Veľkopôstny moleben

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

Kondák, 8. hlas: Príďte všetci a ospevujme – za nás Ukrižovaného, – lebo, keď ho videla Mária na Kríži, – žalostne zvolala: – „Hoci si aj na dreve pribitý, – Ty si Syn môj a Boh môj!“

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť vnímajme!

Prokimen, 4. hlas: Rozdelili si moje rúcho – a o môj odev losovali.

Verš:: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 15, 16-41).

Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

Kňaz: Vnímajme!

V tom čase vojaci odviedli Ježiša dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpu-rového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju. A začali ho pozdravovať: „Raduj sa, židovský kráľ!“ Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol Kríž.

Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne žreb, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo. A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov.“ A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu; potriasali hlavami a vraveli: „Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z Kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z Kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

Ľud: Sláva tvojim strastiam, Pane!

Ľud si sadne.

Kňaz: Ježišu, Synu Boží, ktorý nás oživuješ svojimi milosťami, zmiluj sa nad nami.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si sa pre naše hriechy krvou potil, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás za tridsať strieborných predaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás Judášovým bozkom zradený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás od učeníkov opustený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, vytúžená láska všetkých nás, Petrom zapretý, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, dokonalý Boh a človek od nepriateľov hanobený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás neľútostne bičovaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás tŕňovým vencom korunovaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás do šarlátového plášťa oblečený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás po najsvätejšej tvári bitý a opľúvaný, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, Pilátom opovrhnutý a nespra-vodlivo na smrť odsúdený, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás pod Krížom padol, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, za nás na Kríž pribitý, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si na Kríži rozopäl ruky, aby si nás vyobjímal, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si z Kríža svojim nepriateľom odpustil, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si nám pod Krížom svoju Matku daroval, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Synu Boží, ktorý si za nás svojho ducha do rúk Otcových odovzdal, zmiluj sa nad nami.

Stichiry, 1. hlas: Všetko tvorstvo sa zdesilo hrôzou, Kriste, – keď ťa videlo visieť na Kríži. – Slnko sa zatmelo a chveli sa základy zemské, – všetko spolu s Tvorcom trpelo. – Sláva tebe, Kriste Bože, – ktorý si pre nás dobrovoľne trpel.

Verš:: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev lo­sovali.

  1. hlas: Prečo tak hanebne konajú – zločinní a nespravodliví ľudia? – Prečo na smrť odsúdili Darcu všetkého života? – Aký to veľký div. – Stvoriteľ sveta sa vydáva do rúk nepriateľov – a vystupuje na Kríž, pretože človeka miluje, – aby vyslobodil väzňov z predpeklia, – ktorí k nemu volajú. – Pretrpezlivý Pane, sláva tebe.

Verš:: Žlč mi dali za pokrm a octom ma napájali.

Keď ťa dnes uvidela Panna Nepoškvrnená – na Kríži pribitého, ó, Slovo Božie, – jej materinské srdce – nesmiernou bolesťou bolo ranené, – preveľký žiaľ naplnil hlbiny jej duše – a s plačom volala: – „Synu Boží, ty svetlo sveta, – prečo si mojim očiam zapadlo? – Ó, Baránok Boží! – Aj zástupy nebeských vojsk, naplnené strachom volali: – „Nepochopiteľný Pane, sláva tebe.“

Verš:: Boh je kráľ náš a pred vekmi učinil spásu na zemi.

Keď ťa na Kríži pribitého – uvidela tvoja nepo­škvr­nená Matka, Kriste, – Boha a Stvoriteľa všet­kého, – žalostne zvolala: – „Syn môj, kam sa pode­la krása tvojho výzoru? – Nevládzem pozerať sa na tvoje nespravodlivé ukrižovanie. – Ponáhľaj sa a povstaň, – aby som aj ja videla – po troch dňoch tvoje vzkriesenie.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Pane, keď si vystupoval na Kríž, – strach a hrôza ovládli všetko stvorenie, – zemi si zabránil, aby nepohltila tvojich katov, – ktorí ťa ukrižovali. – Predpekliu si rozkázal prepustiť väzňov. – Ty, Sudca živých a mŕtvych. – Pre obnovu človeka – prišiel si darovať život a nie smrť, – Bože, milujúci nás, sláva tebe.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Spasiteľ sveta, Láska duší, najmilší Pán môj! Ty si svojím utrpením získal moje srdce, lebo si mi dokázal svoju nesmiernu lásku, keď si dokonal dielo môjho vykúpenia. Daj mi milosť, aby som ustavične pamätal na tvoje umučenie. Premôž ma raz svojou nežnou láskou! Rozpomeň sa, môj drahý Spasiteľ, že aj ja som z tých tvojich ovečiek, pre ktorých spásu si prišiel na túto zem, aby si za nás obetoval svoj božský život. Viem, že ani potom, keď si ma vykúpil svojím utrpením, neprestal si ma milovať a že dosiaľ tou istou láskou ma miluješ, ktorú si mal ku mne na dreve Kríža. Nedopusť, aby som ti bol naďalej nevďačný, keď ty si toľko učinil z lásky ku mne.

A ty, Bolestná Matka, ktorá si mala takú veľkú účasť na utrpení svojho Syna, pre zásluhy svojich bolestí vypros mi milosť, aby som aj ja mal voľačo z tej sústrasti, ktorú si ty pociťovala pri smrti svojho milovaného Syna. Vypros mi hoci len iskierku lásky, ktorá bola príčinou utrpenia Božieho Syna a môjho Spasiteľa.

Ľud: Amen.

K piatim Kristovým ranám

Stichiry, 8. hlas:

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej ruke, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu učinil raz hodným – stáť po tvojej pravici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej ruke, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu oslobodil od údelu tých, – ktorí budú raz stáť po tvojej ľavici.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej pravej nohe, – a prosím ťa, svojho Boha, – aby si ma pre ňu priviedol – na kajúcu cestu tvojich prikázaní.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je na tvojej ľavej nohe, – a prosím ťa svojho Boha, – aby si ma pre ňu chránil – od cesty hriechu a neprá­vosti.

Ježišu môj najsladší, – klaniam sa prečistej, presvätej a oživujúcej tvojej rane, – ktorá je v tvojom prečistom boku, – v prebitom tvojom srdci. – Prosím ťa svojho Boha, – aby si pre ňu obmäkčil moje tvrdé srdce – a prebodol ho svojou svätou bázňou, – zraň ho svojou láskou, – aby som ťa svojho Boha, miloval celým svojím srdcom, – celou dušou, silou a z celej svojej mysle. – Udeľ mi milosť, aby som do konca svojho života – vždy pamätal na tvoje spasiteľné rany – a klaňal sa im.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Kňaz: Neopusť, Pane, svoje stádo, neopusť ho! Zošli nám z nebeských výšin svoju pomoc. Chráň svojich verných, hoci nedôstojných služobníkov. Udeľ dokonalý pokoj. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Kňaz: Zhrešili sme, Pane, a neprávosti sme pá­chali, preto nás postihol spravodlivý hnev. Teraz hľadáme útočište u teba, milosrdný Bože, a po­korne ťa prosíme, nedaj nám zahynúť. Vypočuj naše prosby a zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu vytrpel strašné muky, životo­darný Kríž, dobrovoľnú smrť a pochovanie, na prosby svojej presvätej Matky, našich prepodob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dob­rý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button