Máj

 • 31. máj – Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

  Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“. Dnešný svätec je autorom alebo redaktorom kajúcneho apokalyptického spisu „Hermasov pastier“, ktorý vznikol v polovici 2. storočia v Ríme. Hermas bol bratom pápeža Pia I. Podľa vlastných biografických údajov bol spočiatku otrokom, potom oslobodeným a stal sa z neho otec rodiny s nepodarenými deťmi. Hermas je v literárne vymyslenom príbehu poučený cirkvou, ktorá sa zjavila v podobe matróny, a neskôr aj anjelom v podobe pastiera, povzbudený k pokániu. Dostáva poučenie a je poverený úlohami pre Cirkev. Väčšina vedcov v súčasnosti zastáva názor, že autobiografické poznámky majú alegorický charakter. Na základe podobnosti jeho spisov s náukami v kumránskych zvitkoch sa predpokladá, že Hermas pochádzal pravdepodobne z východu a bol židokresťanom. Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom. Historicko-teologický význam diela spočíva v jeho názore na vývoj askézy v rámci žido-kresťanstva. Najväčší význam má spis pre sviatosť pokánia. Hermas jasne svedčí, že pokánie je liekom na hriechy. V diele také pokánie nevystupuje ako neslýchaná novinka, ale vyplýva zo starého poriadku. Nové je označenie opakovanej, jedinej a poslednej možnosti pred blížiacim sa príchodom Krista na odpustenie všetkých hriechov. Kto padne znova, „len s ťažkosťou získa život“, stojí v spise. Podmienkou na odpustenie je zmena zmýšľania a príslušnosť k Cirkvi. Zadosťučinenie sa uskutoční cez prebývanie Svätého Ducha v duši.

  Svätý mučeník Hermeias

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“. Hermeias trpel za Krista už ako starec, v čase vlády cisára Antonina (138–161). Dnešný mučeník bol v mladosti vojakom. Miestom jeho utrpenia bolo kappadócke mesto Komana. Ako píše životopisná legenda, vypočúval ho cisársky miestodržiteľ Sebastianus. Pre kresťanskú vieru ho kruto mučili. Vraj sa pri tom obrátil aj čarodejník, keď mu neuškodil jed, ktorý Hermeiasovi namiešal. Svätý mučeník Hermeias zomrel sťatím v 2. storočí.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

 • 30. máj – Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

  Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „veselý“. Prepodobný Izák pochádzal zo Sýrie. Ako pustovník prišiel okolo roku 378 do Konštantínopolu. Tam opakovane vystupoval proti ariánsky naladenému cisárovi Valensovi. Varoval ho, že ho postihne nešťastie, ktoré sa aj dostavilo. Ešte v tom istom roku utrpel v bitke pri Adrianopolise porážku, pri ktorej ho zabili. Jeho nástupca cisár Teodózius si Izáka veľmi vážil. V tom čase Izák stále býval v skromnej chatrči pred bránami mesta. V roku 381 alebo 382 založil v Konštantínopole prvý kláštor, ktorý pomenoval podľa svojho žiaka a nástupcu Dalmata. Neskôr Izák založil aj ďalšie kláštory a začiatkom 5. storočia bol predstaveným už 100 mníchov. Prepodobný otec Izák zomrel okolo roku 424. Spomínaný Dalmatov kláštor v 12. storočí premenili na ženský kláštor.

  Svätá Makrína Staršia

  Meno dnešnej svätice má grécky pôvod a znamená „Tá, ktorá rastie“. Svätá Makrína Staršia žila v pontskom meste

 • 29. máj – Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Prepodobná mučenica Teodózia z Tyros, panna.

  Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Dnešná mučenica Teodózia zvykne nosiť prívlastok aj z Konštantínopolu, zrejme pochádzala z tohoto mesta. Teodózia bola mníškou, keď cisár Lev Izaurský zakázal uctievanie ikon a nariadil zo vstupných brán do cisárskeho paláca zvesiť ikony Ježiša Krista. Teodózia bola jednou z kresťanov, ktorí rozhorčení z nariadenia bránili úradníkom, keď ikony dávali dole. Keď jeden z úradníkov z rebríka spadol a rozpútala sa bitka, cisár proti odporcom nariadenia kruto zakročil. Teodóziu a ďalších kresťanov, ktorí protestovali, zatkli, mučili a sťali. Stalo sa tak v roku 726. Jej telesné pozostatky pochovali v kláštornom chráme v Konštantínopole, ktorý neskôr po nej pomenovali. Z chrámu sa po roku 1453 stala zbrojnica pre loďstvo a od roku 1566 alebo 1574 je z niekdajšieho kláštorného chrámu svätej Teodózie, mešita Gül. Autorom životopisu prepodobnej Teodózie je Konštantín Akropolita (+ okolo 1321)

  Prepodobná mučenica Teodózia z Tyros, panna

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Panna a mučenica Teodózia sa narodila v roku 289 alebo 290 v meste Tyros, dnes prístavné mesto na juhu Libanonu Súr. U kresťanov, ktorí čakali na svoj rozsudok, prosila, aby sa za ňu prihovárali u Pána. Z tohto dôvodu ju zatkli, kruto mučili a hodili do mora. Neskôršia životopisná legenda o dnešnej Teodózii ju predstavuje ako údajnú matku mučeníka Prokopa. Mučenica a panna Teodózia zomrela 2 apríla zrejme v roku 307 v Cézaei.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

 • 28. máj – Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

  Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Prepodobný Nikita bol v 9. storočí biskupom v bitýnijskom meste Chalcedón. O jeho živote chýbajú presné bibliografické údaje. Počas obrazoboreckých sporov pravdepodobne ako obranca úcty k ikonám podstúpil mučenie. Dnešný svätec je uctievaný len vo východných cirkvách a vďaka tomu, že bránil ikony, priradili mu prívlastok Vyznavač.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa VHL, www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

 • 27. máj – Svätý hieromučeník Terapont. Svätý hieromučeník Helladios.

  Svätý hieromučeník Terapont

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Služobník, ctiteľ“. Podľa legendami opradeného životopisu bol Terapont v treťom storočí biskupom v maloázijskom meste Sardes, ktorého ruiny sa v súčasnosti nachádzajú v blízkosti tureckého mesta Sart. Počas prenasledovania kresťanov podstúpil mučenie, na následky ktorého počas presunu do Ankyry zomrel. (www.heiligenlexikon.de, www.glaubenszeugen.de)

  Svätý hieromučeník Helladios

  Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína svätého hieromučeníka Helladia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „z Grécka“. O dnešnom svätcovi chýbajú bibliografické údaje. Čas kedy žil, aj miesto, kde pôsobil, nie sú známe. Podľa životopisnej legendy, žil svätý Helladios v Perzii, v 6. alebo 7. storočí. Grécke miney ho chvália ako múdreho správcu svojho stáda, ktorý ho chránil pred nepriateľom. Zomrel tak, že ho vraj ubili k smrti. Dnešného svätca si ctia aj na Západe a úctu k nemu potvrdil pápež Klement VII.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.heiligenlexikon.de, www.glaubenszeugen.de , VHL spracoval Ján Sabol

 • 26. máj – Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Svätý apoštol Alfej.

  Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Ovocie, zisk“. Svätého Karpa spomína Pavol v Druhom liste Timotejovi. Podľa tradície ho Pavol ustanovil za biskupa v tráckom meste Beroia, v súčasnosti grécke mesto Veria. Neskôr pôsobil na Kréte. Pravdepodobne zomrel vo vysokom veku pokojnou smrťou. Iné pramene opisujú ako ho pre Krista zabili Židia. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré apoštola Karpa spomína 13. októbra.

  Svätý apoštol Alfej, jeden zo sedemdesiatich

  Gréckokatolícka cirkev nám dnes pripomína apoštola Alfeja, jedného zo sedemdesiatich učeníkov. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „meniaci sa“. Alfej pochádzal z Kafarnauma. Bol otcom Léviho, alebo apoštolov Matúša a Jakuba. Podľa tradície po Pánovom nanebovstúpení ohlasoval evajelium v Kafarnaume a v jeho okolí. Kedy a či zomrel ako mučeník, nie je známe.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.glaubenszeugen.de , LThK, VHL spracoval Ján Sabol

 • 25. máj – Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána. Svätý hieromučeník Terapont, cyperský biskup. Svätý hieromučeník Urban, rímsky pápež.

  Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána

  25. mája si Gréckokatolícka cirkev pripomína udalosť tretieho nájdenia úctyhodnej hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Podľa tradície sa Jánova hlava nachádzala po druhom nájdení v roku 452 na rozličných miestach. Počas obrazoboreckého sporu v Byzantskej ríši ju znova ukryli na neznámom mieste. K tretiemu nájdeniu hlavy Jána Krstiteľa došlo v roku 850. Podobne ako pri druhom nájdení vzácnu relikviu preniesli slávnostne do Konštantínopolu.

  Svätý hieromučeník Terapont, cyperský biskup

  Keď si Gréckokatolícka cirkev pripomína udalosť tretieho nájdenia úctyhodnej hlavy svätého Jána Krstiteľa, pamätá aj na cyperského biskupa Teraponta. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „služobník“. Terapont patrí na gréckych ostrovoch, obzvlášť na Cypre, k veľmi uctievaným svätcom. Nevieme presne kedy žil. Podľa životopisnej legendy, bol Terapont mníchom a neskôr aj biskupom na Cypre. Vraj za čias Diokleciána zomrel ako mučeník. Keď ostrov sužovali Saracéni, preniesli Terapontove pozostatky do Konštantínopolu. Počas cesty začalo z relikvií vytekať sväté myro. Z miest úcty má mimoriadny význam Chrám svätého Teraponta v Mytilénach, hlavnom meste ostrova Lesbos. Svätého Teraponta na východe vzývajú ako pomocníka chorých a zomierajúcich.

  Svätý hieromučeník Urban, rímsky pápež

  Jeho meno má latinský pôvod a znamená „mešťan“. Urban bol Rimanom. Rímskym biskupom sa stal v roku 222. Počas jeho spravovania rímskej cirkvi pokračovala schizma s Hippolitom Rímskym. Viac o jeho pontifikáte nie je známe. Správy o mučeníctve, nariadenie používať posvätné nádoby len zo striebra, ako aj list adresovaný všetkým kresťanom, sa v súčasnosti považujú za nepravé. K chybám došlo zrejme kvôli nesprávnym údajom z Liber Pontificalis, ktoré sa sčasti opierajú o životopisnú legendu svätej Cecílie, ako aj spisu o Urbanovom mučeníctve, ktorý vznikol až po 9. storočí. Rímsky pápež Urban zomrel v roku 230. Pochovali ho zrejme na cintoríne Callista. V umení sa znázorňuje s holubicou a mečom. Väčšina chrámov svätého Urbana vznikla v čase pápežov Urbana II. a Urbana V., ktorí oživili spomienku na dnešného svätca.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.glaubenszeugen.de a BBKL spracoval Ján Sabol

 • 24. máj – Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

  Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „počúvajúci“. Prepodobný Simeon sa narodil v roku 521 v Antiochii. Jeho matka sa volala Marta. Ako šesťročný vystúpil na prvý stĺp v blízkosti svojho učiteľa Jána. Ako 12. ročný potom na druhý, vysoký 12 metrov. Aby unikol návalu pútnikov, utiahol sa do ešte väčšej samoty a žil 10 rokov na bradle vrchu, ktorý neskôr dostal pomenovanie „Obdivuhodný vrch“. Následne strávil ďalších 45 rokov na treťom stĺpe. Ako dvanásťročný sa Simeon stal diakonom, ako 33. ročný kňazom. Jeho žiaci, ktorí mu slúžili a pomáhali pri starostlivosti o chudobných, bývali spočiatku v chatrči. Potom ich Simeon povzbudil ku stavbe kláštora a chrámu, ktorý vznikol podľa vzoru Kalat Siman Simeona Stĺpnika. Stĺp sa nachádzal v osemuholníku pod holým nebom. Nespočetné množstvo pútnikov si bralo so sebou domov vodu a obrázky v podobe reliéfov Simeona. Simeon zomrel 24. mája 592. Z jeho literárnej činnosti sa zachovali 3 liturgické hymny – tropáre, viacero listov a okolo 30 kázní. V nich sa Simeon javí ako do istej miery vzdelaný teológ.

  Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Svätý Nikita sa narodil okolo roku 1100 v ruskom meste Preslavl-Zalesskij v Jaroslavskej oblasti, severovýchodne od Moskvy. Ako mladík bol vraj známy svojou usilovnosťou, no aj chamtivosťou. Nezdráhal sa brať úplatky. Zlom v jeho živote nastal, keď v chráme počul slová zo začiatku knihy proroka Izaiáša, kde Boh žiada nie obety, ale konanie dobra. Nikita opustil svoju rodinu i majetok, ktorý nadobudol nečestným spôsobom, a vstúpil do kláštora v rodnom meste. Bdel neustále v modlitbách a konal pokánie za svoje hriechy. Vraj na sebe mal ťažké reťaze a na nich priviazaný kameň. So súhlasom predstaveného kláštora neskôr vystúpil, podľa vzoru stĺpnikov, na vysoký stĺp. Tam ho vraj Boh obdaril darom uzdravovať chorých na tele i duši. Konal aj exorcizmy. Prepodobný Nikita zomrel násilnou smrťou. V roku 1186 ho prepadli lupiči a zavraždili, v domnení, že reťaze, ktoré nosil, boli zo striebra. Jeho telo uložili v kláštore v meste Perejaslavľ, ktorý na jeho počesť premenovali na kláštor svätého Nikitu. Keď okolo roku 1400 otvorili jeho hrobku, našli telo neporušené. Prepodobný Nikita je v Rusku obľúbeným svätcom.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval a katolsk.no spracoval Ján Sabol

 • 23. máj – Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká.

  Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Kto je ako Boh?“. Michalov dátum narodenia ostáva neznámy, ale zo spisu Teodora Studitu je zrejmé, že bol starší ako Teodor a musel sa teda narodiť pred rokom 759. Ako mladík si obliekol mníšsky odev a vstúpil do Tarasiovho kláštora na Bospore. V rokoch 785 až 787 zastával úrad metropolitu v antickom maloázijskom meste Synnada. V tom čase sa zúčastnil na Druhom nicejskom koncile (787). V roku 806, na podnet cisára Nikefora, stál Michal na čele vyslancov, poslaných ku kalifovi Harunovi al-Rashidovi. Ako vyslanec cisára Michala I. sa zúčastnil diplomatických ciest k pápežovi Levovi III. a k západnému cisárovi Karolovi Veľkému. V súvislosti s obrazoboreckou politikou cisára Leva V. si ho dal cisár v roku 814, spoločne s ďalšími biskupmi a predstavenými, predvolať. O rok neskôr sa ako obranca ikon ocitol vo vyhnanstve, vo frýgijskej obci Eudokias. Za cisára Michala II. ho rehabilitovali. O päť rokov neskôr na následky choroby 23. mája 826 zomrel. V polovici deviateho storočia v čase patriarchu Metoda ho (843-847) vyhlásili za svätého. Relikvia jeho hlavy sa nachádza vo Veľkej lavre sv. Atanáza na Hore Athos. (BBKL)

  Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „priateľská“. Dnešná svätica, rehoľným menom Eufrozína, sa narodila v bieloruskom mesta Polock v roku 1110. Jej vlastné meno bola Pradslava a bola vnučkou známeho polockého kniežaťa Vseslava II. Keď bola ešte mladá, odmietla vraj všetky ponuky na sobáš, utiekla a uchýlila sa do kláštora Božej múdrosti, ktorý viedla jej teta. Tam sa stala mníškou a prijala meno Eufrozína. Peniaze, ktoré zarobila kopírovaním kníh, rozdávala chudobným. Neskôr založila a viedla vlastný kláštor, zasvätený svätému Spasiteľovi. Otca knieža Svjatoslava vraj presvedčila, aby k nej poslal sestru Hardzislavu aby sa v kláštore naučila čítať a písať. Neskôr sa k nej pridali tiež dve netere a sesternica. Eufrozína dala v roku 1161 vyrobiť pre kláštor svätého Spasiteľa nádherný dvojramenný kríž bohato zdobený drahokamami. Počas 2. svetovej vojny zmizol bez stopy. Na sklonku života vykonala Eufrozína púť do Svätej zeme. Tam zomrela v roku 1173. Po dobytí Jeruzalema Saladinom v roku 1187, preniesli jej pozostatky do jaskynného kláštora v Kyjeve. Do rodného Bieloruska, do mesta Polock, sa dostali až v roku 1910. Prepodobnú Eufrozínu si ctia aj v latinskej cirkvi. Je jednou z patrónov Bieloruska.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa BBKL spracoval a CNA spracoval Ján Sabol

 • 22. máj – Svätý mučeník Bazilisk (Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

  22. 5. Svätý mučeník Bazilisk

  Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „malý kráľ“.

  Bazilisk bol vojakom a mučeníkom z čias prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Podľa Rímskeho martyrológia ho uväznili za prefekta Asklepiada alebo Agrippu. Vo väzení sa stretol so svätými Kleonikom a Eutropiom. Rímske martyrológium píše, že ich spoločne pravdepodobne v pontskej Amasee, ukrižovali.

  Grécke životopisy uvádzajú, že Baziliska sťali v pontskom meste Komana. Vraj bol synovcom presláveného mučeníka Teodora Tyróna.

  Normal
  0
  21

  false
  false
  false

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Normálna tabuľka”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}

   

  (Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

  Ján Vladimír sa okolo roku 990 stal panovníkom niekdajšieho kniežatstva Duklja, neskôr nazývaného aj Zeta. Historické územie zväčša pokrýva teritórium dnešnej Čiernej Hory. O nadvládu nad územím súperili Byzancia a Bulharská  ríša pod vedením cára Samuela. Keďže bola Byzancia geograficky ďalej Ján Vladimír, si ju vybral za spojenca.

  Po tom, čo sa bulharskému cárovi Samuelovi poradilo zvíťaziť nad Byzanciou, stal sa Ján Vladimír, spolu s celým hlavným mestom, cárovým zajatcom.

  Podľa ústnej tradície, ktorú zaznamenali v 12. storočí, cárova dcéra Kosara, sa vraj do Jána Vladimíra zaľúbila, a chcela si ho vziať za muža.

  Tak Ján Vladimír získal svoje kniežatstvo naspäť aj s mestom Trebinje. Ako vazal bulharského cára, sa správal voči bulharsko-byzantským vzťahom neutrálne, čo prinieslo jeho kniežatstvu obdobie pokoja, kultúrneho a náboženského rozkvetu.

  Zmena nastala po smrti jeho svokra, keď na bulharský trón zasadol cár Ivan Vladislav. Ten Jánovi Vladimírovi nedôveroval,  ľsťou ho vylákal do oblasti Prespa a tam ho v roku 1015 sťali.

  O tri roky neskôr Byzancia porazila posledného cára prvej bulharskej ríše Ivana Vladislava. Hrobka svätého Jána Vladimíra sa podľa najnovších výskumov nachádza v bazilike Svätého Achilia na ostrove v malom Prespanskom jazere.

  Relikvie Jána Vladimíra sa po dlhé stáročia uctievali v po ňom pomenovanom kláštore v albánskom meste Elbasan, kým ich v roku 1995 nepreniesli do hlavného mesta Albánska Tirany.

  Na ikonách sa Ján Vladimír znázorňuje s korunou na hlave, s krížom a odťatou hlavou v rukách.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa VHL, glaubenszeugen.de, heiligenlexikon.de, OCA, wikipedia.org  spracoval Ján Sabol

   

 • 21. máj – Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

  Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

  Cisár Konštantín Veľký je svätcom, ktorého si dnes pripomína Gréckokatolícka cirkev. Jeho meno má latinský pôvod a znamená „stály, pevný“. Narodil sa okolo roku 285 ako syn Konštancia Chlora a svätej Heleny. Svoju mladosť strávil v Nikomédii na dvore cisára Diokleciána. Po smrti otca v Británii ho roku 306 oddiel vyhlásil za Augusta. O rok neskôr si vzal za manželku cisárovu dcéru Faustu, a tak si udržal vládu na severozápade ríše. Na kresťanskú otázku odpovedal podobne ako jeho otec – umiernenou politikou a sám bol stúpencom pohanského boha slnka, ako to dokazuje aj jeho oslavná reč z roku 310. Tolerančný edikt hlavného cisára Galéria z roku 311 nosí aj jeho meno. Pre rozšírenie svojej moci podnikol Konštantín v roku 312 vojenské ťaženie proti Maxenciovi. Rozhodujúca bitka sa udiala 28. októbra pri Milvijskom moste. Po víťazstve ho v Ríme vítali ako osloboditeľa. V kresťanskej tradícii sa s týmto vojenským ťažením spája Konštantínovo obrátenie ku kresťanskej viere. Podľa rímskeho cirkevného spisovateľa Lactantia, Konštantín dostal pred bitkou v sne napomenutie, aby dal na štíty nebeský znak Boha a nato označil štíty monogramom Krista. Euzébius na základe osobnej správy cisára oznamuje, že Konštantín videl na nebi nad slnkom svetelný kríž s nápisom „Ἐν τούτῳ νίκα“ – v tomto znamení zvíťazíš a v nasledujúci deň dal vyhotoviť zástavu s Kristovým monogramom. Obe správy sa zhodujú vo svojej podstate: jednoduché znamenie kríža bolo Konštantínom pretvorené na Kristov monogram a víťazstvo dosiahol mocou kresťanského Boha. V roku 315 sa tento monogram objavil v podobe strieborného medailónu na cisárovej helme. Do tohto obdobia spadá aj do skaly vytesaný monogram s nápisom „hoc vince“ – v tomto znamení zvíťazíš na stene pod bazilikou sv. Petra. Od konca roku 312 obohatil Konštantín kresťanskú Cirkev rôznymi darmi a privilégiami. Vo februári 313 sa dohodol s Licíniom na nábožensko-politickom programe, ktorý išiel v ústrety kresťanstvu viac, ako Galériov edikt. Proti Donatistom v Afrike zakročil pomocou svojich úradníkov, synodou v Arles (314) a napokon aj vojenským zásahom. Rozličnými zákonmi, ako udelením súdnej právomoci biskupom, sa usiloval o začlenenie Cirkvi do štátu. Licínius , s ktorým v roku 316 viedol vojnu, zasa postupoval od roku 320 voči kresťanom tvrdo. Tak získal Konštantínov posledný boj o univerzálnu moc charakter náboženskej vojny. V roku 324, po víťazstve pri Chrisopolis, ovládol aj východ. Naplnený vierou a túžbou darovať ríši duchovnú jednotu, zaoberal sa sporom o Ária a zvolal v roku 325 prvý všeobecný koncil do Nicey. Na ňom sa usiloval o prijatie jednej podstaty Loga s Otcom vo vyznaní viery a o zosúladenie cirkevných zoskupení so štátnymi provinciami. Konštantín výrazne zasahoval do obsadzovania biskupstiev a do práce synod. Pri zachovaní vtedajšieho poriadku sa zaslúžil o pokresťančenie verejného života, kresťanom poskytol vysoké úrady a svojej novej rezidencii Konštantínopolu daroval kresťanský kult ako životný princíp. Zároveň nezakázal pohanstvo a naďalej ostal Pontifex maximus. Jeho nábožnosť dokazujú početné cirkevné stavby v Trieri, Ríme (Lateránska bazilika, bazilika sv. Petra) a v Jeruzaleme (najmä bazilika Božieho hrobu). V konštantínopolskom chráme Dvanástich apoštolov si pripravil hrobku. Na smrteľnej posteli prijal krst a pochovali ho na jeho prianie v mauzóleu, uprostred pamätných tabulí dvanástich apoštolov. Na východe sa začal uctievať ako apoštolom rovný a na západe sa, najmä v stredoveku, stal vzorom kresťanského vládcu.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 20. máj – Svätý mučeník Tallelaios.

  Svätý mučeník Tallelaios

  Jeho meno má grécky pôvod. Dnešný svätec pochádzal z oblasti dnešného Libanonu a bol lekárom. Po tom, čo ho zadržali v cilicíjskom meste Ankyra, ho mučili a nakoniec popravili. Svätý Tallelaios zomrel v roku 284.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa BBKL spracoval Ján Sabol

 • 19. máj – Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci (Svätý Ján, biskup Gótov)

  Svätý hieromučeník Patrik, pruského biskupa a jeho spoločníkov v utrpení

  Meno Patrik má latinský pôvod a znamená „urodzený“. Dnešný svätec bol v prvom storočí biskupom v bitýnijskom meste Prusa. S troma ďalšími predstaviteľmi Cirkvi ho uväznili, mučili a popravili. Mučenícku smrť pre Krista podstúpili okolo roku 100.

  Svätý Ján, biskup Gótov

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Biskup Gótov, Ján, žil v 8. storočí. Už v mladosti si obľúbil asketizmus. Ján tiež vykonal púť do Jeruzalema a navštívil posvätné miesta. Keď sa vrátil do vlasti obrazoborecký cisár Konštantín Kopronymos, poslal gótskeho biskupa do vyhnanstva. Gótovia na Jána naliehali, aby sa stal ich biskupom. Ján preto odišiel do Gruzínska, ktoré neupadlo do obrazoboreckej herézy a dal sa vysvätiť. No kvôli Chazarom sa nemohol vrátiť k svojim veriacim. Vrátiť sa mu podarilo až po smrti panovníka v roku 790. V tom istom roku zomrel aj on. Jánovo telo pochovali v kláštore na Kryme v chráme svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorý sám vystaval.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.glaubenszeugen.de, OCA, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

 • 18. máj – Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien.

  Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

  Meno Teodot má grécky pôvod a znamená „Bohom daný“. Podľa diela Mučeníctvo Teodota, ktorého autorom je údajný očitý svedok Neilos, vlastnil Teodot v Ankyre pohostinstvo. Keď jeho, vtedy už stará teta, svätá Tekusa, podstúpila s ďalšími 6 ženami mučenícku smrť tak, že ich utopili v rybníku, Teodot vylovil ich telá a pochoval ich. Tento skutok lásky sa však stal príčinou jeho krutého umučenia. Zomrel v Ankyre v roku 303/304, alebo 311/312.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 17. máj – Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup.

  Svätý apoštol Andronik a spoločníčka Júnia

  Meno Andronik má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Meno Júnia má indoeurópsky pôvod a znamená „dievčina“. Andronika a jeho spoločníčku Júniu pozdravuje Pavol v liste Rimanom. Oboch nazýva pokrvnými a spoluväzňami, ktorí sa stali kresťanmi ešte pred Pavlom a boli známymi medzi apoštolmi. Zrejme sa jednalo o židokresťanských putujúcich misionárov. Neskoršie legendami opradené podanie z čias Origena radí oboch dnešných svätcov medzi 72 Ježišových učeníkov a Andronika opisuje ako biskupa v Pannónii alebo v Španielsku. Rímske Martyrológium dnešných svätcov nespomína.

  Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup

  Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Dnešný svätec bol najmladším synom byzantského cisára Basileia I. Makedónia a Eudokie Ingeriny. Cisár Lev VI. Filozof, ustanovil svojho šestnásťročného brata Štefana za nástupcu zosadeného konštantínopolského patriarchu Fócia. Štefan bol Fóciovým žiakom a synkelom, čiže osobným poradcom a spolupracovníkom pri otázkach správy a cirkevného práva. Štefana za biskupa vysvätil Teofan z Cézarey. Do úradu nastúpil 18. decembra 886. Grécke menológiá spomínajú, že si zodpovedne plnil všetky pastierske povinnosti. Zachovala sa zbierka cirkevných nariadení, ktoré patriarcha Štefan adresoval svojmu bratovi Levovi VI. Svätý konštantínopolský arcibiskup Štefan zomrel 17. alebo 18. mája 893.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

 • 16. máj – Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup.

  Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník sv. Pachómia Veľkého

  Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Bol učeníkom svätca – ktorého sme si propomínali včera – Pachómia Veľkého. Teodor sa narodil okolo roku 314. Podobne ako svätý Pachómios pochádzal z hornoegyptského mesta Esna. Ako štrnásťročný vstúpil do kláštora a stal sa obľúbeným žiakom Pachómia Veľkého. Od roku 350 až do svojej smrti viedol spoločne s Horsiesim pachómiove kláštory. Zaviedol niekoľko reforiem a založil päť nových kláštorov. Od Teodora sa ako fragmenty zachovali mníšske poučenia a listy. Na rozdiel od Pachomiovho diela sa im nedostalo takej veľkej vážnosti.

  Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „obranca mužov“. Svätý Alexander navštevoval známu školu v Alexandrii a bol priateľom Origena. Začiatkom 3. storočia sa stal biskupom v kapadóckej Cézarei. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Septima Severa ho do roku 211 väznili. Počas púte do svätých miest ho zvolili za biskupa koadjútora už starého jeruzalemského biskupa Narcisa. Okolo roku 222 sa stal jeho nástupcom. Spoločne s Teoktistom z Cézarey vysvätil v roku 230 Origena za kňaza. V nasledujúcom období sa ho zastal proti obvineniam Demetria z Antiochie. V Jeruzaleme Alexander zriadil bohatú knižnicu, ktorú využíval pri písaní svojich cirkevných dejín aj Euzébius z Cézarey a vo svojom diele uvádza viacero Alexandrových listov. Vo vysokom veku dnešného svätca pre kresťanskú vieru uväznili v Cézarei. Tam zomrel v roku 250, alebo 251.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 15. máj – Náš prepodobný otec Pachomius Veľký.

  Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Silný“. Zakladateľ cenobitizmu, priestorovej a asketickej formy spoločenstva mníchov pod jednotným vedením, sa narodil okolo roku 287 v hornoegyptskom meste Esna ako syn pohanských roľníkov. Po ukončení vojenskej služby prijal krst a v roku 308 sa stal pustovníkom. V rokoch 320-325 vybudoval v Tabennisi veľký kláštor, v ktorom sa mnísi zjednotili v cenobitickej forme života. Pachomius sa stal ich predstaveným. Dnešný svätec bol znalcom biblie, ignoroval vplyv gréckej kultúry – helenizmus a pohŕdal origenizmom, gnosticky sfarbenou mylnou náukou, využívajúcou ako zdôvodnenie Origenovo dielo. I keď mal rešpekt pred klérom, i vízie a dar rozlišovania, musel sa na synode v Latapolis (okolo +346) obhajovať pred biskupmi z obvinení. Napriek tomu si zachoval úctu k Atanázovi Veľkému. Prepodobný Pachomius Veľký zomrel 14. mája v roku 347 v meste Pbau. Až do jeho smrti vzniklo v uzavretom zväzku 9 veľkých mužských kláštorov s deviatimi tisíckami mníchov a dva ženské kláštory. Jeho najvýznamnejšími žiakmi a nástupcami vo funkcii predstaveného boli Petronios (+347), Horsiesi a zajtrajší svätec Teodor Posvätený. Pachomiove pravidlo, ktoré sa nezachovalo v pôvodnej podobe, sa veľmi líši od všeobecných mníšskych pravidiel. Jeho základnými bodmi sú diskrétnosť, disciplína, jednotnosť a harmónia pri modlitbe, pri práci, pri stole, a pri obliekaní. Zachovali sa koptské fragmenty a neskoršie grécke výťahy z jeho diela, ktoré Hieronym v roku 404 preložil do latinčiny. Jeho text si po stáročia zachoval svoj vplyv .

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 14. máj – Svätý mučeník Izidor. Svätý mučeník Maximus.

  Svätý mučeník Izidor

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Dar egyptskej bohyne slnka Isis“. Izidor je mučeníkom z ostrova Chios v Egejskom mori pravdepodobne z čias vlády cisára Diokleciána. Podľa legendami opradeného životopisu sa s flotilou plavil z Alexandrie na ostrov Chios, kde ho za čias cisára Décia v treťom storočí sťali. V šiestom storočí postavili na ostrove jemu zasvätenú baziliku, v ktorej bolo pochované aj jeho telo. Svätec sa tu tešil mimoriadnej úcte. Jeho pozostatky sa od 12. storočia nachádzajú v Bazilike sv. Marka v Benátkach, kde mu v 14. storočí postavili kaplnku. Svätý Izidor je patrónom námorníkov, ostrova Chios a Benátok.

  Svätý mučeník Maximus

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „najvyšší“. Maximus je mučeník z Ázie, ktorý trpel za vlády cisára Décia. Za Krista zomrel okolo roku 250. Bližšie biografické údaje o svätom Maximovi chýbajú. Grécke synaxáre, ako aj Hieronymovo martyrológium, uvádzajú vo svojich zoznamoch svätých viacerých mučeníkov Maximov, o ktorých nič konkrétnejšie nevieme.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, BBKL, VHL spracoval Ján Sabol

 • 13. máj – Svätá mučenica Glykéria. Svätý mučeník Alexander Rímsky.

  Svätá mučenica Glykéria

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „sladká“. Podľa legendami opradeného životopisu mala Glykéria rímsky pôvod a bola dcérou konzula, najvyššieho rímskeho štátneho zamestnanca. Ako mučenica zomrela v druhom storočí za cisára Anonina Pia (138-161). Kult k svätej Glykérii sa rozšíril v celej ríši, centrom sa stalo mesto Heraklea v Trácii. Byzantské synaxáre a Rímske martyrológium uvádzajú ako deň jej spomienky 13. máj.

  Svätý mučeník Alexander Rímsky

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „obranca mužov“. Alexander bol rodeným Rimanom. Za Krista trpel za vlády cisára Maximiána. Po tom, čo odmietol prísť na posvätenie pohanského chrámu, vyznal ako dôvod pred cisárom svoju vieru. Po krutom mučení ho poslal cisár do vyhnanstva do Trácie. Tam Alexandra nasledovala jeho matka. Tam ho znova mučili a napokon pri meste Drisipara, alebo Drusipera, sťali. Jeho telo vraj strážili štyri psy, kým neprišla matka a nepochovala synovo telo. Zachovala sa zmienka o tom, že kráľ Ararov zrejme rozptýlil jeho kosti, za čo ho, vraj, stihol trest. Časť Alexandrových relikvií je uložená v Prahe.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

 • 12. máj – Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha.

  Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

  Jeho meno má latinský pôvod a znamená „zjavujúci sa“. Epifanios sa narodil okolo roku 315 v Besanduk pri antickom meste Eleutheropolis v Palestíne ako syn židovských alebo kresťanských rodičov. Jeho materinskou rečou bola gréčtina. Neskôr sa naučil hebrejsky, sýrsky, koptsky a trochu aj latinsky. Duchovne ovplyvnený Hilarionom z Gazy, odišiel na niekoľko rokov k egyptským mníchom. Tam sa ho na svoju stranu pokúšali získať Gnostici. Ako 20 ročný založil v rodisku kláštor, ktorý viedol tridsať rokov. Na radu Hilarionaho v roku 367 zvolili za metropolitu v Salamis. Epifanios si aj počas tohto úradu ponechal mníšsky odev a spôsob života. Pretože si ho ľud bezhranične vážil, ariánske prenasledovanie za cisára Valensa v roku 371 nemalo naňho dosah. Jeho hlavným zámerom bola podpora mníšstva a boj proti herézam. Na početné žiadosti spoluveriacich napísal svoje hlavné diela Ancoratus (374) a Panarion (274-377). Ako jeden z prvých odhalil chybu apollinarizmu, chybného učenia, ktoré tvrdilo, že Ježiš Kristus mal ľudské iba telo. V roku 376 sa bez úspechu snažil v Antiochii poprieť Melétiovu schizmu a o šesť rokov neskôr prišiel do Ríma na synodu, ktorú zvolal pápež Damazus I. Ako odporca uctievania obrazov roztrhol počas návštevy Palestíny v roku 393 v jednom chráme obrazový záves a pred jeruzalemským biskupom Jánom kázal proti origenizmu, chybnej náuke o negatívnej povahe hmoty, ktorý na svoje zdôvodnenie využíval Origenovo dielo. Epifanios podnietil ním založené kláštory a Hieronyma, niekdajšieho zástancu Origena, k miestnej schizme. Počas nej vysvätil Hieronymovho brata za kňaza pre 400 mníchov. Epifanios sa s odôvodnením ospravedlnil u biskupa Jána a zároveň požadoval zrieknutie sa origenizmu. Ján nato zavolal alexandrijského patriarchu Teofila ako sudcu. Teofil následne Epifania v roku 397 obvinil u pápeža Siricia. Tak sa spor preniesol na západ. Súperiaci Teofil poštval Epifania proti Jánovi Zlatoústemu. Epifanios zakázal Origenove spisy a odsťahoval sa neďaleko Konštantínopolu. Úctivé pozvanie Jána Zlatoústeho odmietol a vyslovil sa za odsúdenie Origena a vykázanie jeho stúpencov. Ovplyvnený protivníkmi Jána Zlatoústeho plánoval škandál počas bohoslužby, avšak pre jeho dobrotu a po rozhovore s origenovými stúpencami, krátko pred Synodou pod dubom odcestoval. Počas cesty domov v roku 403 zomrel. Odpoti Alexandrijčanom a Kappadóčanom je Epifanios zástupcom čisto tradicionalistického a pozitivistického myslenia bez zmyslu pre špekulatívnu teológiu. Zdroj všetkých heréz videl v gréckej vzdelanosti a filozofii . Čistota a prísnosť života ospravedlňujú jeho prílišnú horlivosť a povesť svätosti vysvetľuje autoritu jeho prísnych názorov.

  Sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 11. máj – Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup.

  Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 11. mája pripomína blaženého hieromučeníka Vasiľa, prešovského svätiaceho biskupa. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Kráľovský“.

  Životopis. Blahoslavený Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup, sa narodil 21. apríla 1904 v Hrabskom pri Bardejove. Štúdium teológie absolvoval v Prešove a v roku 1929 bol vysvätený na kňaza. Spočiatku  vykonával službu farára v Prahe, neskôr v rokoch 1936 až 1941 sa stal špirituálom v kňazskom seminári v Prešove, kde získal v roku 1940 doktorát. Potom pracoval ako sekretár biskupa, od roku 1947 ako profesor pastorálnej a morálnej teológie. 11. mája 1947 prijal biskupskú vysviacku. Dôsledkom Prešovského soboru z roku 1950 a následnej likvidácie cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi komunistickou vládou, počas ktorej majetok, cirkevné budovy aj veriaci boli násilne začlenení do pravoslávnej cirkvi – aj biskup Vasiľ osobne pocítil silu štátnej moci. Ocitol sa v domácom väzení, potom ho internovali v kláštore v Báči pri Šamoríne a vo františkánskom kláštore v Hlohovci. V roku 1950 ho zatkli a po ročnom vyšetrovaní ho odsúdili na pätnásť rokov väzenia, dvadsaťtisíc korunový trest, desaťročnú stratu občianskych práv a prepadnutie celého majetku. Do roku 1964 bol vo väzniciach v Bratislave, Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo Valdiciach, v ktorých musel znášať mučenie, okrem iného aj formou bitiek či odopierania jedla. To sa  prejavilo ťažkými psychickými následkami, ktoré neprestali ani po jeho prepustení. Pitva po jeho smrti ukázala, že v tejto dobe mu bol v malých dávkach dlhodobo podávaný jed – arzén. Po prepustení z väzenia v roku 1963 ho umiestnili do Charitného domova v severočeskom Oseku. Počas Pražskej jari v roku 1968 stál biskup Vasiľ Hopko na čele Akačného výboru, ktorému sa podarilo presadiť legalizáciu Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola zjednotená s Rímom. Odmäk „Pražskej jari“ priniesol uznanie Gréckokatolíckej cirkvi, ale jej majetok a chrámy ostali vo vlastníctve Pravoslávnej cirkvi a len v mnohých prípadoch došlo k spoločnému užívaniu. Až po politických zmenách v roku 1989/1990 došlo k plnej rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi a k postupnému vráteniu cirkevných budov a majetku. Od júna 1968 vykonával Vasiľ službu svätiaceho biskupa v Prešove. Na následky väzenia zomrel 23. júla v roku 1976 v Prešove. Blahoslavený Ján Pavol II. ho počas svojej pastoračnej cesty na Slovensko v roku 2003 vyhlásil za blahoslaveného.

   

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.vatican.va, www.heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

   

  ***

   Úryvky z diela Vasilij HOPKO: GREKO-KATOLIČESKAJA CERKOV

  (V pamjať 300 litnoj Užhorodskoj Unii, 1646-1946) ), ktoré vydalo Eparchiaľ’noje Praviteľstvo v Prjaševi, Prjašev 1946 .)

   

  Blahoslavený Vasiľ Hopko v tejto útlej brožúrke vyjadruje svoju lásku k východnému obradu a Gréckokatolíckej cirkvi. Dielo bolo napísané tzv. jazyčiem (vplyv ruštiny), ktoré sa začiatkom 20. stor. používalo ako literárny jazyk rusínskeho etnika severovýchodného Slovenska a Podkarpatskej Rusi; v jazyčii sa tradične písalo azbukou, autor ale použil latinku. Autor používa jednoduchý jazyk, aby bolo dielo prístupne a ľahko zrozumiteľné pre jednoduchý dedinský ľud.

  Vasiľ HOPKO: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

  (Na pamiatku 300 rokov Užhorodskej Únie, 1646-1946)
  Eparchiálny Úrad v Prešove : Prešov 1946 .

   

  Úvod.

  Som gréckokatolík.

  Ako ľubozvučne znejú tieto slová: Som gréckokatolík. Keď niekde počujem tieto slová, zastavím sa, zaujímam sa, čo sa hovorí o gréckokatolíkoch, lebo i ja som gréckokatolík. Keď čítam noviny alebo knihu a ak sa náhodou v tých novinách, alebo knihe nachádza toto slovo gréckokatolík, moje oči sa pri ňom zastavia hneď v prvej chvíli. Som dojatý! Už s materinským mliekom som sal túto lásku ku všetkému, čo je gréckokatolícke. A vždy opakujem, že Pánu Bohu nemôžem dostatočne poďakovať za to, že som sa narodil ako gréckokatolík. Mnohí sa hanbia za to, že sú gréckokatolíkmi, odcudzujú sa, skrývajú svoj krstný list a sú zarmútení zo svojho osudu, že sa narodili ako gréckokatolíci. Nemôžem to pochopiť, iba ak tak, že nepoznajú svoj obrad, svoju Cirkev. Ten, kto niečo nepozná, nemôže to ani milovať, ani sa tým nemôže oduševňovať’!

  Bratia a sestry pod Karpatami! Radujte sa a denne vzdávajte Bohu vďaky za to, že ste sa narodili práve v Gréckokatolíckej cirkvi i za to, že sa naši predkovia už pred 300 rokmi zjednotili s Rímom, lebo je to veľká milosť! Nikdy sa za to nehanbite, ale skôr buďte naplnení vďakou a svätou hrdosťou! Pretože naša Cirkev je tou Cirkvou, ktorá si za svojich otcov môže uctievať sv. Atanáza, sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Bohoslovca, sv. Gregora Nysského, sv. Cyrila a Metoda, sv. Jána Damascenského, sv. Romana Sladkopevca, sv. Cyrila Alexandrijského atď,. veľké množstvo zástupov veľkých svätých, ktorí boli gréckokatolíkmi, to znamená katolíkmi východného obradu. Oni sú zakladateľmi katolíckeho bohosloveckého učenia (teológie), vyriešili najťažšie dogmatické otázky a skrze ne odsúdili herézy. Tvorili zlatý vek bohosloveckého učenia, nielen na Východe, no i v celej Všeobecnej cirkvi. Oni sú stĺpmi Kristovej cirkvi, a pri tom vyznávali svoju vieru východným obradom, takým ako aj my.
  Z lásky k našej, drahej, mnoho trpiacej, často prenasledovanej, nenávidenej Gréckokatolíckej cirkvi som napísal túto brožúrku pri príležitosti osláv 300-ročného jubilea Užhorodskej únie. Pred očami som mal v prvom rade Gréckokatolícku cirkev pod Karpatami v ČSR. Drahý náš národ, čítaj túto brožúrku, poznávaj svoju Cirkev, miluj ju a ona ťa spasí. Brožúrku som napísal latinkou, aby ju mohli čítať všetci gréckokatolíci.

  I. Všeobecné otázky a východná schizma.

  1. Meno gréckokatolík
  Meno gréckokatolík pozostáva z dvoch slov, ktoré označujú vieru a obrad. Je to podobné, ako keby to boli slová priezviska a krstného mena. Nazývame sa gréckokatolíkmi preto, lebo sme členmi Všeobecnej cirkvi a Všeobecná cirkev sa po grécky nazýva: Katolícka cirkev. V našich regiónoch pod slovom katolík mnohí rozumejú iba bratov rímskokatolíkov, a nás zvyčajne nazývajú „rusnaci“. Takýto názov „rusnak“ viac menej označuje národnosť, ale nie je pomenovaním vierovyznania, a keď píšeme o Gréckokatolíckej cirkvi, musíme mať jasné pojmy. Každý kresťan, ktorý je členom Všeobecnej Kristovej cirkvi, sa môže nazývať katolíckym kresťanom, a je to veľká heréza pripisovať katolíckosť iba bratom rímskokatolíkom. Títo nie sú v žiadnom prípade lepší, alebo väčší kresťania-katolíci ako my. Neexistuje kresťan katolík prvej triedy a druhej triedy, ale všetci sú rovnakí. Za toto slovo „katolík“ sa nesmieme hanbiť, lebo to nie je latinské slovo, ale je to čisto grécke, to znamená východné slovo, t.j. naše slovo. A za svoj jazyk sa nikto, kto je uvedomelý, nehanbí. Nazývame sa gréckokatolíkmi, lebo náš obrad je grécky, východný, a naši slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod ho kvôli účinnej účinkovaniu medzi Slovanmi preložili do staroslovienskeho jazyka. Preto teraz už nespievame po grécky: „Kyrie eleison“, ale spievame starosloviensky: „Hospodi pomiluj“ („Pane, zmiluj sa“ – pozn. prekl.), nespievame: „Hagios ho Theos“, ale spievame: „Svjatyj Bože, Svjatyj Kripkij…“ („Svätý Bože, Svätý silný“ – pozn. prekl.) atď.

  # # #

  4. Prečo máme milovať svoj obrad?

  a) Lebo je to obrad pre našu dušu, ako čo sú pre človeka pľúca, ktorými dýchame; je pre nás Jakubov rebrík, ktorý sa opiera o nebo a spája nás s Pánom Bohom.
  b) Pretože náš obrad veľkí svätí, ako sv. Bazil Veľký, sv. Ján Zlatoústy, sv. Ján Damascénsky, sv. Roman Sladkopevec, sv. Sáva, atď. zostavili a užívali .
  c) Pretože náš obrad je potvrdený Cirkvou. Sv. Cyril a Metod dostali požehnanie pre náš grécko-starosloviensky obrad od veľkňaza Všeobecnej cirkvi, Hadriána II. (867-72) a druhý raz od Jána VIII. (872-882) ako od nástupcov Krista.
  d) Preto milujme svoj obrad, lebo je napísaný v pre nás tak ľubozvučnom cirkevno-slovanskom jazyku.
  Neviem si predstaviť lahodnejší výraz ako je slovo  „Isus (Ježiš)“, „Bohorodice Divo radujsja (Raduj sa Bohorodička Panna)“, nepoznám krajšiu, Bohu milšiu modlitbu ako „Hospodi pomiluj (Pane zmiluj sa)“.
  e) Preto milujem svoj obrad, lebo je svätý! Pochádza od svätých ľudí a robí človeka, ktorý ho nábožne dôstojne užíva, svätým.

  f) Preto milujem svoj obrad, lebo je krásny!

  Ach, jedna svätá liturgia sprevádzaná chórom! Koľko myšlienok, koľko krásy! Najprv obrátime náš zrak na Božie kráľovstvo! „Požehnané kráľovstvo“… Potom pokorné prosby za všetkých a za všetko… Hoci je liturgia božská, je zároveň aj ľudská, prosíme v nej za všetko, čo je pre človeka potrebné. Prosíme v nej za pokoj, za ochranu, za oslobodenie od nešťastia, modlíme sa za putujúcich, za trpiacich, koľko charitatívneho ducha! Modlime sa za svojich najbližších; za príbuzných, za cirkevných i svetských predstavených – aký to altruistický duch (milujúci blížneho). A nikdy nezabudneme zveriť seba cez presvätú, prečistú, preblahoslavenú, slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku, vždy Pannu Máriu! (koľko prekrásnych titulov, koľko lásky k Matke Božej) a oddáme sami seba Kristu Bohu pokorne: Pane zmiluj sa, Tebe Pane a s úplnou nádejou: Amen. Tak je, tak nech bude!“

  „Sláva Otcu“ – akoby sami anjeli oslavovali! Kňaz ukáže prameň premúdrosti: Evanjelium! Cherubínska pieseň! Ako keby bolo v chráme plno anjelov, ktorí lietajú okolo oltára a spievajú trojsvätú pieseň na česť Najsvätejšej Trojice… Všetko je v cerkvi také mystické! Ľud stojí, všetky sviece sú zapálené, možno sa objavia aj mimoriadni svieconosiči s trojcami (trojitými sviečkami – pozn. prekl.), kňaz okiadza. Svätyňa je naplnená dymom kadidla, vôňou a spolu s kadidlom sa vznáša k Najvyššiemu cherubínska pieseň… A pieseň sa končí slovami odložme teraz všetky svetské starosti …“ Vyznanie viery, zvlášť keď ho spieva celá cerkov, mocne, jasne Verím, v jedného Boha Otca… Premenenie, ticho, iba zvony ohlasujú celému okoliu, že Boží Syn zišiel z nebies na náš prestol… Hymnus na česť Božej Matky, ako sa naplnení citmi celý chrám modlí „Otče náš“, v ktorom sa prosí za všetko, čo je potrebné pre človeka pre dušu i pre telo.

  A k tomu všetkému si predstavujem ikonostas so všetkými svätými. Ako dôstojne pozerajú na mňa títo svätí. Som dojatý a keď vidím ikonostas, cítim sa doma! Veď od detstva som vyhľadával na ikonostase jednotlivých svätých! Celá Biblia v ikonách, také prastaré a také sväté … !
  Aká súčinnosť je u nás s kňazom! Na každý vozhlas odpovedáme, na každé požehnanie sa prežehnáme: na utierni ideme pobozkať Evanjelium; k sv. prijímaniu a na myrovanie ideme k oltáru.

  A aké sú krásne naše sviatky!

  Kto by vedel skutočne opísať krásu Paschy? Ráno Vzkriesenie, slávnostnosť paschálneho kánonu, stokrát opakované: „Christos Voskres! Christos Voskres!“ Aké vzrušenie v cerkvi, pri každej bohoslužbe sa utvorí celá procesia, keď sa ide bozkať Evanjelium, krížik a obraz Vzkriesenia. Celá dedina spolu vtedy žije s Cirkvou, centrom života je vtedy vzkriesený Kristus! Ba aj pokrmy dávajú posvätiť na Paschu. V niektorých krajoch zvonia celý deň, aby hlásali víťazstvo Krista.
  Koľko nádhery je na sviatok Bohozjavenia, Jordán, posviacka domov. Koľko radostnej poézie na sviatok Narodenia Krista, na Zostúpenie Svätého Ducha! Odpusty (kermeše), t.j. chrámové sviatky, aké sú milé! Naše obrady, napr. Liturgia vopredposvätených darov, koľko je v nej krásy, koľko slávnostnosti v každom obrade.

  Preklad: Stanislav GÁBOR

   

 • 10. máj – Svätý apoštol Šimon Horlivec. Svätý Simeon, vladimírsky a suzdaľský biskup.

  Svätý apoštol Šimon Horlivec

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „načúvajúci“. Šimon Horlivec sa v Novom zákone spomína iba štyri krát a to v zoznamoch apoštolov v Markovom, Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a v Skutkoch apoštolov (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; Sk 1,13). Prívlastok „Kananejský“ u Marka a Matúša je odvodené od aramejského koreňa „kanə‘án“ a znamená to isté, ako z gréčtiny odvodený prívlastok „zelotés“ – „Horlivec“, ktorým je označovaný u Lukáša a v Skutkoch apoštolov. Pred tým ako sa stal Ježišovým učeníkom, Šimon nebol zákonníkom, ani zapáleným ctiteľom Ježiša, ani náboženským nadšencom, ale patril k nacionalistickej židovskej strane Zelótov. Šimon nie je identický so Šimonom – Jonášovým synom (Mt 16,17), ani Šimonom – Ježišovým príbuzným, resp. Šimonom – jeruzalemským biskupom. Posledný krát sa Šimon Horlivec spomína v úvode Skutkov apoštolov, keď po Pánovom nanebovstúpení zotrvával s ostatnými na modlitbách. Ďalej už o ňom chýbajú overené správy . Pravdepodobne pôsobil ako misionár v židovskej diaspóre, no nie v Malej Ázii, lebo Ján a Papias ho nespomínajú. Podľa legendy pôsobil v Babylónii-Perzii. Avšak tento údaj pochádzajúci zo Skutkov Šimona a Júdu sa skôr vzťahuje na Šimona-Petra. V umení sa Šimon Horlivec znázorňuje na kríži alebo so sekerou.

  Svätý Simeon, vladimírsky a suzdaľský biskup

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „načúvajúci“. Svätý Simeon, biskup ruských miest Suzdaľ a Vladimír, je autorom diela rozprávania otcov a ich života, takzvaného Paterikona z kyjevských jaskýň prepodobného Antona. Simeon sa stal mníchom v jaskyniach prepodobného Antona v Kyjeve v druhej polovici 12. storočia. V roku 1206 ho zvolili za igumena, predstaveného kláštora Narodenia Presvätej Bohorodičky v meste Vladimír. O osem rokov neskôr, na žiadosť kniežaťa Vsevolodoviča, ho ustanovili za prvého biskupa mesta Vladimír pri rieke Kľazma a neďalekého mesta Suzdaľ. V roku 1218 Simeon posvätil chrám, ktorý vybudovali pri kláštore Narodenia, a v roku 1225 suzdaľskú katedrálu. Knieža mal biskupa Simeona v úcte. Vypočul aj jeho žiadosť vtedy, keď neustanovil mnícha Polykarpa, Simeonovho priateľa a spolubrata z kyjevského jaskynného kláštora za biskupa v Suzdali, ako pôvodne plánoval. Zachoval sa aj list adresovaný Polykarpovi, kde mu Simeon odôvodnil svoje rozhodnutie. Simeon ho zahrnul do svojho diela Paterikon. V predvečer smrti v roku 1226 dosiahol najvyšší stupeň mníšstva, keď si obliekol vrchný odev, veľkú schimu. Jeho telo pochovali v meste Vladimír. Neskôr ho preniesli do jaskýň prepodobného Antona v Kyjeve.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, heiligenlexikon.de, OCA spracoval Ján Sabol

 • 09. máj – Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.

  Svätý prorok Izaiáš

  Svätý mučeník Christofor

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nosič Krista“. Dnešný svätec je mučeníkom. No konkrétnejšie údaje miesta a času jeho umučenia sa nám nedochovali. Najstarším svedectom o úcte k svätému Christoforovi je nápis nad schránkou s relikviami v chráme bitýnijskom Chalcedóne. Vysviacka tohto chrámu svätého Christofora bola 22. septembra 452. Pôvodná životopisná legenda o svätom Christoforovi rozpráva o ľudožrútovi s hlavou psa Reprobovi, ktorý pri krste prijal meno Christofor a naučil sa ľudskú reč. Po mnohých utrpeniach zomrel mučeníckou smrťou. Pôvod jednotlivých motívov nebol objasnený. Súvislosť s mimokresťanskými motívmi, ako pohanské božstvo Anubis s hlavou psa, nespochybňujú historicitu Christoforovho mučeníctva. Rozšírenie úcty k nemu putovalo po byzantských kultúrnych cestách najmä do Raveny, južného Talianska a Sicílie, od 7. storočia aj do Španielska. Spoločne s rozširovaním kultu vznikali snahy o poľudštenie legendami opradeného svätca. Z Christofora sa stal obor, ktorý chcel slúžiť iba najmocnejšiemu. Najprv slúži u kráľa, potom u diabla a nakoniec u Krista. Na radu pustovníka prenáša pútnikov cez rieku. Keď jedného dňa preniesol Krista, prijal od Ježiša krst. Vznik takto upravenej legendy bol pravdepodobne ovplyvnený významom jeho mena. V tejto podobe sa legenda o svätom Christoforovi rozšírila v severných krajinách. V románskych krajinách bol kult úcty k dnešnému svätcovi zriedkavý.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

 • 08. máj – Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký.

  Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Podľa synoptických evanjelií boli Ján a jeho brat Jakub Starší synmi Zebedeja a Salome z Betsaidy. Obaja boli rybármi na Tiberiadskom jazere. Ich spoločníkmi pri práci boli Šimon a Ondrej. Ježiš ich spoločne povolal za svojich učeníkov. Obaja Zebedejovi synovia, ktorí sa v zoznamoch apoštolov uvádzajú spoločne, sa spolu s Petrom tešili výsadnému postaveniu. Ježiša sprevádzali pri vzkriesení Jairovej dcéry, počas premenenia na hore a aj v Getsemanskej záhrade. Markovo evanjelium nazýva oboch bratov „Boanergés“ – Synovia hromu. V Skutkoch apoštolov účinkuje Ján spoločne s Petrom. Túto tradíciu podčiarkuje aj list Galaťanom, ktorý ich oboch spoločne s Jakubom, Pánovým bratom, označuje ako „stĺpy“. Jánovo evanjelium podstatne rozširuje poznatky o dnešnom svätcovi, apoštolovi Jánovi. Predpokladá sa, že za určením „učeníka, ktorého miloval Ježiš“ a „iným učeníkom“ ukrýva sa Zebedejov syn Ján. Aj tu vystupujú obaja hlavní učeníci Peter a Ján spoločne, i keď sčasti v určitej „konkurencii“, ktorá však nespočíva medzi „Úradom“ a „Duchom“, ale vychádza z ocenenia apoštola Jána. Ján pochádzal zo školy Jána Krstiteľa, bol Ježišovým dôverníkom, stál pod jeho krížom a Ježiš ho uviedol do synovského vzťahu s Máriou. Z konca evanjelia možno usúdiť, že sa Ján dožil vysokého veku. O ďalšom Jánovom pôsobení a živote podávajú správu starokresťanské tradície. Podľa tradície apoštol Ján pôsobil v Efeze, za čias cisára Domiciána ho poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal knihu Zjavenia. Odtiaľ sa potom vrátil do Efezu a tu napísal evanjelium. Ako veľmi starý, za čias cisára Trajána, zomrel. Jánov prívlastok „Teológ“ sa datuje až od 4. storočia. Začiatok úcty k apoštolovi Jánovi sa spája s kultom pri jeho hrobe v Efeze. Dnešný deň je spomienkou na každoročnú púť k jeho hrobu.

  Náš prepepodobný otec Arsenios Veľký

  8. mája nám Gréckokatolícka cirkev pripomína prepodobného otca Arsenia Veľkého. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „mužný“. Arsenios Veľký pochádzal z Ríma, zo senátorskej rodiny. Narodil sa okolo roku 354. Okrem vzdelania, rozvíjal si v mladosti aj čnosti. Pápež Damazus Arsenia vysvätil za diakona a v roku 383 ho poslal do Konštantínopolu, aby vyhovel žiadosti cisára Teodozia o učiteľa pre svojich synov Arkádia a Honoria. Približne od roku 395 odišiel tajne ako pustovník z cisárskeho dvora do Líbyjskej púšte. Po vpáde barbarov šieal do Skiathis v Egypte. 10 rokov tiež žil v Troe pri Memphise, potom 3 roky okúšal samotu v Kanopos. Boh mu vraj dal dar neustálych sĺz. Arsenios Veľký zomrel pri Troe, ako 90 alebo 120 ročný v povesti svätosti. Rímske martyrológium ho spomína 19. júla a uvádza, že patril do Rádu sv. Bazila Veľkého.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

 • 07. máj – Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.

  Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína udalosť znamenia úctyhodného kríža v Jeruzaleme.

   Na sviatok Zoslania Svätého Ducha sa 7. mája 351 objavilo na oblohe nad Jeruzalemom v skorých ranných hodinách jasne žiarivé znamenie kríža sfarbené ako dúha. Tiahlo sa od Golgoty po Olivovú horu. Mnoho pohanov a Židov sa po tejto udalosti stalo kresťanmi. Jeruzalemský patriarcha Cyril znamenie kríža chápal ako znamenie z neba pre zachovanie správnej náuky, čo dokazuje aj list, v ktorom vyzval cisára Konštancia, aby sa zriekol chybnej náuky arianizmu.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa www.glaubenszeugen.de spracoval Ján Sabol

 • 06. máj – Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

  Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „osočovateľ“.Jób je hlavnou postavou rovnomennej knihy Starého zákona.Aj napriek poeticko-vzdelávaciemu charakteru knihy, ktorý je podobný s Ježišovými podobenstvami, je historicita Jóba pravdepodobná. Jóba, bez zreteľa na rovnomennú knihu, chváli Ezechiel (14,14-20) ako muža spravodlivévo a ako vzor trpezlivosti (Tob 2,12-15; Jak 5,11). Jób nebol Izraelitom. Žil okolo roku 2000 až 1500 pred Kristom. Krajina pôvodu Us (Jób 1,1; Nár 4,21), zaradenie medzi synov Východu (Jób 1,3) a vykreslené sociologické pomery, ukazujú na priestor juhovýchodne od Mŕtveho mora v čase patriarchov. Jóbova bezúhonnosť a to, že sa osvedčil pri pohromách boli v Izraeli zrejme známe a aj oceňované. Jeho tradícia sa musela v Izraeli zakoreniť už veľmi skoro, pretože v neskorších dobách bolo ťažko mysliteľné, aby Židia uznali vzorné správanie nejakého pohana.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 05. máj – Svätá a slávna mučenica Irena. Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera.

  Svätá mučenica Irena

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „mierumilovná“. Irena je mučenicou zo Solúna z čias vlády cisára Licínia (308-324). Mimoriadnej obľube sa tešila v metropole Východorímskej ríše, v Konštantínopole, kde sa pravdepodobne nachádzalo až päť chrámov, ktoré zasvätili dnešnej svätici. V 13. storočí preniesli jej relikvie do talianskeho mesta Lecce.

  Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nositeľ víťazstva“. Nikefor bol zakladateľom a igumenom kláštora Médikion na hore Olymp v Proponte. Jeho žiakom a nástupcom na poste igumena bol jeho žiak Nikita. Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera, zomrel v roku 814.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 04. máj – Svätá mučenica Pelágia. Svätý hieromučeník Erazmus, formijský biskup.

  Svätá mučenica Pelágia

  Jej meno má grécky pôvod a znamená „morská“. Legendárna panna a mučenica pochádzala z Tarzu. Podľa legendy, ktorá vznikla pravdepodobne kompiláciou životopisov Pelágie z Antiochie a Pelágie z Jeruzalema, bola Pelágia zasnúbená so synom cisára Diokleciána. Po tom, čo ju pokrstil biskup, opustila svojho ženícha a ten spáchal samovraždu. Dioklecián si dal Pelágiu predvolať a očarený je krásou veľmi po nej zatúžil. Keď ho Pelágia odmietla, hodili ju do rozžeravenej bronzovej sochy býka, kde skonala.

  Svätý hieromučeník Erazmus, formijský biskup.

  Jeho meno má grécky pôvod a znamená „milovaný“. Mučeník Erazmus bol podľa životopisnej legendy biskupom Antiochie za čias cisára Diokleciána. Neskôr pôsobil ako misionár v Ilýrii, kde ho za cisára Maximiána mučili. Krátko nato zomrel v kampánskom meste Fromia. V 10. storočí preniesli jeho pozostatky do Gaety. Existuje kratšia a dhšia životopisná legenda. Kult k svätému Erazmovi spadá do 6. storočia. V krajinách s prístupom k moru, ako Taliansko, Španielsko, Portugalsko, či Francúzsko, si ho ctia ako patróna námorníkov. Jeho atribúty – navijak lode s topiacou sa kotvou – si ľudia z vnútrozemia vysvetľovali ako vyrvané vnútornosti, tak si ho začali ctiť ako patróna sústružníkov a pomocníka v chorobách. Niekde je aj patrónom horárov.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

 • 03. máj – Svätí mučeníci Timotej a Maura.

  Svätí mučeníci Timotej a Maura

  Meno Timotej má grécky pôvod a znamená „uctievajúci si Boha“. Meno Maura má latinský pôvod a znamená „černoška“.Podľa legendami opradeného životopisu, Timotej pochádzal z miesta Panapeon, neďaleko egyptského mesta Téby. Patril k duchovenstvu a zastával funkciu interpreta Svätého Písma. Maura bola jeho manželkou.Dvadsať rokov žili v spoločnom manželskom zväzku, keď ich oboch predviedli pred tébskeho guvernéra Ariana. Žiadal si, aby mu Timotej a Maura odovzdali na spálenie všetky posvätné knihy . Keď tak odmietli urobiť, vydali ich na mučenie a nakoniec ich ukrižovali. Na kríži viseli 9 až 10 dní. Timotej a Maura zomreli ako mučeníci okolo roku 286 v Tébach.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa BBKL, a VHL spracoval Ján Sabol

 • 02. máj – Svätý Atanáz Veľký. Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul. Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal.

  Svätý Atanáz Veľký

  Svätí mučeníci Hesperus, jeho manželka Zoe a synovia Kyriak a Teodul V deň keď si Gréckokatolícka cirkev s Rímskokatolíckou pripomínajú svätého Atanáza Veľkého, pamätá Gréckokatolícka cirkev aj na svätých mučeníkov Hespera, jeho manželku Zoe a synov Kyriaka a Teodula. Podľa životopisnej legendy zomreli dnešní svätci mučeníckou smrťou za cisára Hadriána (117-138) na začiatku 2. storočia v meste Attaleia v Pamfýlii, v súčasnosti turecké mesto Antalya. Cisár Justinián I. (527-565) dal v šiestom storočí v Konštantínopole vybudovať chrám zasvätený svätej Zoe.

  Svätý apoštolom rovný knieža Boris, pri svätom krste nazvaný Michal

  Meno Boris má bulharský pôvod a znamená „bojovník“. Prvé kresťanské knieža Bulharov, (853-889) Boris, prijalo krst od Byzantíncov v roku 864, alebo 865. Jeho krstný otec, byzantský cisár Michal III. mu dal krstné meno Michal. Zámerom Borisa bolo pokresťančiť Bulharov tak, aby si zachovali politickú samostatnosť. Chcel, aby v Bulharsku zriadili patriarchát. S touto prosbou sa obrátil na Konštantínopol, Rím a na Frankov. Pápež Mikuláš I. k Borisovi vyslal v roku 866 Formoza, ktorý sa neskôr stal pápežom. Z tohoto obdobia pochádza Formozov spis Responsa ad Bulgarorum consulta, v ktorom rieši mnoho praktických otázok. Keďže z Ríma patriarchát ihneď nezriadili, Boris sa v roku 870 napokon obrátil na Byzanciu. Po roku 885 bulharský panovník tiež prijal žiakov svätých Cyrila a Metoda, medzi nimi Goradza, Klementa, Nauma, Sávu a Angelára, ktorých z Veľkej Moravy vyhnali. Tí mu pomohli v Bulharsku udomácniť slovanskú kultúru a liturgiu. V roku 889 Boris zanechal svetskú moc, vstúpil do kláštora a bol až do smrti mníchom. Zomrel o 8 rokov neskôr 7. mája 907. V Bulharsku si Borisa ctia ako národného svätca.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK spracoval Ján Sabol

 • 01. máj – Svätý prorok Jeremiáš. Svätá Tamara, gruzínska kráľovná.

  Svätý prorok Jeremiáš

  Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Bohom vyvýšený“. Jeremiáš vystúpil v Jeruzaleme ako prorok v trinástom roku vlády kráľa Joziáša okolo roku 627 pred Kristom. Podobne ako aj kráľ sa snažil o reformu kultu JAHVEHO, on ju však spájal aj s obnovou duší. Po dlhšom odmlčaní pokračoval za čias kráľa Jójakima a jeho nástupcov ako hlásateľ pokánia, s politickým varovaním a upozorňovaním. Mnohokrát stál v ostrom protiklade ku kráľovskej politike aj verejnej mienke, no hlásal až do pádu Jeruzalema v roku 586 pred Kristom. Nezastrašil ho ani zákaz prejavu či väznenie, ani vyhrážanie smrťou. Po páde Jeruzalema, napriek ponuke Nabuchonodozora odísť do Babylonu, ostal vo vlasti, medzi rozvalenými skalami a zranenými dušami. Spojil sa s miestodržiteľom Gedaliášom, no keď toho krátko na to zavraždili, rozhodol sa Jeremiáš nasledovať svojich rodákov utekajúcich z domoviny do Egypta. Čas a miesto jeho smrti nie sú známe. Ostatné správy o jeho živote majú skôr charakter legendy.

  Svätá Tamara, gruzínska kráľovná

  Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „ďatľová palma“. Tamara bola dcérou gruzínskeho kráľa Juraja III. Keď zomrel, stala sa jeho následníčkou na tróne. Vládla v rokoch 1184 až 1212. Za oboch panovníkov zažila krajina medzi Kaukazom, Arménskom, Čiernym morom a Azerbajdžanom obdobie rozkvetu. Svätá Tamara bola zosobášená s ruským kniežaťom Andrejom. Jej druhým manželom bolo osetské knieža Dávid. Ruské miney spomínajú, že celú svoju vládu odovzdala do Božích rúk. Keď krajinu napadli Turci v chráme Presvätej Bohorodičky úspešne prosila pred ikonou Matky Božej na kolenách o záchranu. Keď sa okolo roku 1203 chystal sultán Ruknaldin napadnúť s veľkou armádou Gruzínsko, poslal kráľovnej vopred odkaz, aby sa vzdala bez boja, stala sa jeho manželkou a prijala islam. Kráľovná Tamara sa nechcela vzdať kresťanstva, tak sa pripravovala na boj a prosila Bohorodičku o pomoc. Víťazstvo kráľovnej Tamary sa roznieslo do celého vtedajšieho sveta. Kráľovná sa okrem spravovania krajiny a rozvíjania svojej viery venovala vraj aj šitiu. Čo ušila, venovala chudobným a podporovala ich aj inak. Okrem toho vraj ušila aj rúcha pre kňazov. Početné gruzínske kláštory, z ktorých mnohé vznikli za vlády kráľovnej Tamary, sa nachádzali nielen v Palestíne, ale aj na Sinaji, v Lavre svätého Sávu, v Antiochii, na Olympe, v Bitýnii, na Cypre, v Konštantínopole a na Balkánskom polostrove. V čase veľkého pôstu sa vraj Tarama zvykla zdržiavať v jednom z jaskynných kláštorov . Gruzínska cirkev, ktorá bola už od polovice 4. storočia štátnym náboženstvom, udržiavala tiež dobré vzťahy s Rímskou cirkvou. Pápež Honorius III. vyzval Tamarinho nasledovníka, kráľa Juraja IV. ku križiackej výprave.

  Vysielané Rádiom Lumen
  Podľa LThK, Pierer’s Universal-Lexikon, OCA spracoval Ján Sabol

Back to top button