Trojica – novozákonné učenie o jednote troch božských osôb

Monoteizmus – jednobožstvo – je základnou náukou pravého náboženstva. Musíme teda dokázať, že Božia Trojica – Boh v troch osobách – nijako neruší ani neohrozuje jednotu a jednoduchosť Božej podstaty. Tri božské osoby sú jeden, jediný alebo trojjediný Boh. Toto jasne potvrdzuje Atanázovské vyznanie viery, tak proti triteistom, ako aj proti rôznym formám monarchianizmu: „Katolícka viera je však táto: uctievame si jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote bez zmiešania osôb a bez oddeľovania podstaty… Pretože ako podľa kresťanskej pravdy vyznávame každú osobu jednotlivo ako Boha a Pána, tak nám katolícka viera zakazuje, aby sme hovorili o troch Bohoch alebo Pánoch“(DS 75).

Teda definícia je jasne takáto:

Tri rozdielne božské osoby: Otec, Syn a Svätý Duch sú jeden a ten istý jediný Boh.

Ide tu o dôkaz, že Tri božské osoby majú jednu a tú istú podstatu. Teda nie je to len jednota zmýšľania, alebo vôle, alebo druhová, ale jednota číselná, numerická.

Podľa Rímskej synody v Lateráne pápeža Martina I. (649) treba o troch božských osobách vyznávať to isté božstvo, tú istú prirodzenosť, podstatu, moc, vládu, vôľu a činnosť (DS 501).

Autor: PaedDr. František Dancák
Back to top button