Pezinok

Zasadá mestské zastupiteľstvo. Na programe je aj výmena pozemkov so spoločnosťou Tatra United Corporation

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><strong>Poslanci mestského zastupiteľstva v Pezinku vo štvrtok 25. apríla opäť po približne mesiaci zasadnú do poslaneckých lavíc, aby prerokovali 20 bodov, ktoré im na schválenie predkladá vedenie mesta. Na programe bude okrem iného schvaľovanie VZN, ktorými sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk, mestské dotácie či otázky mestských bytov. Zastupiteľstvo bude riešiť aj doplnenie zámeru mestskej autobusovej dopravy, body súvisiace s mestskými lesmi a oceneniami zo strany mesta. Jedným z bodov je aj dlho diskutovaná výmena pozemkov so spoločnosťou Tatra United Corporation a.s. (TUC), ktorou chce vedenie mesta uzatvoriť roky sa vlečúci právny spor, ktorý sa začal v roku 2019 žalobou o vypratanie nehnuteľnosti zo strany mesta Pezinok. </strong></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Predmetom výmeny pozemkov v lokalite Rozálka sú parcely vo vlastníctve mesta v celkovej výmere  41 502 m2 a parcely patriace spoločnosti Tatra United Corporation a.s. o celkovej výmere 48 534 m2. Mesto tak na zámene získa 7 032 m2 pozemkov. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny si účastníci dohody zamieňajú bez vzájomného finančného vyrovnania vzhľadom na takmer rovnakú hodnotu nehnuteľností. Po uskutočnení výmeny teda nebudú mať voči sebe obe strany žiadne nároky, nebudú si poskytovať žiadne finančné vyrovnanie. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Výmena pozemkov, ktorá podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, je výsledkom dohody mesta so spomínanou súkromnou spoločnosťou, s ktorou mesto Pezinok vedie súdny spor od roku 2019. Mesto Pezinok podalo dňa 30. 3. 2019 na Okresný súd Pezinok žalobu o vypratanie nehnuteľností, ktorou sa ako vlastník nehnuteľností, domáhal vypratania vyššie uvedených nehnuteľností, ktoré tvorili predmet nájmu podľa nájomnej zmluvy<strong><span style="color:#0070c0">,</span></strong> z dôvodu porušenia účelu nájmu nájomcom. K porušeniu účelu nájmu nájomcom malo dôjsť v dôsledku postavenia iných stavieb nájomcom. Okresný súd Pezinok 9. 5. 2022 zamietol žalobu mesta Pezinok v celom rozsahu ako nedôvodnú z dôvodu, že tvrdené porušenie účelu nájmu nájomcom nebolo preukázané a priznal žalovanému voči žalobcovi náhradu trov súdneho konania. Mesto Pezinok prostredníctvom svojho právneho zástupcu podalo 17. 8. 2022 proti rozsudku odvolanie. Konanie vo veci odvolania mesta Pezinok v danej veci nebolo doposiaľ ukončené.</span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Zámerom predloženého materiálu je v prvom rade eliminácia hrozby finančných nákladov zo strany mesta, a je to výsledok viacerých stretnutí zástupcov oboch strán za obdobie od nástupu nového vedenia mesta.</span></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Vzhľadom na hroziace finančné straty je dohoda pre mesto výhodná, nakoľko mestu v prípade neúspechu v odvolacom konaní hrozilo finančné plnenie vo výške niekoľko stotisíc eur či už za súdne konanie, právne služby alebo ušlý zisk. Spoločnosť Tatra United Corporation a.s. sa naviac zaväzuje uhradiť mestu nájomné za užívanie pozemkov za obdobie rokov 2019 – 2024. Zároveň sa spoločnosť zaväzuje, že pri každom podujatí organizovanom a konajúcom sa v Areáli zdravia Rozálka, bude uvedené mesto Pezinok. </span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Zámena pozemkov prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.</span></span></span></p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.pezinok.sk//novinka/7230/zasada-mestske-zastupitelstvo-na-programe-je-aj-vymena-pozemkov-so-spolocnostou-tatra-united-corporation.

Back to top button