Bratislava – Dúbravka

 • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte

  Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola uložená listová zásielka na pošte Bratislava-Dúbravka. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na základe čísla zásielky. Eva Vőrőšová OA439348985SK Adriána Kafková OA142599027SK…

 • Výrub stromov na pozemkoch C-KN p.č.: 267/1 a 267/2 v k.ú. Dúbravka

  Informácia o začatí správneho konania Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní…

 • Oznámenie o uložení listovej zásielky na miestnom úrade

  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Dúbravka, že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Jaroslava…

 • Zber nebezpečného odpadu 2022

   Zber bude 8. októbra od 10.30 do 12.30 pri požiarnej zbrojnici na Žatevnej. Určený je obyvateľom, nie podnikateľom. Zber bude 8. októbra od 10.30 do 12.30 pri požiarnej zbrojnici na Žatevnej. Určený je obyvateľom, nie podnikateľom. Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za…

 • Turnaj seniorov v bowlingu 2022

  Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Rada seniorov, Komisia športu organizujú 7. ročník turnaja seniorov Dúbravky v bowlingu mužov a žien. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Rada seniorov, Komisia športu organizujú 7. ročník turnaja seniorov Dúbravky v bowlingu mužov a žien. Termín: 4. október 2022 (utorok) Začiatok: 10.00 Miesto konania: Bowling bar, K Horánskej studni…

Back to top button