Krížová cesta

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Zvyčajný začiatok po Otče náš: s. 4.

Ľud: tropár, 1. hlas: Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Kňaz: Ó, môj milý Vykupiteľu, Ježišu Kriste, v najhlbšej poníženosti sa ti klaniam ako svojmu Bohu a najvyššiemu Pánovi. V teba verím, v teba dúfam, teba nadovšetko milujem. Z hĺbky srdca ľutujem hriechy celého svojho života, lebo som nimi teba, najväčšiu a najväčšej lásky hodnú dobrotu urazil. Ponížene ťa prosím o odpustenie. S pomocou tvojej milosti nechcem viac hrešiť. Na tvoju česť a zadosťučinenie za svoje hriechy chcem vykonať túto krížovú pobožnosť. Chcem obsiahnuť tak pre seba ako i pre úbohé duše v očist­ci, najmä pre tie, pre ktoré sa tebe páči, aj všetky k tejto pobožnosti pripojené odpustky. Ó, Ježišu, Pane a Bože môj, nech ti je milé toto moje predsavzatie a pomôž mi ho so svojou milosťou dobre vykonať, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud: tropár, 4. hlas: Čestnou svojou krvou si nás vykúpil – spod kliatby zákona, – dal si sa pribiť na Kríži – a kopijou prebodnúť. – Ľuďom si získal nesmrteľnosť. – Spasiteľ náš, sláva tebe.

Kňaz: Sláva: I teraz: kondák, 6. hlas: Kto mi dá vlahu a prúdy sĺz, – vzlykala Božia ne­ves­ta Panna, – aby som oplakala môjho drahého Ježiša.

 

prvé zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Na súkromnej pobožnosti ho robí sám účastník, na spoločnej kňaz alebo ten, kto vedie pobožnosť. Osobné rozjímanie sa ukončí modlitbou: Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 1. hlas: Poďte, všetci veriaci, – oslavuj­me najsladšieho Ježiša, – ktorého zločinní ľu­dia nevinne na smrť odsúdili – a vrúcne ho prosme. – Vládca, Sudca živých i mŕtvych, – daj, aby sme všetci u teba – našli odpustenie a milosr­denstvo.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

druhé zastavenie

Ježiš berie na seba Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 8. hlas: Kto by nezaplakal vrelo, – vidiac Baránka Božieho – pod ťarchou dreva Kríža, – na ktorom spočíva kliatba hriechov. – Tvoja veľká láska k ľuďom, Pane, – nech i nám dá, aby sme i my svoje kríže trpezlivo niesli, – a tak boli hodní milosti tvojho Kríža.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

tretie zastavenie

Ježiš prvý raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: kondák, 3. hlas: Svojím Krížom, Kriste Spa­siteľu náš, – zdvihni nás padlých do hriechu, – upriam nás ku svojej pravde – a zbav nás nástrah nepriateľov, – osvieť, posväť a spas nás.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

štvrté zastavenie

Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: Panenská Bohorodička, – nádej kresťa­nov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajú­cich. – Kriste Kráľu všetkých, – daj mi vrúcne slzy, – nech plačem nad svojou dušou, ktorej som ťažko uškodil.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

Piate zastavenie

Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 1. hlas (Nebeských činov): Viac než Magdaléna zhrešil som, Dobrotivý, – slzy pokánia som ti však žiadne nepriniesol, – teraz mlčky ťa prosiac padám pred tebou – s láskou bozkávajúc tvoje prečisté nohy, – aby si, Vládca, odpustil mi viny, volám: – Spasiteľu, zbav ma poškvrňujúcich činov!

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

šieste zastavenie

Veronika utiera Ježišovi tvár

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: tropár, 2. hlas: Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

siedme zastavenie

Ježiš druhý raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: kondák, 6. hlas: Duša moja, duša úbohá, – prečo spíš vo svojich hriechoch? – Veď hľa, Spasi­teľ tvoj prichádza – a hľadá ťa s Krížom na rame­nách, ktorý si ty urobila. – Vstaň teda a čiň pokánie, – aby si neumrela vo svojich hriechoch.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

ôsme zastavenie

Ježiš napomína plačúce ženy

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 3. hlas: Panna nepoškvrnená, Matka Krista Boha. – Tvoje presväté srdce prenikol meč, – keď si so ženami videla niesť Kríž svojho Syna a Boha. – Ním požehnaná neprestaň prosiť – za odpustenie našich hriechov.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

deviate zastavenie

Ježiš tretí raz padá pod Krížom

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 6. hlas: Kríž Kristov, nádej kresťanov, – učiteľ zblúdilých, – prístav zmietaných, – víťazstvo bojujúcich, opora všetkého, – lekár chorých, vzkriesenie mŕtvych, – zmiluj sa nad nami.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

desiate zastavenie

Z Ježiša zvliekajú šaty

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: sedalen, 6. hlas: Myslím na deň posledného súdu – a plačem nad svojimi zlými skutkami. – Ako obstojím a čo poviem nesmrteľnému Krá­ľovi, – alebo ako pohliadnem na Sudcu ja hriešny? – Dobrotivý Otče, jednorodený Synu, – Svätý Duchu, zmiluj sa nad nami.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

jedenáste zastavenie

Ježiša pribíjajú na Kríž

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud. tropár, 5. hlas: Ukrižovaný si bol pre mňa, – aby si mi získal odpustenie, – svoj bok prebodnúť si dal, – aby si mi načerpal život. – Klincami si bol pribitý, – aby som ja hĺbkou tvojho utrpenia utvrdený volal: – Darca života, Spasiteľ, – sláva tvojmu Krížu, sláva tvojmu utrpeniu.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

dvanáste zastavenie

Ježiš umiera na Kríži

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: Pane, spomeň si na mňa,– keď prídeš do svojho kráľovstva. – Vládca, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva. – Svätý, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

trináste zastavenie

Ježiša snímajú z Kríža

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud: stichira, 2. hlas (Jehda od dreva): Akéže ti dnes dôstojné piesne zaspievame, – najsladší náš Ježi­šu, – ktorého mŕtveho z Kríža sňal Jozef z Ari­matey. – Alebo akými slzami umyjeme tvoje Telo, ktoré sa za nás na Kríži umrieť nebálo. – Za to všet-ko – a za tvoju nevýslovnú lásku, – nech ti je večná sláva a vďaka – a daj, nech i my stále, – pamä­tajúc na tvoje utrpenie, – tebe žijeme a v tebe umierame – a v tvojom kráľovstve ťa večne oslavu­jeme.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

Štrnáste zastavenie

Ježiša kladú do hrobu

Kňaz: Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca.

Ľud: A tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Nasleduje osobné rozjímanie. Sláva: I teraz:

Ľud (Stopy moja napravi): Kroky moje uprav podľa tvojho slova – a nech mi nevládne nijaká neprá­vosť. – Tvoja tvár nech zažiari na svojho služob­níka – a zachovám tvoje príkazy. – Tvoje utrpenie nech je mi silou, – ktorá ma posilní, zachová a zachráni. – Krv tvoja nech mi je na odpustenie hriechov, – smrť tvoja pre život nestar­núci.

Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.

 

záver

Ľud spieva pieseň.

Modlitba:

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvojej nekonečnej velebnosti obetujeme túto pobožnosť krížovej cesty. Chceme sa ňou poďakovať za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú smrť, chceme si vyprosiť odpustenie hriechov a zaslúžených trestov i pomoc pre duše v očistci.

Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedovoľ, aby tvoja svätá krv bola za nás vyliata zbytočne a aby cena tvojej smrti bola pre nás stratená. Ty nás spravuj na zemi, silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do večného života, kde ťa chceme chváliť a velebiť spolu s tvo­jím Otcom i presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

prepustenie

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľuvanie, bičovanie, rany, ukrižovanie a dobro­voľ­nú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button