie dvoch významných mestských fontán, koncept využitia umenia v architektúre na príklade rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, stratégiu hlavného mesta SR a  výskumný a popularizačný projekt Galérie mesta Bratislavy Umenie mesta.

  Príbehy záchrany umeleckých diel odprezentujú dcéry významných slovenských umelcov/-kýň Juraja Gavulu a Erny Masarovičovej, ako aj zástupca korporátneho aktéra, ktorý participoval na záchrane jedného z diel. Príklad dobrej praxe zo zahraničia a koncepciu starostlivosti o diela vo verejnom priestore predstaví zástupkyňa Galérie hlavného mesta Prahy.   

  Bratislavský samosprávny kraj sa téme venuje komplexne prostredníctvom svojho dlhodobejšieho projektu Umenie vo verejnom priestore kraja. V rámci neho postupne mapuje a reštauruje umenie nachádzajúce sa v budovách a areáloch vo svojom vlastníctve a pracuje na príprave online mapového portálu. 

  Konferencia je pripravovaná v spolupráci s partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a Slovenskou národnou galériou. 

  Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať na prihlasovacom online formulári.    

  Podujatie je realizované v hybridnom formáte, okrem prezenčnej účasti je možné program sledovať aj cez livestream priamo na youtubovom kanáli

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/na-14-rocniku-konferencie-otvorime-temu-umenia-vo-verejnom-priestore/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-14-rocniku-konferencie-otvorime-temu-umenia-vo-verejnom-priestore.

 • V Ružinove sa opäť uskutoční jesenné upratovanie, pozrite si termíny

  Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje, že jesenné upratovanie sa uskutoční opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu na zberných miestach  pre každú obytnú časť zvlášť.

  Medzi objemný odpad patrí napríklad starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

  7. október 2023 (sobota)

  9.00 – 17.00 hod.

  • OSTREDKY – Súmračná 24, zozadu bytového domu (parkovisko pozdĺž Ružinovskej cesty)
  • ŠTRKOVEC – Herlianska ul., parkovisko pred bývalou Tatra bankou
  • TRNÁVKA – Banšelova ul., parkovisko pri Autobazáre

   14. október 2023 (sobota)                                                                 

  9.00 – 17.00 hod.

  • PRIEVOZ – výbeh pre psov Parková / Syslia

                          – Vlčie hrdlo – sídlisko

  • POŠEŇ – parkovisko pred nákupným centrom Kocka          
  • TRÁVNIKY – parkovisko Rezedová, výjazd na Ďatelinovú ul.

  21. október 2023 (sobota)                         

   9.00 – 17.00 hod.

  • STARÝ RUŽINOV – v objekte detských jaslí (spevnená plocha) na Palkovičovej ul. – vjazd z Prešovskej ul.
  •  RUŽOVÁ DOLINA – parkovisko pred kúpaliskom Delfín
  • NIVY – parkovisko pred SOŠ Dopravná – Kvačalova ul.

                   –  roh Budovateľská – Kulíškova ul.

  Ružinovčania, ktorí sa preukážu dokladom o trvalom alebo prechodným pobytom v Ružinove, môžu vo vyššie uvedených termínoch odovzdať objemný odpad aj priamo na mieste sídla Verejno-prospešných služieb Ružinov na adrese Mlynské luhy 19.

  Zdroj: Ružinov.sk

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/v-ruzinove-sa-opat-uskutocni-jesenne-upratovanie-pozrite-si-terminy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=v-ruzinove-sa-opat-uskutocni-jesenne-upratovanie-pozrite-si-terminy.

 • Ministerstvo práce uľahčuje príchod mozgov zo zahraničia na slovenský trh práce

  Nariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je prilákať a zároveň uľahčiť príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia, aby sa uplatnili na trhu práce v Slovenskej republike.

  Potreba úpravy právneho predpisu vychádza z poznatkov aplikačnej praxe. Zmena sa týka požadovanej úrovne dosiahnutého vysokoškolského vzdelania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú záujem uplatniť sa na slovenskom trhu práce v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR. Po novom sa požiadavka na dĺžku vysokoškolského štúdia upravuje zo štyroch na tri roky pre zamestnania s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR.

  Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, že v mnohých krajinách absolventi ukončujú svoje vzdelanie po dosiahnutí prvého stupňa vysokoškolského štúdia s bakalárskym titulom. V ďalších stupňoch pokračujú len tí študenti, ktorí sa chcú venovať výskumnej akademickej činnosti. Ide najmä o IT povolania a manažérske pozície.

  Schválené nariadenie hovorí o tom, že je v záujme Slovenska udeliť v kalendárnom roku národné vízum pre 3000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Udeľujú sa absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo absolventom niektorej z top 500 svetových univerzít. Vízum sa udeľuje aj cudzincom, ktorí sa uplatnia v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou a na pozíciách, ktoré si vyžadujú vysokú kvalifikáciu, napr. v oblasti IT sektora, vedy a výskumu či zdravotníctva, ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

  Nariadenie umožňuje príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia a zmierňuje vysoký dopyt napríklad po IT špecialistoch alebo lekároch, ktorých je na Slovensku výrazný nedostatok. Na základe udeleného národného víza je vysokokvalifikovaným osobám z tretích krajín umožnený vstup na územie SR za účelom hľadania si zamestnania a následne vykonávania pracovnej činnosti.

  Zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 521/2021 Z. z.:

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20230101_5494053-2.pdf

  Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/ministerstvo-prace-ulahcuje-prichod-mozgov-zo-zahranicia-na-slovensky-trh-prace/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ministerstvo-prace-ulahcuje-prichod-mozgov-zo-zahranicia-na-slovensky-trh-prace.

 • Komunitné centrum v Malackách začína svoju činnosť

  Komunitné centrum (KC), ktoré vzniklo pri Centre voľného času na Ulici Martina Rázusa, začína svoju činnosť. Centrum voľného času bude pri prevádzkovaní KC nadväzovať spoluprácu s rôznymi organizáciami. V stredu 13. septembra zástupcom týchto organizácií predstavili priestory a vybavenie.

  Komunitné centrum je miestom pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín, ale je aj pre bežnú populáciu. „Komunitné centrum je pre každého. Poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám a aj celej komunite. Ide o spoločný priestor pre celú sídelnú komunitu mesta a okolia. Cieľom komunitného centra je zapojiť bežnú populáciu do aktivít tak, aby dochádzalo k prepájaniu rôznych sociálnych či iných skupín,“ vysvetľuje pracovníčka KC Adriana Havlíková.

  Prízemnú časť KC tvorí multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor bude slúžiť na pohybové aktivity a spoločné stretnutia detí i celých rodín. Na hornom podlaží sa nachádzajú miestnosti na rôzne terapie (muzikoterapia, arteterapia a i.). V centre sa bude poskytovať aj sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).

  „Priestory Komunitného centra sú krásne, voňajú novotou a otvárajú svoje dvere všetkým klientom. Poskytovanie sociálnych služieb je pre naše mesto jednou z priorít. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že v meste i okolí máme ohrozené či sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva – v tomto nie sme oproti iným mestám či obciam na Slovensku výnimkou.  Aj preto sa teším z nového Komunitného centra. Verím, že sem povedú kroky aj tzv. väčšinovej spoločnosti, aby sa tu vytvorilo to, čo máme v názve – pekná, užitočná a zmysluplná komunita,” hovorí prednostka Mestského úradu Malacky Ľubica Čikošová. 

   Na prezentáciu začínajúcej činnosti centra prijali pozvanie zástupcovia týchto organizácií: Klub zdravotne znevýhodnených, Reedukačné centrum Veľké Leváre, Komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku, Spojená škola, Svitanie, Vstúpte, ÚPSVaR Malacky, Červený kríž v Malackách, Šanca pre deti, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i Mestské centrum sociálnych služieb.

  Komunitné centrum je zariadením bez právnej subjektivity. Ide o vnútornú organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky, ktorý vedie prednostka MsÚ. Na vznik komunitného centra dostalo mesto nenávratný finančný príspevok 370 288 €. 

  Otvorené je každý pracovný deň od 8.00 – 17.00 h.

  Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

  Zdroj: Malacky.sk

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/komunitne-centrum-v-malackach-zacina-svoju-cinnost/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=komunitne-centrum-v-malackach-zacina-svoju-cinnost.

 • Ružinov organizuje bezplatný odvoz nepotrebného elektorodpadu

  Mestská časť Bratislava – Ružinov organizuje bezplatný odvoz nepotrebného elektorodpadu na ekologickú recykláciu.

  Ak máte doma starý, nepotrebný alebo nefunkný televízor, chladničku, práčku, mikrovlnku, sporák, počítač či akýkoľvek iný rozmený elektorspotrebič, vyložte ho v sobotu, 7. októbra 2023 do 8:00 hod. do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu a my vám ho bezplatne odvezieme.

  AKO NA TO?

  1.   Najneskôr do 4. októbra 2023 kontaktujte  Miestny úrad Bratislava – Ružinov:    

  • počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4452
  • non-stop e-mailom na:zber@ruzinov.sk  

  2.   Nahláste nasledovné údaje:

  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  spotrebiče odviezť

  3.  Odvoz si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online na stránke  www.zberelektroodpadu.sk

  4.   V deň zberu vyložte do 8:00 hod. elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

  Ďalšie dôležité informácie k zberu:

  • Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Zabráni sa tým, aby elektorodpad skončil v rukách neoprávnených zberačov,  ktorí s ním môžu neodborne nakladať a prispieť tak k vzniku čiernych skládok.
  • Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na tel. čísle 0907 434 303.
  • Elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
  • Ak máte veľký spotrebič nad 25 kg (okrem TV a monitora), napríklad chladničku, práčku, sporák, a nestíhate stanovený termín zberu, môžete si bezplatný odvoz objednať počas celého roka.Termíny zberu sú zverejnené na  www.zberelektroodpadu.sk.

  Zdroj: Ruzinov.sk

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/ruzinov-organizuje-bezplatny-odvoz-nepotrebneho-elektorodpadu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ruzinov-organizuje-bezplatny-odvoz-nepotrebneho-elektorodpadu.

 • Najstarší filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM oslavuje 50 rokov. Štartuje 25. septembra

  EKOTOPFILM oslavuje tento rok 50-te výročie! Najstarší medzinárodný filmový festival vypukne 25. až 29. septembra 2023 v Bratislave a v Banskej Bystrici. Môžete sa tešiť na svetové filmové premiéry, zahraničných hostí a dokonca krátky film vytvorený umelou inteligenciou. Jubilejný ročník sa nesie v znamení motta ZACHRÁŇME ORIGINÁL, pretože živé originály živočíchov a rastlín potrebujú našu okamžitú pomoc a vedomú zmenu správania. Presvedčte sa na festivale, vstup a všetky sprievodné akcie sú ZADARMO.

  Počas 50-ročnej histórie festival síce niekoľkokrát zmenil názov, musel sa presadzovať vo viacerých režimoch, ale napriek tomu neustále rástol a etabloval sa v súčasnom medzinárodnom filmárskom svete. EKOTOPFILM začal písať svoje dejiny v socializme, prežil revolúciu, rozpad federácie a úspešne funguje aj v samostatnej Slovenskej republike. S dĺžkou konania, históriou, dátami a dosahovanými výsledkami patrí medzi absolútnu svetovú špičku.

  „Sám som pri festivale od jeho úplného začiatku, keďže ho založil môj otec. Sledujem, ako sa mení a vyvíja. Spoločne s tímom pracujeme na jeho neustálom zlepšovaní a som šťastný, že v súčasnosti je to platforma v 75 mestách po Slovensku a že z festivalu sa stala celoročná aktivita, kde postupne zapájame všetky školy na Slovensku. Vzdelávame už celé generácie detí, ukazujeme absolútne novinky filmovej tvorby dospelým. Tento rok oslavujeme veľkolepé 50-te výročie a ja týmto všetkých pozývam, buďte s nami pri tom,” hovorí riaditeľ filmového festivalu Peter Lím.

  Do súťaže sa tento rok prihlásilo 1691 filmov z celého sveta – z Nepálu, Srí Lanky, Číny, USA, Taiwanu, Litvy či Hong Kongu. Slovenskí filmári sú zastúpení piatimi filmami.

  „Tento rok sa prihlásili absolútne protipóly filmovej tvorby. Na jednej strane sú to autentické dokumenty, ktoré vznikali v divočine bez mobilného signálu a na druhej strane je to, napríklad, film vytvorený umelou inteligenciou. Dielo tohto druhu premietneme po prvýkrát v našej histórii. Experimentálny film Brearth Posledný nádych človeka na Zemi je o ľudskej bytosti, ktorá sa rozkladá a recykluje. Mám pocit, že nielen týmto filmom vyrazíme tento rok divákom dych,“ avizuje programová riaditeľka festivalu Alena Janáči.

  Do úzkeho výberu postúpili filmy v piatich kategóriách: Za poznaním prírody – prírodovedné a prírodopisné filmy, Úspešné príbehy, O čom treba hovoriť, Krátke filmy a kategória venovaná deťom. Tím festivalu EKOTOPFILM sa rozhodol prizvať aj vybranú triedu, ktorá pomôže medzinárodnej porote vybrať víťazov v kategórii Deti.

  „Náš Junior festival premieta filmy venované deťom a študentom, tak sme sa rozhodli, že tieto filmy, deti aj ohodnotia a pomôžu vybrať, čo sa im páči,“ vysvetľuje špeciálnu účasť v porote Alena Janáči.

  „Ochrana životného prostredia je pre Bratislavský kraj mimoriadne dôležitá. Sme jednou z najlesnatejších krajín Európy a chcem, aby to tak aj zostalo. Máme obrovské zásoby pitnej vody. Jej skutočná hodnota sa ukáže už o pár rokov. Vážme si ju a chráňme ju,“ zdôraznil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

  Na festivale sa bude 25. až 29. septembra 2023 v Bratislave a Banskej Bystrici premietať niekoľko svetových premiér a vyše 40 slovenských premiér. Za zmienku určite stojí síce zahraničný film Život na ostrove Mohéli, ktorý má však slovenského režiséra Martina Kováča.

  „Dokumentárny film je o ľuďoch a ich spolužití s prírodou na komorskom ostrove Mohéli vo východnej Afrike. Je to cesta suchozemskými a morskými ekosystémami tohto neznámeho ostrova, na ktorej sa stretávame s miestnymi obyvateľmi, skúmame ich vzťah k prírode a odhaľujeme životne dôležité problémy, ktorým čelia, od straty vody, znečistenia, odlesňovania až po nadmerný rybolov. Vďaka kombinácii znalostí domorodcov a výskumu francúzskych vedcov sa diskutuje o nových spôsoboch, ako pomôcť obnoviť a zachovať miestne morské ekosystémy a zároveň udržať miestne komunity,“ prezradila Alena Janáči.

  Aj tento film dokazuje, že za 50 rokov existencie ekologického filmového festivalu zmizli z planéty celé ekosystémy a vymreli celé živočíšne druhy, iné sú na pokraji vyhynutia. Mnohé už existujú len na stránkach ilustrovaných atlasov zvierat či učebníc biológie. Preto ZACHRÁŇME ORIGINÁL! Pretože toto nie je náš jediný problém. Presvedčíme vás o tom na 50. ročníku EKOTOPFILM – ENVIROFILM 25. až 29.9. 2023 v Bratislave a v Banskej Bystrici. Vstup na festival a všetky jeho sprievodné akcie sú ZADARMO. Viac informácií nájdete na webe ekotopfilm.sk a sociálnych sieťach EKOTOPFILM.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/najstarsi-filmovy-festival-ekotopfilm-envirofilm-oslavuje-50-rokov-startuje-25-septembra/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=najstarsi-filmovy-festival-ekotopfilm-envirofilm-oslavuje-50-rokov-startuje-25-septembra.

 • Šenkvice ponúkajú krúžky a pohybové aktivity v Kultúrnom a informačnom stredisku

  Pozývame všetkých, ktorí si radi zacvičia, odreagujú sa od každodenných povinností a stresu pomocou pohybu a zábavy, do Kultúrneho a informačného strediska v Šenkviciach na rôzne tanečné a pohybové aktivity. Čaká na Vás veľmi obľúbená zumba fitness, relaxačná jóga, jumping cvičenie na trampolínach a taktiež oddychový pilates.

  Šenkvický Jumping – pondelok, streda v čase o 17:30 hod, viac info na tel. čísle 0903 467 107, 0907 654 147

  Zumba fitness – tel. kontakt: 0918 837 501

  Pilates – utorok o 17:15 hod., viac info na tel. čísle: 0903 135 613

  Jóga – prihlásenie a viac info: 0908 092 992

  Materské centrum Adamko obnoví svoje aktivity v priestoroch Kultúrneho a informačného strediska.

  Tešiť sa môžete na obnovenie fungovania Materského centra Adamko, ktoré z dôvodu poskytnutia priestorov na výučbu žiakov základnej školy v kultúrnom stredisku, malo obmedzené možnosti pre svoje aktivity.

  Viac o fungovaní centra nájdete na FB stránke https://www.facebook.com/mcadamko

  Zdroj: Senkvice.eu

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/senkvice-ponukaju-kruzky-a-pohybove-aktivity-v-kulturnom-a-informacnom-stredisku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senkvice-ponukaju-kruzky-a-pohybove-aktivity-v-kulturnom-a-informacnom-stredisku.

 • Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu Malaciek sa blíži ku koncu

  Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa zmluvy s dodávateľom prác má skončiť v pondelok 25. septembra. Ako informoval primátor Juraj Říha na rokovaní mestského zastupiteľstva, dodávateľ žiadal predĺženie lehoty, avšak mesto nesúhlasilo a oznámilo, že nedodržanie zmluvy bude pokutovať. „Pohyb, ktorý tam teraz je, svedčí o tom, že zhotoviteľ berie naše vyjadrenie veľmi vážne,“ doplnil primátor.

  Ak teda v pondelok 25. septembra nebude parkovisko hotové a otvorené pre vodičov, mesto pristúpi k sankciám.

  Zdroj: Malacky.sk

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/rekonstrukcia-dvoch-parkovisk-na-juhu-malaciek-sa-blizi-ku-koncu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rekonstrukcia-dvoch-parkovisk-na-juhu-malaciek-sa-blizi-ku-koncu.

 • 3% k platu pre nových DofE učiteľov

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je uznávaný rozvojový program pre mladých ľudí. Ide o nášho overeného partnera, s ktorým dlhodobo spolupracujeme a vidíme výsledky v praxi. Program hľadá nových mentorov z radov učiteliek a učiteľov.

  Od nového školského roka je DofE hrdým poskytovateľom inovačného vzdelávania, čo v praxi znamená, že si učitelia po jeho absolvovaní vedia prilepšiť o 3 percentá k mzde.

  Benefity pre učiteľov, ktorí sa stali Vedúcimi DofE

  1. Unikátne eventy špeciálne pre učiteľov: rozvoj, ceremónie, wellness či komunita.
  2. Ocenenie od britského veľvyslanca či princa Edwarda.
  3. Komplexné materiály ihneď k použitiu.

  Pomôžte novým kolegom stať sa súčasťou DofE komunity. Môžu sa prihlásiť na školenie Vedúcich ešte dnes prostredníctvom tohto linku.

  Čo je DofE?

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award – DofE) je medzinárodný program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý sa zameriava na rozvoj ich dovedností, zdravia a fyzickej zdatnosti, dobrovoľníctva a dobrodružstva. Program ponúka príležitosť získať uznávanú medzinárodnú medailu, ktorá pomáha mladým rozvíjať sebaistotu, zodpovednosť a mnoho ďalších životných zručností.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bratislavskykraj.sk/3-k-platu-pre-nivych-dofe-ucitelov/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3-k-platu-pre-nivych-dofe-ucitelov.

Back to top button