Ružencová pobožnosť

Poriadok ruženca

Zvyčajný začiatok: s. 4, Verím v jedného Boha: s. 6, Otče náš: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril. I teraz: Raduj sa: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil. I teraz: Raduj sa: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje.
I teraz
: Raduj sa: Sláva: I te­raz: Otče náš:

 

radostný ruženec

Svätý Duch z neba – zatieni teba. – Si plná milosti, – skveješ sa v skromnosti, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj aby sme boli pokorní.

Bohom vedená, – láskou nadšená, – odchádza ku tete – poslúžiť Alžbete – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám pravú lásku k blížnemu.

Nám porodila, – v jasliach zložila – sveta Stvoriteľa, – nášho Spasiteľa, – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.

Nepoškvrnená – prináša Syna. – Do chrámu vstupuje, – Bohu ho žertvuje – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.

Za tri dni stráda, – s Jozefom hľadá. – Do chrámu prichá-dza, – Ježiška nachádza – prečistá Panna.

Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

 

Po každom tajomstve 10 raz Raduj sa: Sláva: I teraz:
Ó, Spasiteľu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Otče náš…

 

bolestný ruženec

Krvou sa potil, – úzkosťou sa chvel – za naše hriechy – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť

nad hriechmi.

Pokánie činil – za hriech ľudských tiel, – bičovať sa dal – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.

Za našu pýchu – pokutovať chcel – tŕním venčený – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.

Ťažké bolesti – za nás vytrpel – cestou krížovou – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže.

Za tri hodiny – na Golgote pnel. – Za nás umieral – Kristus Spasiteľ.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

 

slávnostný ruženec

Povstal už Víťaz nad smrťou, – zem zneje piesňou radostnou. – S ním z hrobu bolesti, – vstaneme k radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne zmŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.

Náš Kráľ sa vznáša do neba, – nech srdce naše zaplesá. – Tam zmení žalosti – na večné radosti.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.

Boží Duch z neba zostúpil – a Cirkvi milosť udelil. – On vedie k svätosti – a k večnej radosti.

Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.

Už Máriu v raj nadzemský – si privádza zbor anjelský – za kríže, za strasti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.

Kto sa ti slávou vyrovná, – ó, mocná nebies Kráľovná. – I nás veď z časnosti – do večnej radosti.

Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi koruno­val, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

 

ruženec Svetla

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrste-ný v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvätejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu.

 

K Matke ustavičnej pomoci

Tropár, 7. hlas: Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa do­pro­su­jeme, – tvoj milostivý obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvra­caj sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.

Kondák, 6. hlas: Matka naša, – v námahách nám pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábož­ným v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spase­nie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.

Back to top button