Okres Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 769,47 km², žije tu 79 181 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 103 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2021). Správne sídlo okresu je mesto Vranov nad Topľou.

 • Interaktívny workshop – 7 pilierov spokojného manželstva

  Kultúrny program – Duet tour Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Aktuality-a-oznamy/Aktuality/1885/.

 • Bohoslužby a farnosti

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Sluzby/Bohosluzby-a-farnosti/.

 • Novoročné stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví

  V pondelok 23.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcov primátora mesta Dušana Moleka, Petra Zahorjana a vedúcej oddelenia školstva Valérie Novikmecovej stretol s predstaviteľmi cirkví a predstaviteľmi duchovného života pôsobiacimi na území mesta. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Aktuality-a-oznamy/Aktuality/Novorocne-stretnutie-primatora-s-predstavitelmi-cirkvi/.

 • Novoročné stretnutie primátora so zástupcami štátnej a verejnej správy

  V utorok 24.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcu primátora mesta Dušana Moleka stretol so zástupcami štátnej a verejnej správy pôsobiacimi na území mesta. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Aktuality-a-oznamy/Aktuality/Novorocne-stretnutie-primatora-so-zastupcami-statnej-a-verejnej-spravy/.

 • Lekárne

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Pohotovost-lekarne-pomoc-v-nudzi/Lekarne/.

 • Pracovný program

  Pracovný program primátora na najbližšie obdobie… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Samosprava/Primator-mesta/Pracovny-program/.

 • Životné prostredie

  Podľa §82 ods. 7 zák. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Uradna-tabula/Zivotne-prostredie/.

 • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

  Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno – technického vybavenia učební. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Projekty-mesta/Zlepsenie-klucovych-kompetencii-ziakov-zakladnych-skol/.

 • Hlavný kontrolór

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Samosprava/Hlavny-kontrolor/.

 • Bezplatná mediačná poradňa

  Účelom mediačnej poradne je poskytnúť obyvateľom mesta bezplatné poradenstvo o možnostiach riešenia sporov a konfliktov… Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vranov.sk/www.vranov.sk/Sluzby-socialne-zdravotnicke-a-verejnoprospesne/Dalsie-institucie-organizacie/Bezplatna-mediacna-poradna/.

Back to top button