Svit

Oznámenie o začatí správneho konania s číslom 2024/482 vo veci výrubu dreviny na ul Štúrova

Číslo konania:  2024/482,  vyvesené dňa 18.04.2024  vo Svite                                                      

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, podľa § 69 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub na dreviny.

Žiadateľ: Radovan Martinka, P. Jilemnického 868/14, 059 21 Svit

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na parcele KN-C 206/56 v k.ú. Svit – z dôvodu uvedenej v žiadosti- zlý zdravotný stav stromu, presychanie

Účasť v tomto správnom konaní:  Žiadosť je potrebné doručiť v zmysle § 82 ods. 7 zákona o správnom konaní, do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov

Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: MsÚ Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na e-mailovú adresu: jana.budzakova@svit.sk v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/mesto/aktuality/uradna-tabula/oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-s-cislom-2024-482-vo-veci-vyrubu-dreviny-na-ul-sturova-1393.html.

Back to top button