Prosebný moleben ku Kristovi, milujúceho človeka

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 6. hlas:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, – zmiluj sa nad nami, – lebo nijakú inú obranu nemáme, – len túto modlitbu ti, ako svojmu Vládcovi, my hriešni prednášame: – „Zmiluj sa nad nami.“

Sláva i teraz, 6. hlas:

Pane, zmiluj sa nad nami, – veď v teba dúfame. – Nehnevaj sa veľmi na nás, – ani nepa-mätaj na naše neprávosti, – ale aj teraz na nás láskavo zhliadni – a zbav nás našich nepriateľov. – Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, – všetci sme dielom tvojich rúk – a vzývame tvoje meno.

Velebenie: Velebíme ťa, Kriste, Synu Dávidov a úpenlivo Ťa prosíme,* zmiluj sa a vypočuj naše volanie.

Verše:

  • Bože, ty spravodlivosť moja,* vyslyš ma, keď volám o pomoc.
  • Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého;* Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.
  • Obetujte pravú obetu* a dôverujte Pánovi.
  • Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud: Prokimen, 6. _hlas:

Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.

Verš: Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (Lk 18, 35 – 43 ).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Keď sa približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: “Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.” Tu vykríkol: “Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: “Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: “Čo chceš, aby som ti urobil?” On odpovedal: “Pane, aby som videl.” A Ježiš mu povedal: “Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.” A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, vyslyš volaniu našich prosieb a zmiluj sa nad nami.

Ľud opakuje po každom verši: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, zbav nás všetkých prekážok, protivenstiev a útrap a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daj nám svoje požehnanie a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj nám dostatok síl pre dielo, ku ktorému si nás povolal, a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, uzdrav choroby našich tiel i bolesti našich duší a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, chráň nás pred ľuďmi, ktorí o nás zle zmýšľajú a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, chráň nás pred ľuďmi, ktorí nám dobro odplácajú zlom a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj našej zemi pokoj, priaznivé počasie i hojnú úrodu a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, zachovaj nás v dobrom aj spravodlivom živote až do konca a zmiluj sa nad nami.

Pane a Vládca, ktorý miluješ človeka, daruj nám všetko, čo je potrebné pre spásu a zmiluj sa nad nami.

Kňaz: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Dobrotivý Pane, ty si stvoril svet pre človeka a vo svojej štedrosti si k jeho obžive dal každú bylinu, každý strom, nesúci plody aj každé zviera vo vode, na súši i vo vzduchu. A pretože poznáš ľudské srdce a vieš o všetkom, čo človek potrebuje, dávaš mu dobré veci v pravý čas. Milostivý Pane, ty si však tiež povedal: „Proste a dostanete“, obraciame sa k tebe so svojou dôverou v týchto ťažkých časoch, v ktorých sa stráca nádej a voláme: Zmiluj sa, Pane, nad nami, vysloboď nás od všetkého zlého, všetkých pohrôm, chorôb, zármutku, hnevu, nebezpečenstva a núdze a daj nám všetko, čo prospeje nám a naším blížnym. Lebo ty si láskavý Boh, ktorý miluje človeka a my Ti vzdávame chválu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca_ _povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu_ _povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa_ _povie meno__, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, ktorí_ spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ešte Ťa, Pane, prosíme, vyslyš hlas našich modlitieb, zľutuj sa vo svojej štedrosti a dobrote nad svojimi služobníkmi a splň všetky ich prosby, odpusť im všetky dobrovoľné i nedobrovoľné previnenia, príjmy ich modlitby a dobré skutky. Chráň ich pred všetkými viditeľnými i neviditelnými nepriateľmi, všetkými nehodami, utrapami a zármutkom. Zbav ich chorôb a daruj im zdravie a dlhé roky. Prosíme Ťa vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, vypočuj stony, slzy a vzdychy trpiacich a vo svojom milosrdenstve zmiluj sa nad nami.

Zmiluj sa aj nad svojimi služobníkmi, ktorí prichádzajú do tohto svätého chrámu. Vyslyš láskavo ich modlitby a zmiluj sa.

Prosíme Ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravovernych kresťanov.

Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pre našu spásu uzdravuje neduhy našich tiel i duší, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button