Trojica – antitrinitárne herézy a bludy

Všetky herézy a bludy, ktoré popierajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice, majú svoj pôvod a zdroj v probléme stojacom pred ľudským rozumom: Ako pochopiť a uviesť do súladu jednotu Božej prirodzenosti s Trojicou božských osôb. Vznikali z nepochopenia základných pojmov alebo z prehnaného racionalizmu, usilujúceho sa odstrániť toto tajomstvo.

Všetky tieto herézy a bludy, ktoré sa vyskytli v priebehu dejín, možno rozdeliť do dvoch skupín:

P r v á  – popiera priamo alebo nepriamo jednotu Božej prirodzenosti (Triteizmus).

D r u h á  – popiera Trojicu osôb v Bohu dvojakým spôsobom:

a/  popiera reálny rozdiel medzi božskými osobami (Monarchianizmus, modalizmus);

b/  popiera pravé božstvo druhej alebo tretej osoby (Subordinacianizmus).

Na vysvetlenie treba povedať, že autorom kresťanského staroveku nestačilo prijať vieru v najsvätejšiu Trojicu, ale na základe gréckej terminológie sa pokúšali hlbšie preniknúť do vzťahov, ktoré vznikajú medzi jednotlivými osobami. A práve toto bola príležitosť k vzniku rôznych bludov. Pomohlo to však  presne formulovať dogmu o Najsvätejšej Trojici.

Autor: PaedDr. František Dancák 
Back to top button