Z domova

ZMOS spolu s Úradom komisára pre deti predstavili zámer budovania Akadémie prevencie proti šikane

Bratislava – 21. apríla 2024 – Združenie miest a obcí Slovenska spolu s Úradom komisára pre deti pripravujú spoločný projekt Akadémie prevencie proti šikane. Systém riešenia šikany vyžaduje spojenectvo a nadrezortný prístup, a preto ho predstavia na spoločnom stretnutí za okrúhlym stolom budúci týždeň za účasti rezortov.Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Úradu komisára pre deti (ďalej len „Úrad komisára“) naberá konkrétne obrysy. Spoločne sa posúvajú v riešení šikany, kyberšikany a duševného zdravia, ktoré sa primárne deje na pôde základných škôl, ktorých najväčším zriaďovateľom sú mestá a obce.„Šikana sa deje počas výchovnovzdelávacieho procesu, počas prestávok, aj mimo školy“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik. ZMOS a Úrad komisára spoločným dialógom hľadajú účinnú formu riešenia. Predseda ZMOS dodal: „Šikana u detí a mladých ľudí už dávno nie je len problém školstva, ale je to nadrezortný problém. Musíme sa téme venovať. Je to dôležitá téma pre ZMOS,  a preto spolupracujeme s Komisárom pre deti, aby sme problém nielen pomenovali, ale aj riešili“.Na budúci týždeň v utorok ZMOS a Úrad komisára v spolupráci so Združením SK8 pripravujú okrúhly stôl aj za účasti pozvaných viacerých štátnych tajomníkov z rezortu vnútra, spravodlivosti, sociálnych vecí, zástupcu Generálnej prokuratúry, splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a splnomocnenca pre rómske komunity.„Ideme do budovania Akadémie prevencie proti šikane, ktorú predstavíme a prediskutujeme za okrúhlym stolom. Pomáhať chceme nielen z úrovne vedenia miest a obci, ale cez podporné tímy, ktoré tvoria psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia, ktorí pracujú  v súčinnosti so spoločnými školskými úradmi a školskými oddeleniami na mestských úradoch. V každom meste ale i väčšej obci chceme vytvoriť medzi nimi komunikáciu, aby dokázali pomáhať priamo v teréne,“ uviedol Jozef Božik. Podľa ZMOS by sa mal problém primárne riešiť na základných školách, ale problém kontinuálne prechádza alebo sa vytvára na strednej škole, a preto kľúčová bude aj spolupráca so Združením SK8.Podľa Komisára pre deti Jozefa Mikloška je situácia deti na Slovensku veľmi komplikovaná, rozpad rodiny, zložitá situácia v rodinách chudoba, duševné zdravie a s tým spojené násilie, šikana, problematika marginalizovaných rómskych komunít. Systém vyžaduje spoločné riešenie, spojenie sa pre deti.„Spojenectvo je kľúčové v oblasti duševného zdravia, potrebujeme nadrezortné spájanie a situácia sa môže postupne začať zlepšovať, preto vytvárame  Akadémiu. Úrad komisára sa tejto téme venuje a spojenectvo so ZMOS považujeme za kľúčové, pretože mestá a obce v regiónoch sú najbližšie k deťom a ich problémom. Okrúhly stôl bude riešiť rezortné ale najmä nadrezortné nápady. Napríklad, extrémne agresívne problémy s duševnými problémami, aby sa rezorty spojili a vytvorili špecifické zariadenie, aby o nich bolo špecificky a odborne postarané. O takýchto príkladoch budeme hovoriť za okrúhlym stolom,“ uviedol Komisár pre deti Jozef Miloško. Dodal, že okrem témy duševného zdravia a šikany, témou okrúhleho stola bude aj problematika ukrajinských detí na Slovensku.Akadémia prevencie proti šikane bude v praxi znamenať spojenectvo ZMOS a Úradu komisára, ktoré vytvorí priestor na školenie podporných tímov na školách, aj časť učiteľskej verejnosti a riaditeľov škôl. Akadémiou nastavia na školách parametre prevencie proti vzniku šikany.  Vyškolené podporné tímy v horizonte niekoľkých rokov eliminujú tento problém na školách. ZMOS prostredníctvom Akadémie aktívne vstúpi do formovania tohto prostredia a v súčinnosti s odborníkmi Komisára pre deti pripraví odborných zamestnancov.Úrad komisára vstupuje do Akadémie s dvoma poznatkami, a to s potrebou komunikácie medzi dospelými a potrebou znalosti dospelým ako poskytnúť prvú pomoc šikanovaným, aby vedeli ako riešiť tento problém. Vychádza z poznatku, že pokiaľ dospelí vedia rýchlo zareagovať, vedia komunikovať, riešenie problému napreduje. A to je zámerom Akadémie, učiť podporné tímy vytvoriť priestor na komunikáciu medzi ľuďmi a odborne vzdelávať v poskytovaní prvej pomoci. Akadémia bude tvorená terénnou prácou ZMOS, odborníkmi Úradu komisára a ďalšími partnermi, ktorí sa stretnú budúci utorok za okrúhlym stolom. Akadémia sa začne realizovať v tomto kalendárnom roku na začiatku nového školského roka. Úrad komisára už v súčasnosti realizuje pilotné prednášky na mestách a obciach.V súčasnosti sú podporné tímy na školách financované z európskych zdrojov, a preto podľa ZMOS aj Úradu komisára budú potrebné zdroje na podporné opatrenia a sociálne zručnosti v rámci Akadémie aj z Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensku. Šikana je v mnohých prostrediach. Na školách je 6% detí šikanovaných a šikanuje, zákazom používania mobilu sa šikana na školách znížila. V online prostredí dosahuje šikana až 30%.  Jozef Božik, predseda ZMOS

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/zmos-spolu-s-uradom-komisara-pre-deti-predstavili-zamer-budovania-akademie-prevencie-proti-sikane.html.

Back to top button