Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starostka obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Hranovnica, na deň 1.6.2023 (t. j. štvrtok) o 16.00 hod. do miestnosti Klubu obce.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. PHSR na roky 2023-2030
  6. Správa o vykonaných kontrolách – hlavný kontrolór
  7. Interpelácie poslancov
  8. Rôzne
  9. Záver

V Hranovnici, dňa 25.5.2023

PhDr. Angelika Farkašová
starostka obce

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.5.2023)

The post Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici appeared first on Obec Hranovnica.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://hranovnica.sk/2023/05/25/siedme-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-hranovnici-23/.

Back to top button