Nitrianska diecéza

 • Na 1. Pôstnu nedeľu začali v Nitre tradičné pobožnosti Krížovej cesty s požehnaním jej obnovených zastavení

  Na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2024 sa na nitrianskej Kalvárii začali tradičné pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období za účasti veriacich z nitrianskych farností, ale aj z blízkeho okolia. Tradičný nedeľný veľkopôstny duchovný program pozostávajúci zo spoločnej modlitby posv. Ruženca, pôstnej tematickej katechézy a samotnej pobožnosti Krížovej cesty na vrchol Kalvárie, začal pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Prvá katechéza bola venovaná téme svätej spovede ako sviatosti. V súvislosti s nedávno ukončenou obnovou a renováciou zastavení Krížovej cesty a areálu nitrianskej Kalvárie priblížil biskup Viliam prítomným veriacim aj zmysel a význam krížovej cesty Ježiša Krista pre život človeka. Povzbudil preto veriacich, aby ju vnímali nielen ako zastaralú liturgickú pobožnosť, ale živú súčasť svojich životov vo všetkých situáciách. V závere preto povedal: „Prijmime pravdu, že tá prvá jeruzalemská originálna krížová cesta neviedla len na Golgotu, ale k jasu veľkonočnej nedele. Tam je skutočnosť, ktorá nás nemôže nikdy viesť k rezignácii a pesimizmu, aj keď sa nachádzame v akejkoľvek situácii nášho života. Aj naša životná cesta plná problémov, ťažkostí a pádov, ktoré často život ponúka, rôzne podoby kríža, by mala byť prežiarená nádejou a istotou skvelého cieľa, ktorý sa nám ponúka z rúk toho, ktorý už túto cestu úspešne absolvoval. Kiež nás to vedie k tomu, aby sme vedeli spolu s Ježišom a s jeho pomocou vstávať z našich pádov a slabostí, nielen sa ju modliť, ale ju aj žiť a tak dosiahli cieľ svojho úsilia a raz aj slávu vzkriesenia“. Počas pobožnosti za účasti množstva veriacich boli požehnané jednotlivé zastavenia Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu a biskup Viliam s veriacimi pri nich meditoval úvahy venované slovenským národným svätcom. Pobožnosti Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu budú pokračovať každú pôstnu nedeľu a a sprievodné katechézy budú venované témam súvisiacim so sviatostnou spoveďou, ako sú  spytovanie svedomia, vyznanie hriechov,  ľútosť, skutok kajúcnosti a predsavzatie, aby sa veriaci mohli čo najlepšie duchovne pripraviť na slávenie Veľkej noci.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/na-1-postnu-nedelu-zacali-v-nitre-tradicne-poboznosti-krizovej-cesty-s-pozehnanim-jej-obnovenych-zastaveni/.

 • Krížová cesta za manželstvá aj s biskupom Viliamom Judákom na záver Národného týždňa manželstva v Nitre

  V rámci programu Národného týždňa manželstva 2024 pripravili jeho organizátori v Nitre na piatok 16. februára 2024 vo farskom Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina hodnotný večerný duchovný program. Za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka sa uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty, ktorej meditácie k jednotlivým zastaveniam predniesli manželské páry z rôznych farností mesta Nitry a jej okolia. Prítomní veriaci spolu s nimi tak mohli sprevádzať Ježiša Krista na krížovej ceste za manželstvá. Po skončení pobožnosti program vyvrcholil svätou Omšou, ktorú celebroval biskup Viliam s prítomnými kňazmi za účasti širokej verejnosti veriacich. Biskup Viliam vo svojej homílii zdôraznil, že napriek tomu, že cesta v manželstve je často obetou a nesením kríža, práve pôstne obdobie sa dá využiť rôznymi spôsobmi k tomu, aby veriaci nakoniec vyšli v ústrety veľkonočnému víťazstvu. Podľa jeho slov pôst nemá byť o výčitkách za piatkové zjedenie oškvarkového pagáčika, ale o reálnych skutkoch pokánia, ktoré aj niečo stoja. Biskup Viliam vyjadril  radosť a povzbudenie z účasti manželských párov na programe a ocenil nitrianske Centrum pre rodinu za ich prácu a aktivity pre rodiny. V rámci tohtoročného Národného týždňa manželstva Centrum pre rodinu v Nitre pripravilo hodnotný a hlboký duchovný aj spoločenský program, z ktorého si účastníci mohli do svojich životov a najmä manželstiev odniesť veľa podnetov, či pozitívnych impulzov.   

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/krizova-cesta-za-manzelstva-aj-s-biskupom-viliamom-judakom-na-zaver-narodneho-tyzdna-manzelstva-v-nitre/.

 • Maďarsky hovoriaci veriaci v Nitre oslávili 1. pôstnu nedeľu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom v maďarskom jazyku

  Pobožnosťou Krížovej cesty začali maďarsky hovoriaci veriaci žijúci v Nitre slávenie 1. Pôstnej nedele 18. februára 2024 v Kostole sv. Petra a Pavla u Františkánov, kde sa pravidelne stretávajú na svätých Omšiach v maďarskom jazyku v nedele a vo sviatky. Nedeľný program pokračoval svätou Omšou, ktorú na prekvapenie všetkých osobne celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s honorárnym dekanom Štefanom Bíróczym povereným pastoráciou maďarsky hovoriacich veriacich na území mesta. Biskup Viliam preto hneď v úvode liturgickej slávnosti pozdravil prítomných, poďakoval im za ich svedectvo viery a spoločenstvo, ktoré tvoria v rámci Nitry a Nitrianskej diecézy, do ktorej sú podľa jeho slov vždy zahrnutí a za ľud ktorej obetoval aj nedeľnú svätú omšu. Vo svojej homílii sa biskup Viliam venoval zmyslu a významu pokánia a uvažoval nad otázkami pokušenia, ktoré sa dotýka každého človeka v jeho živote v rôznych situáciách a formách. Priblížil veriacim niekoľko myšlienok z najstaršej známej maďarskej písomnej pamiatky z 12. storočia tkzv. Bratislavského misála a v závere ich do duchovného prežívania pôstneho obdobia povzbudil slovami sv. Augustína: „Pane keď dáš príležitosť, nedaj slabosť, keď dáš slabosť, nedaj príležitosť, a keď dáš oboje, tak daj silu utiecť z tohto pokušenia“ a dodal: „Zahľaďme sa na pokúšaného, trpiaceho, ukrižovaného, ale aj zmŕtvychvstalého Pána, a prosme ho o pomoc v boji o dobro. On nás v mnohom prevýšil, aby nám dal odvahu, ponúka nám svoju pomoc a daruje nám nádej v istom konečnom veľkonočnom víťazstve“.  Stretnutie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pri slávení Eucharistie na 1. pôstnu nedeľu s veriacim v maďarskom jazyku bolo prejavom jeho pozornosti a záujmu aj o týchto veriacich, ktorí sú mu zverení na území Nitrianskej diecézy. Podobne venuje biskup Viliam svoju pozornosť a pastoračnú blízkosť aj spoločenstvám veriacim poľskej a talianskej národnosti, ktorí žijú na území Nitry a pre ktorých preto umožnil príležitostné slúženie svätých omší aj v ich rodných jazykoch.  

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/madarsky-hovoriaci-veriaci-v-nitre-oslavili-1-postnu-nedelu-s-nitrianskym-biskupom-viliamom-judakom-v-madarskom-jazyku/.

 • Veriaci z Nitry v kajúcnej pôstnej procesii z Nitrianskeho hradu do Kostola sv. Petra a Pavla

  Pôstny čas so sebou prináša aj mnoho nábožných prvkov, ktoré veriacim pomáhajú pochopiť zmysel pokánia. Pôstny kazateľ vyzýva na zmenu a nastúpenie na cestu obrátenia. Symbolom tohto snaženia sú aj pôstne kajúce procesie, ktoré majú svoj pôvod v 5. storočí, kedy sa v rámci prosebných dní v Ríme počas pôstu slávili aj štáciové pobožnosti, teda slávnosti, kde sa prvá časť modlitieb slávila na jednom mieste a potom sa išlo v procesii do kostola. Na túto tradíciu nadviazala aj farnosť Nitra – Horné mesto, keď pripravila jednu z takýchto procesií, ktorá sa uskutočnila v sobotu 17. februára 2024 v Nitre. Procesia sa pod vedením miestneho farára Antona Ďatelinku začala v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Za spevu litánií k svätým v latinskom jazyku sa účastníci v procesii presunuli do farského Kostola sv. Petra a Pavla na Hornom meste, kde liturgický program pokračoval slávením chorálnych latinsko-slovenských prvých vešpier 1. pôstnej nedele. Slávenie bolo zavŕšené nábožným uctením relikvie Svätého kríža. Zúčastnení veriaci mohli po jej skončení odísť do svojich domovov obohatení o duchovný zážitok, vďaka ktorému môžu ďalej pokračovať v hlbšom duchovnom prežívaní 40 dňového pôstu.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/veriaci-z-nitry-v-kajucnej-postnej-procesii-z-nitrianskeho-hradu-do-kostola-sv-petra-a-pavla/.

 • Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na poznávacej púti v Nitre

  Členovia Spolku sv. Cyrila Metoda v záujme sprítomňovania cyrilo-metodského duchovného a kultúrneho dedičstva svojim členom a zvlášť mladej generácii zavítali 17. februára 2024 do Nitry. Pod vedením predsedu spolku  Martina Mráza sa prvého ročníka tejto poznávacej  cesty po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda zúčastnili aj vladyka Milan Lach SJ, dlhoročný bývalý predseda spolu Michal Hospodár a ďalší kňazi Gréckokatolíckej cirkvi pôsobiaci v jej štruktúrach na Slovensku a tiež niekoľko desiatok veriacich laikov. Po prehliadke areálu Nitrianskeho hradu a Diecézneho múzea pútnikov z východu prijal a pozdravil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Poďakoval im za ich aktivity v záujme zachovávania cyrilo-metodského dedičstva a ocenil ich snahu pre jeho sprítomňovanie a šírenie najmä medzi mladou generáciou v dnešnom svete. Pútnikov zo Spolku sv. Cyrila a Metoda povzbudil do ich činnosti, poprial im duchovný zážitok z pobytu v Nitre a obdaroval ich spomienkovými predmetmi. Vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi následne slávil svätú liturgiu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma. Spolok sv. Cyrila a Metoda je jedinečnou nábožensko-kultúrnou inštitúciou na území Slovenskej republiky s postupným presahom do európskeho priestoru. Niť cyrilometodskej tradície, ktorá sa vinie našimi dejinami, vpletá Spolok aj do súčasnej postmodernej kultúry a spoločnosti, aby sa v nej odrážal duchovný odkaz spolupatrónov Európy. Európy, ktorej kresťanské korene sú neprehliadnuteľné a nenahraditeľné. Niť cyrilometodskej tradície, ktorá sa vinie našimi dejinami, Spolok sv. Cyrila a Metoda nenahraditeľným spôsobom vpletá do súčasnej postmodernej kultúry a spoločnosti. V tomto chce Spolok aj naďalej pokračovať i v duchu slov pápeža Františka. Ten v stredu 22. septembra 2021, na prvej Generálnej audiencii po trojdňovej návšteve Slovenska, ponúkol odpoveď na to ako v dnešnej dobe zveľaďovať cyrilometodský odkaz: „Viackrát som zdôrazňoval, že tieto (cyrilometodské) korene (na Slovensku) sú stále živé, plné životodarnej miazgy, ktorou je Duch Svätý, a že ich ako také treba zachovať: nie ako muzeálne exponáty, nie ideologizované a využívané v záujme prestíže a moci, na upevnenie uzavretej identity. Nie. To by znamenalo zradiť ich a sterilizovať! Cyril a Metod pre nás nie sú postavy, ktoré si treba pripomínať, ale vzory, ktoré treba napodobňovať, učitelia, od ktorých sa vždy môžeme učiť duchu a spôsobu evanjelizácie, ako aj občianskej angažovanosti – počas tejto cesty do srdca Európy som často myslel na otcov Európskej únie, ako o nej snívali, nie ako o agentúre na šírenie módnej ideologickej kolonizácie, nie, ale tak, ako o nej snívali oni. Takto chápané a žité korene sú zárukou budúcnosti: z nich vyrastajú husté konáre nádeje.“ (Generálna audiencia 22.9.2021)

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/clenovia-spolku-sv-cyrila-a-metoda-na-poznavacej-puti-v-nitre/.

 • Pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období na Kalváriu v Topoľčanoch – pozvánka

  V rámci pôstneho obdobia sa budú každú pôstnu nedeľu konať pobožnosti Krížovej cesty aj na Kalváriu v Topoľčanoch. Všetci sú srdečne pozvaní!

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/poboznosti-krizovej-cesty-v-postnom-obdobi-na-kalvariu-v-topolcanoch-pozvanka/.

 • Pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období na Kalvárii v Nitre – pozvánka

  V rámci pôstneho obdobia sa v Nitre na Kalvárii budú každú pôstnu nedeľu konať tradičné pobožnosti Krížovej cesty. Pobožnostiam bude predchádzať modlitba posv. Ruženca a tematická pôstna katechéza. Všetci sú srdečne pozvaní! 

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/poboznosti-krizovej-cesty-v-postnom-obdobi-na-kalvarii-v-nitre/.

 • Konferencia o formácii k prevencii duševného zdravia detí a sprevádzaniu dospelých – pozvánka

  Dňa 13. apríla 2024 sa pod záštitou J. E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD., bratislavského arcibiskupa – metropolitu uskutoční konferencia, ktorej cieľom je formácia rodičov, učiteľov, kléru, duchovných vodcov, kresťanských koučov, vychovávateľov a tútorov v oblasti prevencie duševného zdravia detí a sprevádzania dospelých. Prednášať budú medzinárodne uznávaní odborníci v odbore duševného zdravia: Dr. Carlos Chiclana, lekár, psychiater a psychoterapeut a María Martin Vivar, PhD., psychologička a psychoterapeutka. Viac o nich ako aj prihlasovanie nájdete na www.sosformacia.sk . Konferencia má 2 samostatné časti: Časť 1: Pomáhať a nechať si pomôcť (cieľová skupina: duchovní vodcovia, klérus, rehole, kresťanskí kouči) Prednáška 1: Ako pomôcť liečiť zranenia v rámci duchovného vedenia – základné aspekty; Prednáška 2: Stratégie pre duchovných vodcov – ako dbať na vlastné emócie a regulovať ich. Časť 2: Silné a odvážne deti (cieľová skupina: rodičia, učitelia, vychovávatelia, tútori) Prednáška 1: Prevencia duševného zdravia detí v rodine – na čo dbať pri výchove detí – praktické nástroje; Prednáška 2: Varovné signály v dospievaní.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/konferencia-o-formacii-k-prevencii-dusevneho-zdravia-deti-a-sprevadzaniu-dospelych-pozvanka/.

 • Rok kresťanskej kultúry na Slovensku – Žiacka konferencia – výzva

  Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024, organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre ŽIACKU KONFERENCIU. Žiacka konferencia je adresovaná žiakom stredných škôl a gymnázií na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme. Cieľom konferencie je nielen vzbudenie záujmu o históriu mesta a regiónu, ale aj príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom práce s informáciami a s odbornou literatúrou, prostredníctvom spracovania prezentácie a vystupovania na verejnosti, cibrenia si rečníckeho prejavu a komunikačných či interpretačných schopností. V rámci  konferencie sa uplatnia prvky rovesníckeho vzdelávania, t. j. prednášajúcimi budú žiaci, ktorí svoje výstupy budú prezentovať žiakom, svojim rovesníkom. Aktívni účastníci žiackej konferencie si môžu vybrať ľubovoľnú tému spadajúcu do jedného z týchto tematických okruhov: Osobnosti cirkevného a náboženského života v nitrianskom regióne. Sakrálna architektúra  v nitrianskom regióne. Cyrilo-metodská cesta, Mariánska cesta, Svätoštefanská tradícia. Žiacka konferencia je schválená Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD., nitrianskeho biskupa prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. a predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. Františka Rábeka Dôležité termíny Termín zaslania prihlášky a príspevkov: do 04. 04. 2024 Termín oznámenia výsledkov výberu účastníkov žiackej konferencie: 15. 04. 2024 Termín konania žiackej konferencie: 25. 04. 2024 Vyplnenú prihlášku na žiacku konferenciu (viď príloha) spolu s príspevkom je potrebné zaslať na mailovú adresu: zvilcekova@muzeumnitra.sk. Prihlášku a ďalšie informácie k úprave príspevkov a kritérií hodnotenia nájdete v prílohe tohto mailu alebo na webe múzea TU. Žiacka konferencia – Ponitrianske múzeum v Nitre (muzeumnitra.sk)  

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/rok-krestanskej-kultury-na-slovensku-ziacka-konferencia-vyzva/.

 • Prezentácia publikácie pod názvom Prechádzky slovenskými dejinami – pozvánka

  V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa dňa 22. februára 2024 o 17,00 hod. uskutoční prezentácia publikácie pod názvom Prechádzky slovenskými dejinami, ktorej autorom je historik Anton. Hrnko. Publikáciu predstaví historička prof. Emília Hrabovec. Záujemcovia sú srdečne pozvaní.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.biskupstvo-nitra.sk/prezentacia-publikacie-pod-nazvom-prechadzky-slovenskymi-dejinami-pozvanka/.

Back to top button