Tradicionalizmus

Tradicionalizmus (z lat. tradere – odovzdať) vznikol ako reakcia na racionalizmus doby. Vychádza z názoru, že Boh odovzdal v akomsi obsiahlom prazjavení súčasne s rečou, súhrn základných náboženských a mravných právd, ktoré boli odovzdávaním ľudstvu vštepené. Všeobecná mienka, rozum alebo všeobecný, spoločný zmysel, zaručujú nefalšované podanie pôvodného dobra. Jednotlivec ho prijíma ústnym podaním. Rozumu sa odopiera schopnosť vlastným úsilím dosiahnuť poznanie Božej existencie.

Hlavnými zástancami tradicionalizmu v jeho prísnej dobe boli L. G. A. de Bonald, F. de Lammenais a L. E. Bautain. Tento názor odsúdil pápež Gregor XVI., Pius IX. a Prvý vatikánsky koncil (DS 3004; 3026).

Autor: PaedDr. František Dancák
Back to top button