Zo života

Baptistický kostol v Kežmarku stojí už takmer sto rokov

Budova bola postavená nemeckým baptistom v roku 1928.  V 60. rokoch budova nebola používaná. Neskôr v roku 1997 sa v tomto kostole začala činnosť Nezávislého baptistického zboru pod vedením Johna Gougea spolu s jeho manželkou Lydiou.

Činnosť baptistického zboru funguje dodnes. Jeho hlavným cieľom je vyučovať ľudí Božiemu slovu, ktorým je Biblia. Kežmarský zbor má 20 členov, ktorí ho pravidelne navštevujú. Počas tohto súčasného obdobia sa niektorí stále stretávajú online. Mávajú pravidelné nedeľné bohoslužby o 10.00 hod. V piatok a sobotu mávajú službu pre deti a mladých dospelých a potom individuálne biblické štúdiá. V sobotu od 16.00 do 18.00 hod. sa koná štúdium, ktoré vedie Slovenský biblický inštitút.

História a súčasnosť baptistickej cirkvi

Baptista historicky znamená biblický. „Veríme, že samotná Biblia je konečnou autoritou v doktríne a praxi. Biblia učí, že človek je spasený jedine vierou v Ježiša Krista. On je ten, kto vzal na seba trest za naše hriechy; a On jediný je spôsobilý byť prostredníkom medzi Bohom a človekom. „Nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa (Tít 3, 5-6),“ predstavil cirkevný zbor pastor Don Waite.

Učenie cirkvi je postavené na tom, že Biblia učí o krste veriaceho. To znamená, že človek musí najprv vložiť svoju dôveru v Krista ako svojho osobného Spasiteľa a potom sa dať pokrstiť. „Biblia tiež učí, že veriaci by mali žiť zbožne v očakávaní Kristovho návratu,“ povedal Waite.

Pre Kežmarčanov pastor dáva jasný odkaz: „Pokračovať vo vyučovaní Biblie. Ľudia sa snažia zmeniť samých seba rôznymi spôsobmi; ale iba Boh môže zmeniť srdce človeka,“ zakončuje pastor.

Dočasné premostenie bohoslužby neovplyvnilo

Stavba premostenia podľa pastora Dona Waitea neovplyvnila jeho funkciu. „Most potrebuje opravu a keď stavali prvý dočasný most, rešpektovali čas, keď sa stretávame na bohoslužbách. Pracovníci boli profesionálni a správali sa ohľaduplne. Dokázali sme sa stretnúť bez vyrušovania,“ vyzdvihuje pastor Waite.

Ondrej Miškovič

Back to top button