Bratislava - Nové Mesto

Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 22508/3, v k. ú. Nové Mesto na Svätovojtešskej ulici v Bratislave

Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 22508/3, v k. ú. Nové Mesto na Svätovojtešskej ulici v Bratislave

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/rozhodnutie-vo-veci-suhlasu-na-vyrub-1-ks-dreviny-rastucej-na-pozemku-registra-c-kn-s-parc-c-225083-v-k-u-nove-mesto-na-svatovojtesskej-ulici-v-bratislave/.

Back to top button