Bratislava - Dúbravka

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

UPOZORNENIE
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.V prípade, že pora
sty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie prípadne odstránenie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Davies s.r.o., Nezábudková 5, 821 Ol Bratislava, IČO: 50 855 042 ako osoba poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

VYZÝVA

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti ZSD, v lokalite K Horánskej Studni na orezanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať orez stromov a iných porastov je 16.05.2024

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné realizovať orez drevín podľa zákona 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny a dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť ZSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie orezu stromov a iných porastov, spoločnosť ZSD / poverený Poskytovateľ služieb, vykoná orez stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z.. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

V Bratislave dňa 17.04.2024
Za Poskytovateľa služieb:
Matúš Kubek
Konateľ spoločnosti

Dátum zverejnenia: 19.04.2024
Dátum zvesenia: 21.05.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2024

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Uradna-tabula-Zivotne-prostredie/vyzva-na-vykonanie-orezu-stromov-a-inych-porastov-formou-vv-19-04-2024.html.

Back to top button