Vojňany

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zrušení obmedzujúcej poznámky na časti parcely KN C 1847 v k.ú. Vojňany

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vojnany.sk/sprava-a-samosprava/uradna-tabula-2/verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-konania-o-zruseni-obmedzujucej-poznamky-na-casti-parcely-kn-c-1847-v-ku-vojnany-339.html.

Back to top button