Služba na poďakovanie

Tropár, 4. hlas

My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane, – vrúcne ti ďakujeme za prijaté dobrodenia, – ktoré si nám preukázal. – Oslavujeme ťa a chválime – a s po­kor­nou úctou ti spievame: – „Sláva tebe, dobrotivý Vládca.“

Kondák, 3. hlas

Hoci sme neužitoční služobníci, Kriste, – obdaril si nás hojnými milosťami. – Teraz k tebe prichá­dzame a vrúcne vďaky ti vzdávame. – Velebíme ťa ako svojho dobrodincu. – Sláva tebe, štedrý Bože.

Bohorodičník, 3. hlas

Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 4. hlas

Spievať budem Pánovi, že ma zahŕňa dobrode­niami, – oslavovať budem meno najvyššieho Pána.

Verš: Moje srdce sa teší z tvojej pomoci.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.

Verš: Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

Pričasten

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu – a neodňal mi svoje milosrdenstvo. Aleluja.

Back to top button