Z domova

Aprílové rokovanie Komory obcí bolo aj o Centrách zdieľaných služieb

Bratislava – 18. apríla 2024 – V dňoch 16. a 17. apríla 2024 zvolala do Zvolena rokovanie Komory obcí predsedníčka komory Božena Kováčová. Rokovanie otvorila podpredsedníčka Komory obcí Martina Kubišová a hneď v úvode prítomných informovala o aktuálne prebiehajúcich rokovaniach vedenia ZMOS s predstaviteľmi vlády SR a jednotlivých rezortov. V rámci svojho schváleného programu sa v prvý deň svojho rokovania Komora obcí intenzívne venovala problematike MAS  a aktuálnemu stavu žiadostí o vyplatenie  platby za už zrealizované projekty MAS, a to aj za účasti Štefana Škultétyho predsedu Národnej siete MAS, ktorý prítomných oboznámil s aktuálnou situáciou.Členovia Komory obcí konštatovali, že je potrebné žiadať o urýchlené vyhodnotenie podaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, aby sa zabezpečilo čo najvyššie čerpanie. Súčasne sa Komora obcí zhodla aj na tom, že je tu hroziace riziko prepadnutia nevyčerpaných finančných prostriedkov a potreby zavedenia krízového manažmentu hodnotenia projektov.O skúsenosti so spoluprácou obcí v rámci dobrovoľných svazku obcí sa podelil hosť zo SMO ČR – predseda Výboru dobrovolných svazku obcí SMo ČR a starosta obce Vestec Tibor Švec, ktorý prijal pozvanie na zasadnutie Komory obcí spolu so starostom obce Becherov Jozefom Gmiterkom. Starosta Becherova sa s prítomnými podelil o skúsenosti s vedením spoločnej úradovne, ktorá zabezpečuje niektoré služby a zastrešuje niektoré kompetencie pre menšie obce v okolí Bardejova.Podpredseda Komory obcí Ján Fenčák a predseda odbornej sekcie verejnej správy Gabriel Mihály informovali o pripravovanom projekte Centrá zdieľaných služieb z Plánu obnovy a odolnosti SR a o ďalšom posune v príprave projektu, hneď po zasadnutí na rezorte MIRRI, na ktorom sa v ten deň zúčastnili. Členovia Komory obcí sa v tomto bode jednoznačne zhodli, že je nevyhnutné zo strany ZMOS žiadať kompetentné rezorty o urýchlenie vyhlásenie výzvy na pilotovanie Centier zdieľaných služieb a zároveň žiadať o podporu  viaczdrojového financovania personálnych, materiálno – technických nákladov s cieľom podpory modernizácie miestnej územnej samosprávy a skvalitňovanie služieb pre občanov.Príprava 36. snemu, vyhodnotenie plnenia priorít  a návrh zmeny stanov ZMOS boli ďalším bodom programu rokovania Komory obcí, v rámci ktorého si členovia vydiskutovali niektoré návrhy na zmeny či nejasnosti v pripravenom návrhu stanov tak, aby boli zohľadnené všetky opodstatnené návrhy na úpravu, zmenu či doplnenie stanov ZMOS.Počas druhého dňa rokovania Komory obcí mali jej členovia možnosť prediskutovať problematiku sociálnych podnikov priamo so zástupcami rezortu práce, a to s Ingrid Ujváriovou, riaditeľkou Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR a ďalšími zástupcami z rezortu. V rámci diskusie sa prítomní zhodli na tom, že sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný podnik a jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Sociálne podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý aj veľký význam pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýchodnených a zraniteľných skupín v našich samosprávach.Na záver dvojdňového zasadania  členovia Komory obcí formulovali a následne schválili viaceré uznesenia, ktoré predložili na schválenie Rade ZMOS.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/aprilove-rokovanie-komory-obci-bolo-aj-o-centrach-zdielanych-sluzieb.html.

Back to top button