Lacková

  • Pozvánka na rokovanie OZ 28.9.2022

    Starosta obce Lacková Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lacková dňa 28.9.2022 o 19.00 hod. v budove domu kultúry Program: 1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Informácia o plnení predchádzajúcich uznesení. 4. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania OZ. 5. Diskusia, rôzne Záver…

Back to top button