Spoločná služba svätým mučeniciam

Tropár, 4. hlas

Obdivuhodné duchovné ovečky, – mučeníc­tvom ste sa obetovali Kristovi, – Baránkovi a Pastierovi. – Zachovali ste mu dokonalú ver­nosť. – Preto dnes radostne oslavujeme vašu pamiatku – a velebíme Spasiteľa.

Kondák, 4. hlas

Slávime dnes pamiatku Kristových mučeníc – a so živou vierou ich prosíme, – aby nám pomáhali vo všetkých ťažkostiach. – Spolu s nimi voláme: – Náš Boh je s nami, jemu sa zaľúbilo, aby ich oslávil.

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 4. hlas

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button