Bartošovce

Vývoz elektroodpadu

<p><strong>Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o.,</strong></p>

<p><strong>uskutočn&iacute; v na&scaron;ej obci</strong></p>

<p><strong><span style=”background-color:#ffdf0f;”>vo &scaron;tvrtok&nbsp; 11.04.2024&nbsp; o&nbsp; 10.00 hod.,</span></strong></p>

<p><strong>v&yacute;voz nefunkčn&yacute;ch elektrospotrebičov.</strong></p>

<p>Pros&iacute;me V&aacute;s, aby ste nefunkčn&eacute; elektrick&eacute; spotrebiče (star&eacute; a&nbsp;nefunkčn&eacute; pr&aacute;čky, chladničky, mrazničky, spor&aacute;ky, r&uacute;ry na pečenie, telev&iacute;zory, r&aacute;dia, poč&iacute;tače, tlačiarne, kalkulačky, vys&aacute;vače, žehličky, frit&eacute;zy, hriankovače, svietidl&aacute;, bat&eacute;rie, r&ocirc;zne mal&eacute; dom&aacute;ce elektrospotrebiče, telef&oacute;nne pr&iacute;stroje, mobily, vŕtačky, kosačky a&nbsp;mnoho in&yacute;ch veľk&yacute;ch aj mal&yacute;ch nefunkčn&yacute;ch elektrospotrebičov), nechali na&nbsp;<strong>dostatočne viditeľnom</strong>&nbsp;<strong>mieste</strong>&nbsp;pred svojou br&aacute;nou a&nbsp;tak zabezpečili&nbsp; bezprobl&eacute;mov&uacute; nakl&aacute;dku.&nbsp;</p>

<p>Z&aacute;roveň V&aacute;s pros&iacute;me, aby sa vo vyraden&yacute;ch spotrebičoch&nbsp; nenach&aacute;dzali zvy&scaron;ky jed&aacute;l.<br />
(zbieraj&uacute; sa iba pr&aacute;zdne chladničky, frit&eacute;zy bez oleja…)<br />
<br />
<strong>Upozornenie</strong><strong>:</strong>&nbsp;Elektroodpad vyložen&yacute; po tomto čase bude odvezen&yacute; až v&nbsp;najbliž&scaron;om term&iacute;ne zberu.</p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecbartosovce.sk/vyvoz-elektroodpadu-a22-1259.

Back to top button