Prešovská archierparchia

 • FARSKÉ OZNAMY 19. 02. – 25. 02. 2023

  • Dnes 18.  februára máme zbierku na Charitu.

   

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

   

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. V zádušné soboty budeme mať vždy o 7. 00 svätú liturgiu a potom panychýdu za našich zosnulých. V druhú zádušnú sobotu 24. februára budeme čítať mená od A-H. V tretiu zádušnú sobotu 02. marca budeme čítať mená od CH – O. Na štvrtú zádušnú sobotu 09. marca sa budú čítať mena od P – Z.

   

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

   

  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Gréckokatolíckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bude 20. februára v priestoroch fakulty so začiatkom o 9.00.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 19. 02. – 25. 02. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-19-02-25-02-2023/.

 • Farské oznamy 18.2.2024

  Dnes je jarná zbierka na charitu.

  Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

  V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pre liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu liturgie ako obvykle. V sobotu 24.2. bude ráno zádušná sv. liturgia s hramotami, ešte môžete dať zapísať svojich zosnulých na hramoty, rodinu a mená. Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

  V našej farnosti počas Veľkého pôstu sú aliturgické dni v pondelok, stredu a v piatok. Sú to dni, kedy sa neslávi svätá Božská liturgia, lebo ona má slávnostný charakter. Eucharistia je vzkriesený Kristus uprostred Božieho ľudu. Veľký pôst je cesta, kráčanie v ústrety Vzkriesenému. Bez správneho chápania Božskej liturgie nemožno správne pochopiť ani obdobie veľkého pôstu, a aliturgické dni. Je potrebné postupné znovuzavedenie týchto dní ako vzácneho pokladu vlastnej tradície a času modlitby a pokánia.

  V sobotu poobede 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov, stretnutie je pri cirkevnej škole.

  Pozývame na pôstnu duchovnú obnovu v kláštore 1.-3. marca, ktorú povedie ju o. Pavol Tomko, môžete sa hlásiť priamo u neho.

  S požehnaním nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša začíname ďalšiu etapu synodálnej cesty Prešovskej archieparchie. Počas nej sme opäť pozvaní k pokračovaniu v modlitbe a rozlišovaní v našich farnostiach a spoločenstvách. Základom pre spoločné rozlišovanie je Súhrnná správa z prvého zasadania 16. riadneho všeobecného zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Ríme v dňoch 4. – 29. októbra 2023. Súhrnnú správu čítajme v otvorenosti na hlas Svätého Ducha a na to, čo najviac rezonuje s našou situáciou. Prvé takéto stretnutie pre záujemcov bude 10. marca 2024. Dovtedy si treba prečítať koncový dokument.

  Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Druhé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore.

  Na budúcu nedeľu je zbierka na náš chrám.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-18-2-2024/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 19. 2. – 25. 2. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-19-2-25-2-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-19-2-25-2-2024.

 • Budúci animátori spoznávali online nástroje i liturgiu

  Víkend archieparchiálnej školy mladých animátorov dobrovoľníkov sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. V škole učeníka sa ho zúčastnilo 31 mladých a v škole služby 47 mladých. O účastníkov sa staral 10 členný animátorský tím. V škole učeníka bol lektorom kňaz Martin Tkáč, ktorý mladým objasnil tému modlitby a liturgie, kde vysvetlil cieľ modlitby a jej druhy, poukázal na rozdiel medzi osobnou a spoločnou modlitbou, zameral sa na ge…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3942.

 • Aktuálne oznamy k 18. februáru 2024

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Popoludní o 16.15 hod. bude krížová cesta a o 17.00 hod. pôstna večiereň. V pondelok pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.   […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-18-februaru-2024/.

 • Svätá Štyridsiatnica

  Keď sa postíš od jedál, duša moja, bez toho, aby si sa očisťovala od vášní, nadarmo sa raduješ zo zdržanlivosti, pretože ak sa tá nestane pre teba príležitosťou k polepšeniu, si v nenávisti u Boha ako klamárka a stávaš sa podobnou vierolomným démonom, ktorí nikdy nejedia. Nerob zbytočným pôst tým, že hrešíš, ale zostaň neústupná voči nezriadeným hnutiam, uvedomujúc si, že stojíš pri ukrižovanom Spasiteľovi, alebo presnejšie, že si ukrižovaná spolu s Tým, ktorý bol za teba ukrižovaný, volajúc k nemu: spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

  Tento tropár tretieho týždňa predpôstneho obdobia v byzantskej tradícii zhrňuje výstižným spôsobom to, čím je pôstne obdobie v ktorejkoľvek kresťanskej tradícii: pôst a zdržanlivosť sú daromné, ak nekorešpondujú so skutočným obrátením srdca.

  Veľký pôst má štyridsať dní a má päť nedieľ – od pondelka prvého týždňa až do piatku pred Kvetnou nedeľou– a rozvíja týždne od pondelka do nedele, ponúkajúc týždennú cestu v ústrety nedeli, tak ako sám Veľký pôst je cestou k Pasche.

  Liturgické texty Štyridsiatnice majú modlitebný a kajúci charakter. Sú zamerané na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v dejinách spásy.

  Telesný pôst je dočasné zrieknutie sa mäsitých jedál, mliečnych výrobkov, alkoholu a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To v človeku umŕtvuje márnu žiadostivosť prieberčivosti, obžerstva a uschopňuje ho pociťovať a prijať Božiu blahodarnú silu. Podstata človeka je duchovno-telesná, a preto aj pôst má dva rozmery: okrem telesného pôstu má každý kresťan konať aj duchovný pôst.

  Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí. Každý kresťan je pozvaný, aby sa viac pripodobnil Bohu, a to práve cez modlitbu, skutky pokory a milosrdenstva. Cirkev odporúča veriacim, aby sa v pôstnom čase intenzívnejšie venovali modlitbe, pôstu a dávali almužnu.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/svata-styridsiatnica/.

 • Darujte 2 % z dane Pútnickému centru hora Zvir v Litmanovej

  Drahí mariánski ctitelia a pútnici putujúci na horu Zvir v Litmanovej, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu Pútnického centra a to formou darovania 2% z dane nášmu centru.

  Je to forma, ktorou môžete podporiť rozvoj hory Zvir a pritom Vás to nebude nič stáť. Mnohí z Vás ste na hore Zvir zažili Božie požehnanie, pomoc, príhovor a ochranu našej nebeskej Matky.

  Verím, že aj touto formou podpory sa nám naďalej bude dariť spoločne zveľaďovať areál pútnického miesta, aby ste sa tu vždy cítili dobre a radi vracali čerpať posilu do svojho každodenného života.

  Všetkým dobrodincom hory Zvir patrí veľká vďaka a Pán Boh zaplať! Všetci ste zahrnutí v našich modlitbách každý deň pri svätej liturgii.

                                                         duchovní otcovia hory Zvir

  Tri druhy daňovníkov, ktorí môžu poukázať 2% z daní:

  • zamestnanec – osoba, za ktorú robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ
  • fyzická osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama (živnostníci alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami)
  • právnická osoba

  Potrebné dokumenty na stiahnutie TU:

  Vyhlásenie – Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej

  Pre zamestnanca

  • Do 2.2024 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky), ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Potom zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo si môžete stiahnuť z tejto stránky).
  • Do 4.2024 zamestnanec doručí osobne alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie aj Vyhlásenie.
  • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
  • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

  Pre fyzickú osobu, ktorá si podáva DP sama

  • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
  • Do 3.2024 podá daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska). Toto je termín aj na zaplatenia daňovej povinnosti.
  • Poznámka: Ak zamestnanec vykonával dobrovoľnícku činnosť môže darovať 3% z dane a to vtedy, ak v rámci tejto dobrovoľníckej činnosti odpracoval viac ako 40 hodín. Vtedy môže požiadať organizáciu, u ktorej vykonával dobrovoľnícku činnosť o potvrdenie, ktoré priloží k vyhláseniu.
  • Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 alebo 3 %. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

  Pre právnickú osobu

  • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (2%) z dane. V tomto DP vyplní aj údaje o prijímateľovi 2% (údaje sú na našej stránke).
  • 1% (2%) z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
  • Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.
  • V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať DP na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://horazvir.sk/oznamy/darujte-2-z-dane-putnickemu-centru-hora-zvir-v-litmanovej/.

 • Stolnotenisový turnaj Gréckokatolíckej farnosti Ľubica 2024

  Už po desiaty raz sme v našej farnosti zorganizovali turnaj na zelených stoloch v stolnom tenise.Svoje športové náradie si nadšenci pomyselne skrížili v kategóriách chlapcov do a nad 10 rokov, žien a mužov. Do súbojov o knižné ceny sa spoločne zapojilo do 30 súťažiacich.Ukončenie fašiangového obdobia sme si spoločne užili nielen športom, ale aj príjemným posedením pri kávičke a koláčikoch v rozhovoroch s divákmi a fanúšikmi, ktorí v hojnom počte prišli povzbudiť nielen svojich favoritov.A kto vyhral?No predsa všetci zúčastnení aktéri podujatia – súťažiaci, fanúšikovia, diváci a dobrá nálada.        Poďakovanie organizátorov patrí všetkým Vám, ktorí Ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydarený priebeh podujatia.Text: Ing. Vladimír KovalskýViac fotogaléria…TU 

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/stolnotenisovy-turnaj-greckokatolickej-farnosti-lubica-2024.html.

 • FARSKÉ OZNAMY 12. 02. – 18. 02. 2023

   

  • Zajtra, v pondelok 12. februára začíname v našej cirkvi obdobie Veľkého pôstu- svätej štyridsiatnice. V tento deň je zároveň predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zároveň počas celého obdobia pôstu je v stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.

   

  • V pondelok, stredu a piatok počas pôstu máme aliturgické dni, preto sväté liturgie (eucharistia) v tieto dni nebudú. V pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov. Počas prvého týždňa Veľkého pôstu vás pozývame na modlitbu kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho, ktorý sa postupne pomodlíme každý deň o 12.00 hod. tu v katedrále. Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň a po nej bude obrad vzájomného zmierenia.

   

  • Na budúcu nedeľu 18. februára bude zbierka na Charitu.

   

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. V zádušné soboty budeme mať vždy o00 svätú liturgiu a potom panychýdu za našich zosnulých. V druhú zádušnú sobotu 24. februára budeme čítať mená od A-H. V tretiu zádušnú sobotu 02. marca budeme čítať mená od CH – O. Na štvrtú zádušnú sobotu 09. marca sa budú čítať mena od P – Z.

   

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

   

  • GMC Bárka v Juskovej Voli vás pozýva na V. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.02.-01.03.2024, teda počas jarných prázdnin. Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 11 rokov. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte, alebo na stránke gmcbarka.sk.

   

  • Pozývame mladých na prvý ročník mládežníckej púte NÁVRAT K OTCOM 2024. Púť sa uskutoční v sobotu, 17. februára a povedie do Nitry. V rámci púte, ktorej cieľom je putovať po cyrilometodských pamiatkach, navštívime Nitriansky hrad. Program vyvrcholí slávením sv. liturgie v katedrále sv. Emerána Putovať budeme spoločným autobusom. Na púť je potrebné prihlásiť sa skrze prihlasovací formulár do 11. februára. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 12. 02. – 18. 02. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-12-02-18-02-2023/.

 • Na prahu Veľkého pôstu…

  Mnohí kresťania (mladí, či starí) si na začiatku Veľkého pôstu často povzdychnú: Zasa pôst! Zasa koniec zábavy! Zasa obmedzovanie v jedle, pití, cigaretách! Zasa obmedzenie pozerania televízie! Zasa obmedzenie času na počítači! Zasa viac modlenia! Zasa viac rozjímania o kríži…

  Aj z týchto povzdychov je cítiť, že mnohí kresťania dnešnej doby nemajú radi pôst. Prečo? Lebo pôst je pravý opak toho, čo nám každý deň a bez prestania ponúka reklama okolo nás! Veď si len všimnime, s kým alebo čím sme dennodenne pozývaní prežívať neopakovateľné, nezabudnuteľné, priam rozprávkové chvíle: Káva! Čokoláda! Mobil! Auto! Televízny program!

  Mnohí kresťania dnešnej doby nemajú radi pôst, avšak to len preto, lebo nechápu jeho skutočný význam v živote človeka.

  Pôstne obdobie je časom, kedy si máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti i spoločenstve, v ktorom žijeme. Na kríži Ježiša Krista sa rozbil starý svet a ten istý kríž sa stal zdrojom nového života.

  V Starom zákone príprava na mnohé veľké udalosti obsahovala modlitbu a pôst.

  Židia chápali pôst, ako úpenlivú prosbu k Bohu, ako znamenie toho, že to so svojou modlitbou myslia vážne, tiež ako výraz pokánia a snahu o zmier. V pôste vyznávajú pred Bohom svoju hriešnosť, prosia o odpustenie, pomoc a chcú sa týmto vrátiť k Bohu.

  Aj Nový zákon často spomína pôst. Keď mal Ježiš začať svoje verejné pôsobenie, sám sa utiahol na púšť, kde sa 40 dní postil. Dokonca ho počas toho diabol pokúšal. V tom vidíme, že aj samotný Boží syn považoval za potrebné postiť sa. V očiach zákonníkov síce nedodržiaval niektoré zaužívané pôstne ustanovenia, ale len preto, aby zdôrazňoval podstatu pôstu namiesto rôznych povrchných úkonov. Argumentoval, že človek nebol stvorený pre pôst, ale pôst pre človeka: teda pôst ma človeku slúžiť, nie naopak!

  Cirkev prevzala pôst zo židovskej náboženskej praxe. Židia poznali jeden pôstny deň v roku a to bolo na sviatok Jom Kippur (Deň zmierenia). Tento bol záväzný pre všetkých, ale známkou zbožnosti bolo postiť sa dvakrát do týždňa, a to v pondelok a vo štvrtok. Pri zvláštnych príležitostiach alebo v dobe núdze boli vyhlasované verejné pôstne dni.

  Prvotná cirkev preberá židovské postoje, ale pôst praktizuje v iné dni a to v stredu a v piatok, ako spomienku na Kristovo zatknutie a umučenie. V kláštoroch sa praktizovali ešte prísnejšie pôsty. Mnohí mnísi jedli len každý druhý deň, iní sa postili päť dni v týždni a jedli len v sobotu a v nedeľu. Mimo to si ukladali obmedzenia aj vo výbere potravín: zriekali sa v tej dobe mäsa, vajec, syra a zdržovali sa vína. Ich obvyklou stravou bol chlieb, soľ a voda, strukoviny, byliny, zelenina, sušené ovocie. Pri tom dávali prednosť surovej strave pred varenou. Varená zelenina mala už charakter sviatočného jedla.

  Pôst prvotnej cirkvi je výrazom bdelosti a očakávania Pána. Pôstom kresťania vyznávajú, že tu spása ešte nie je tak, aby ňou boli úplne preniknutí. Pre kresťanov boli pôstne dni, dňami väčšej bdelosti pre Boha.

  Apoštoli a prvá kresťanská komunita začali v deň židovskej Paschy spomínať na Kristovo utrpenie a smrť. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst.

  Cirkev sa v 2. a 3. storočí začína viac zamýšľať nie nad smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom. V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to je ten týždeň, ktorý mi nazývame strastný. Na konci tretieho storočia veľký pôst už trvá 40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst.

  Cirkevní otcovia svorne tvrdili, že prikázanie o pôste je priam také staré ako sám svet. Prvé prikázanie, ktoré totiž dal Boh človeku, bolo prikázanie postiť sa. (porov. Gn 2, 17). Už v raji bolo dané ľuďom prikázanie zdržanlivosti, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Nebolo to prikázanie vyslovene pôstne, pretože zo všetkých ostatných stromov v raji mohli jesť, ale toto prikázanie sa týkalo určitého stromu.

  Sv. Bazil Veľký hovorí: „Pretože sme sa nepostili, boli sme vyhnaný z raja. Preto sa budeme postiť, aby sme znovu do raja vstúpili.“

  Sv. Atanáz o pôste hovorí nasledovne: „Pohliadni na to, čo spôsobuje pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, zaplašuje zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie človeka k veľkým úspechom.“

  Pôst teda posväcuje telo a ono sa stáva priestupným pre Božieho Ducha.

  Pôst nemá byť iba formálnym splnením príkazu Cirkvi, ale spontánnym hnutím srdca v duchu výzvy: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom a modlitbou!

  Naši predkovia rozličným pôstom prispôsobil nielen jedálny lístok, ale aj život rodiny. Ľudia sa zdržiavali nielen bohatých jedál, ale aj alkoholu, či zábavy a snažili sa počas tohto obdobia preukazovať úctu Bohu, svoj život obrátiť na Boha aj vďaka dočasnému asketizmu.

  Pôst nemal len duchovný, ale aj zdravotný význam. Zásoby jedla vydržali dlhšie, ľudia vystriedali rôzne potraviny a telo sa pripravilo na ďalšie sviatky, ktoré boli opäť spájané s množstvom jedla – Veľkú noc, Vianoce…

  Pôstna tradícia bola často posilnená aj ľudovou vierou. Hovorilo sa, že pôst zabezpečí v budúcnosti lepší život a viac peňazí. Aj kvôli tomu sa v čase pôstu (hlavne prísneho pôstu na prvý deň pôstu) jedli šúľance alebo rezance, ako znak dlhých klasov na poli a tiež šošovica ako znak hojnosti.

  Veľký pôst mal v mnohých ohľadoch medzi ľuďmi racionálny charakter. Sebazaprenie, duševné prípravy, modlitby, spoveď a sväté prijímanie spojené so striedmou pôstnou stravou stupňovali duševnú činnosť človeka a mali na ľudský organizmus blahodarný vplyv.

  Výsledkom dobre prežitého a dobrovoľného pôstu má byť zmena zmýšľania a života. Obrátiť sa k Bohu cez službu lásky k blížnemu je jeho podstatou.

  Skutočný pôst má mať konkrétny cieľ. Cieľom pôstu nie je iba samotná príprava na prežívanie blížiacej sa udalosti spásy, ale aj zmena zmýšľania – pokánie.

  Samotný pôst a jeho prežívanie nie sú teda cieľom. Koľkí sa uspokoja s tým, ako všetko dodržali z pôstnej disciplíny, na koľkých pobožnostiach sa zúčastnili… Toto ale nie je samotný cieľ pôstu, toto sú iba  prostriedky, cez ktoré sa máme dostať k cieľu, ktorým je obrátenie srdca! Veľmi pekne to vyjadril pápež sv. Lev Veľký. „Podstatou nášho pôstu nie je zdržanlivosť od pokrmov. Keď‘ neodvádzame svoju dušu od neprávosti a keď  nedržíme svoj jazyk na uzde pred znevažovaním svojich blížnych, potom odopierame svojmu telu pokrm bez úžitku.“

  Počas Veľkého pôstu budeme rozjímať o kríži a utrpení Ježiša Krista. Pokúsme sa však spoznať aj svoj vlastný kríž, kde odovzdáme svoj starý život a prijmeme život podľa vzoru Ježiša Krista.

  Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu časom milosti, modlitby, posvätenia a predovšetkým obnovenia nášho vzťahu k Bohu a blížnym. Vykročme na duchovnú cestu, ktorej cieľom je Pascha, „sviatok sviatkov“.                        

  o. Miroslav

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/na-prahu-velkeho-postu-2/.

 • Čoho sa vzdať vo Veľkom pôste?

  Veľký pôst je predovšetkým milostivým časom pokánia! Tento pôstny čas sa stáva príležitosťou urobiť si poriadok vo svojom vnútri, vo vzťahu k svojmu okoliu, svojim blízkym…

  Pôstom sa zriekame mnohých dovolených a príjemných vecí. Aj keď nám to nerobí problém, nikdy nie je samotným cieľom pôstu. Vzdávanie sa niečoho je len prostriedkom, ktorý ma privádza k cieľu. A cieľom pôstu je obrátenie srdca! Zmena srdca a  jeho obrátenie k Bohu  je ozajstným cieľom Veľkého pôstu.

  Za všetko vzdávaj vďaky. Šomranie a sťažovanie nepatrí do výbavy kresťana. Pokús sa svoj život naplniť jednoduchými vecami: pozdrav, úsmev, vypočutie toho druhého…

  Ako často dnes chýba milota, porozumenie, empatia v rozhovoroch ľudí. Všetci dobre vieme, že oplatí sa byť milý, chápajúci, vnímavý. Snaž sa v pôste odovzdávať láskavé slová okolo seba. Nech je Veľký pôst aj časom vzdania sa zbytočných slov a časom ticha, kedy bude zaznievať Boží hlas.

  Dennodenne máš niekoľko dôvodov na hnev, či zlosť. Na všetkých a na všetko. Uč sa však umeniu milovať, odpúšťať, byť trpezlivejší a naplň svoj život postojmi zmierenia.

  Každému jednému z nás by pomohol pôst od hádok a škriepok. Boh si od nás žiada pôst milosrdného človeka, pretože pôst bez milosrdenstva neosoží tomu, kto sa postí.

  Koľko obáv a strachu z budúcnosti! Namiesto úprimnej dôvery Bohu. Strach a obavy ťa pripravujú o mnoho síl a často sa jedná o veci, s ktorými sám nič nezmôžeš.

  Koľko smútku a zatrpknutosti je v našich životoch! A toto má za následok množstvo pesimizmu, ľahostajnosti, či nechuti k životu. Pokús sa naplniť svoje srdce radosťou, nádejou a optimizmom.

  Ako často si vieš dopriať pohodu? Taký priestor na ničnerobenie! Využi však čas pôstu na hlbšiu modlitbu, na rozjímanie Božieho slova alebo na čítanie nejakej duchovnej literatúry.

  Pokús sa darovať niekomu tvoj čas, ktorý je pre teba taký vzácny. Namiesto sledovania televízie, či hry na počítači venuj svoj čas svojej rodine, deťom alebo navštív niekoho osamelého, či chorého v tvojej blízkosti. Zvlášť v dnešnej dobe to mnohí potrebujú.

  Vždy nakupujeme množstvo vecí, aby sme si vylepšili alebo skrášlili život. Skús však v týchto dňoch nakupovať iba to, čo je nutné pre bežný život. Skús si možno všimnúť niekoho v tvojom okolí, čo žije na hranici núdze a poteš ho nejakou drobnosťou. Naplň čas Veľkého pôstu súcitom s druhými.

  Koľko súdov každý deň je v našom živote. Súdime ľudí podľa ich vzhľadu, podľa ich rečí, podľa ich majetku, podľa ich správania… Pričom veľmi často tieto súdy vznikajú podľa štandardov tohto sveta a nie vždy sú pravdivé a objektívne.

  V mnohých prípadoch cítiš aj krivdy v živote, tie však odovzdaj nášmu Bohu. Pokús sa hľadať aj dobro v živote našich blízkych.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/coho-sa-vzdat-vo-velkom-poste/.

 • V Prešove rozprávali na odbornom seminári o pôstoch v Cirkvi

  Odborný seminár, ktorý sa uskutočnil 9. februára s témou Pôstne obdobia v byzantskom obrade /liturgicko-teologický pohľad/, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieeparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže /NIVAM/ pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy.   Odborný lektor seminára otec ThLic. Miroslav Mrug v jednotlivých témach veľký pôst, filipovka, petrovka, spasivka voviedol do práve sa začínajúcej pôstnej doby veľkej štyridsiatnice, z pohľadu l…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3940.

 • Veľký pôst u gréckokatolíkov

  Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy.

  Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva.

  Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana.

  Pôstne obdobie je časom, kedy si máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti i spoločenstve, v ktorom žijeme. Na kríži Ježiša Krista sa rozbil starý svet a ten istý kríž sa stal zdrojom nového života.

  História Veľkého pôstu má dlhú a bohatú tradíciu.

  V Starom zákone príprava na mnohé veľké udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď‘ mal Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona).

  Aj Nový zákon často spomína pôst. V živote Ježiša Krista vidíme prežívanie pôstu, keď sa postil 40 dní pred začiatkom svojho verejného účinkovania.

  Apoštoli a prvá kresťanská komunita začali v deň židovskej Paschy spomínať na Kristovo utrpenie a smrť. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst.

  Cirkev sa v 2. a 3. storočí začína viac zamýšľať nie nad smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom.

  V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to je ten týždeň, ktorý mi nazývame strastný. Na konci tretieho storočia veľký pôst už trvá 40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst. Dôležitým svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom zo svojich listov (340) píše následovne: Povedz bratom, že keď celý svet zachováva 40 denný pôst, v Egypte nech sa nedajú vysmiať za to, že sa budú zabávať.“

  V 3. storočí je zároveň aj najväčší rozkvet katechumenátu. Katechumeni boli tí, ktorí sa pripravovali na krst. Príprava zvyčajne trvala zvyčajne tri roky a zakončovala sa spolu so Štyridsiatnicou. Hlavnými aktmi tohto zakončenia boli: vybratie mena ohláseného na začiatku Štyridsiatnice, každodenné zriekanie sa zlého ducha počas celého pôstu, poučenie o pravdách viery a samotný krst na Veľkú sobotu. Tak tu vidíme, že hlavnou úlohou Veľkého pôstu v prvotnej Cirkvi bolo pripraviť katechumenov, t. j. novoobrátených kresťanov na krst, ktorý sa v tom čase konal počas paschálnej liturgie.

  Veľkú úlohu pri formovaní pôstu zohráva aj symbolika čísla 40. Číslo 40 má, podobne ako aj ďalšie čísla (3, 7, 9), symbolický význam už od najstarších biblických čias. Preto sa dostalo do predpaschálneho pôstu skôr v symbolickom ako doslovnom chápaní.

  Všimnime si niektoré udalosti zo Starého zákona:

  • 40-dňová potopa:Lebo už len sedem dní – a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“ (Gn 7, 4),
  • 40-ročné putovanie Izraela po púšti:..a vaši synovia budú štyridsať rokov blúdiť po púšti a budú pykať za váš odpad, kým ich telá nepohynú na púšti.“ (Nm 14, 33),
  • 40-denný pôst Mojžiša predtým, než dostal od Boha tabule Zákona:A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.“ (Ex 34, 28),
  • 40-dňové putovanie proroka Eliáša na horu Horeb: „Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Horeb.“ (1 Kr 19, 8).

  Symboliku tohto čísla môžeme nájsť aj v Novom zákone:

  • Ježiš Kristus sa 40 dní postil na púšti:A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.“ (Mt 4, 2),
  • Kristus sa po svojom vzkriesení 40 dní zjavoval na zemi:Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.“ (Sk 1, 3).

  Podľa starodávnej tradície sa soboty a nedele vo Východnej cirkvi nepovažujú za pôstne dni.

  Podľa jednej interpretácie, vo Východnej cirkvi trvá pôst prakticky 36 a pol dňa. Sedem týždňov pôstu bez sobôt a nedieľ tvorí (7 x 5 =) 35 dní. K tomu treba prirátať ešte Veľkú sobotu a polovicu noci pred sviatkom Paschy, ktorá sa tiež ešte považuje za pôstny čas. Veľký pôst vo Východnej cirkvi teda trvá 36,5 dňa, čo predstavuje jednu desatinu roka.

  Podľa druhej interpretácie prvých päť týždňov Veľkého pôstu a päť dní šiesteho týždňa (5×7 + 5), spolu dávajú 40 dní pôstu. Tak počítali 40-dňový pôst v Kyjevsko-pečerskej lavre. A práve šesť týždňov (nevynímajúc soboty a nedele) sa počítalo spolu. Ale aby nebolo (6×7) 42 dní v pôste, posledným dňom Veľkého pôstu počítali piatok pred Lazárovou sobotou. Teda v piatok pred Lazárovou sobotou končí sa 40-denný pôst. Strastný (Veľký) týždeň sa do Svätej Štyridsiatnice nepočíta.

  Svätý a Veľký týždeň sa v byzantskom obrade považuje za „osobitný týždeň“ a nie je zahrnutý do štyridsaťdňového pôstu, ako to uvádza aj svätý Ján Zlatoústy: Konečne sme sa dostali na koniec Svätej Štyridsiatnice a s Božou pomocou sme dosiahli tento Veľký (Svätý) týždeň. Prečo tento týždeň nazývame Veľkým? Pre veľké a neopísateľné dobrodenia, ktoré  sa nám počas tohto týždňa dostali(porov. Homília na Genezis XXX, 1).

  Západná (Latinská cirkev) mala šesťtýždenné Veľkopôstne obdobie, nakoľko aj sobotu sa počíta do pôstnych dní; veľký pôst mal teda aj na Západe iba 36 dní. Aby sa dosiahlo plných 40 dní pôstu, Západná cirkev v 7. stor. pridala ešte štyri dni na začiatok pôstu.

  Západná cirkev začína svoje Veľkopôstne obdobie na Popolcovú stredu; Východná o dva dni skôr.

  Podľa byzantskej tradície sa pôstna disciplína skladá z troch samostatných častí:

  • telesný alebo vonkajší pôst, ktorý zahŕňa zdržiavanie sa určitých jedál, nápojov a zábavy, 
  • duchovný alebo vnútorný pôst, ktorý pozostáva zo zdržiavania sa „všetkého zla“ – hriechu,
  • duchovná obnova, ktorá sa dosahuje praktizovaním cností a dobrých skutkov.

  Telesný pôst, nazývaný aj asketický pôst, sa vyvinul najmä pod vplyvom mníšskej disciplíny a stal sa veľmi prísnym, ako to opisuje svätý Teodor Studita († 826): Počas Veľkého pôstu jeme len raz denne, okolo deviatej hodiny (t. j. o 15:00), pričom prijímame len suchú stravu a zeleninu bez oleja; nepijeme ani víno, s výnimkou soboty a nedele, keď smieme jesť aj ryby. Počas Veľkého (Svätého) týždňa zachovávame, nakoľko je to možné, úplný pôst bez vína a oleja až do noci (Svätej) soboty (porov. Chron. Katech. 9).

  Svätý Teodor, ktorý dodržiaval miernu mníšsku disciplínu, dáva nasledovnú radu: Čo sa týka množstva a kvality jedla, mal by si sa postiť toľko, koľko tvoje telo znesie (porov. Epistolár, 1. II, 135. list).

  Aby sa počas Veľkého pôstu vytvorila atmosféra modlitby, cirkevní Otcovia trvali na úplnej zdržanlivosti od všetkých druhov zábav, t. j. od hudby, tanca, večierkov počas Veľkého pôstu (porov. Homília proti opilcom, 1 – 2), a svätý Ján Zlatoústy karhal tých, ktorí sa počas Veľkého pôstu opovážili zúčastniť sa na konských dostihoch (porov. Homília na Genezis VI, 1).

  Duchovný alebo vnútorný pôst, ktorý je zdržanlivosťou od každého zlého (najmä od ťažkého hriechu) je najpodstatnejšou časťou pôstu. Svätý Ján Zlatoústy učil, že hodnota pôstu nespočíva ani tak v zdržanlivosti od jedla, ako skôr v upustení od hriešnych zvykov (porov. Homília o sochách III, 11).

  Svätý Bazil Veľký to vysvetľuje: Odvrátiť sa od každého zla znamená držať jazyk na uzde, potláčať hnev, potláčať zlé túžby a vyhýbať sa všetkým klebetám, klamstvám a nadávkam. Zdržiavať sa týchto vecí – v tom spočíva pravá hodnota pôstu!“ (Homília o Pôste II, 7). Toto je v súlade s prorokovým zvolaním: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a napravte svoje zlé skutky!“ (Jer 18, 11).

  Svätý Ján Zlatoústy odsudzuje bláznovstvo tých kresťanov, ktorí sa celý deň zdržiavajú jedla, ale nedokážu sa zdržať hriechu (porov. Homília na Genezis VI, 6). Všetci sme hriešnici a ak hovoríme, že v sebe nemáme hriech, klameme samých seba(1Jn 1, 8).

  Boží zákon nám predpisuje konať pokánie, pretože ak nebudeme činiť pokánie, všetci zahynieme(Lk 13, 3).

  Veľký pôst bol vždy osobitným obdobím pokánia a kajúcnych praktík, ktorými sa kresťania usilovali o zmierenie s Bohom a o odčinenie svojich hriechov. Bol to čas vyhradený na dôstojné splnenie si veľkonočnej povinnosti, ako to vysvetľuje svätý Ján Zlatoústy: V dávnych dobách mnohí kresťania prijímali sväté Tajomstvá (Kristovo telo a krv) bez patričnej prípravy a bez rozlišovania, najmä v deň ich ustanovenia (t. j. Svätý a veľký štvrtok). Vidiac veľkú škodu, ktorá plynie z nedbalého pristupovania k svätému prijímaniu, cirkevní Otcovia vyčlenili štyridsať dní (Veľkého pôstu) na modlitbu, počúvanie Božieho slova a účasť na bohoslužbách, aby sme po náležitom očistení srdca modlitbou, pôstom, almužnou, nočným bdením a spoveďou mohli s čistým svedomím pristúpiť k svätému prijímaniu čo najviac razy (porov. Homília proti Židom III, 4).

  Duchovná obnova, a to ​​praktizovaním cností a konaním dobrých skutkov, musí byť hlavným cieľom nášho pôstu, ako to naznačil svätý Bazil vo svojej homílii o pôste: Prijmite pôst ako skúseného vychovávateľa, ktorým nás Cirkev učí zbožnosti (porov. Homília o pôste II, 3).

  Cirkevní Otcovia trvali na tom, aby sa veriaci počas Veľkého pôstu zúčastňovali na pôstnych bohoslužbách, ktoré boli obohatené o dojímavé liturgické hymny, kajúcne modlitby a poklony. Jedna taká kajúcna modlitba s poklonami, pripisovaná svätému Efrémovi († 373), sa dodnes používa v našich chrámoch. 

  Špeciálne pôstne kázne sa prednášali každú noc počas Veľkého pôstu (porov. sv. Ján Zlatoústy, Homília na Genezis XI, 3) a nabádali veriacich, aby zomreli hriechu a žili Bohu v Kristovi Ježišovi(Rim 6, 11). 

  Pôstne obdobie je teda v prvom rade milostivým obdobím pokánia a pokánie je túžba po oslobodení sa od svojich slabostí a nedokonalostí, snaha dať si do poriadku svoje vzťahy s Bohom a blížnymi.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/velky-post-u-greckokatolikov/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 12. 2. – 18. 2. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-12-2-18-2-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-12-2-18-2-2024.

 • Kňazstvo a manželstvo

  Pre západné kresťanstvo možno dilema, nie však pre východné kresťanstvo. Je možné vnímať veľký rozruch na pozadí výrokov niektorých vysokých predstaviteľov cirkvi nielen o požehnávaní homopárov, ale aj smerom k celibátu v západnej cirkvi. A aj istú  paniku v niektorých konzervatívnych kruhoch západnej cirkvi. Dá sa to prirodzene pochopiť.

  Východné cirkvi však neriešia ani sa nezapájajú do týchto  problémov. Učenie i zákony východných cirkvi sú jednoznačné. A čo sa týka stavu kňazstva, tradícia východných cirkví od počiatku vnímala ako podstatný vzťah človeka k Bohu, ako vyjadril aj sv. Ján Zlatoústy, učiteľ Cirkvi, a jeden z najväčších otcov staroveku. Poukázal na to, že bez ohľadu, či je niekto v mníšskom stave, alebo ženatý, vydatá, všetci sú povolaní stúpať na ceste k Bohu a vidieť v tom povolanie, ktoré všetkých volá k svätosti. Niet výnimky, hovorí sv. Ján.  Preto aj prvé storočia Cirkvi sa neriešili ženatí pápeži, biskupi či kňazi. A mnohí z nich boli mučeníci. Východné cirkvi ustanovili mníšsky stav pre biskupov, ale pre kňazov bolo možno vstúpiť do mníšskeho stavu alebo aj manželstva, a tak to zostalo dodnes. Je tu slobodná voľba vybrať si jeden z týchto stavov. Pre gréckokatolíkov to ešte bol navyše do tretice aj celibátny stav podľa vzoru západnej cirkvi.

    Západná cirkev zaviedla povinný celibát pre kňazov až od druhého tisícročia.

  Problém je, ak obhajoba celibátu sa spája s útokom na manželstvo, ktoré je sviatostné, a ktoré v spojení s kňazským stavom je výnimočným príbehom. Nie exkluzivity, ako to radi vidia na západe v spojení s celibátom, ale ako výnimočnú službu pre Boží ľud. Má veľké ovocie, ktoré platí rovnako pre mníšsky, príp. celibátny ale aj manželský stav. Prináša veľké a vzácne  svedectvá, ale môžu byť vo všetkých troch možnostiach aj problémy.  A to ľudského faktoru i pádov. Ale v tomto svete zápasov je to súčasť reality.

  Nižšie zaslaný list je reakciou na článok redaktora Branislava Michalku,/odoslaný do redakcie www.christianitas.sk/ ktorý v problematike celibátu na západe začal spájať tému s východnou tradíciou ženatých kňazov a to útočným, nešťastným,  a vyfabulovaným spôsobom.

  Dr. Štefan Kopčák

  Vážený pán Michalka!

  Tak úbohý a nízky článok som už dlho nečítal. Možno v progresivisticko-liberálnom prostredí.  Ak západné kresťanstvo sa zmieta v smrteľných kŕčoch, potrebuje si kopnúť do východných cirkví? Asi áno. To, že neporiadok, chaos v západnej cirkvi spôsobuje vrásky viacerým konzervatívcom, čo s tým má spoločné východná cirkev? Práve východné cirkvi dnes vydávajú veľké svedectvo v Sýrii, Iraku a mnohých miestach, kde musia osvedčiť svoju vieru v tvrdých podmienkach prenasledovania. A to celé rodiny.

  Ak sa týka gréckokatolíckych cirkví v našich končinách, spomeniem len názor bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku profesora Tadeusza Zasepu, ktorý sa na margo manželiek gréckokatolíckych kňazov vyjadril slovami: „Také hrdinstvo, vernosť a obetu manželiek kňazov počas prenasledovania komunizmu cirkev nesmie nikdy zabudnúť.“ Zrejme Vám nič nehovoria 50-te roky, keď bola prevažná časť gréckokatolíckych kňazov, okrem tých  väznených, deportovaná pre vernosť Cirkvi do vyhnanstva v Čechách s celými rodinami. Vydávala nesmierne svedectvo.

  Manželstvo  vo východných cirkvách sa nazýva korunováciou. Je mystériom, veľkým tajomstvom, ako o ňom píše aj apoštol sv. Pavol. Je znakom lásky Boha Stvoriteľa, a jednoty človeka ako muža a ženy. To, že západné kresťanstvo tomu dalo časom asi iný,  prevažne sexuálny význam, je iný problém. Z Vašich slov to totiž tak vyplýva. My vám, vy nám. Budeme si tolerovať hriešky. Aké prízemné. Ak človek chce žiť v hriechu, tak bude tak žiť. Nový život sa rodí z milosti. Áno -exempla trahunt. Ale nie stav, ale svätosť priťahuje, či v celibáte, alebo sviatosti manželstva.  Alebo ešte inak. V akom stave je potom celibát na západe, ako priťahuje, keď západné kedysi kresťanské krajiny dnes vykazujú smrteľnú agóniu. Manželstvo nijako neprekáža kňazstvu, tak ako to vyjadril pravoslávny kňaz sv. Ján Kronštandský, ktorý mal manželku, a množstvo zázrakov je známych z jeho života. Povedal: Miluj Boha celým srdcom! Prečo celým srdcom? Pretože ho Boh stvoril pre seba , aby v ňom žil. Mať rozdelené srdce, je krajne nebezpečné a škodlivé, lebo ľahko do neho môže vstúpiť duch zla, ktorý nás chce neustále pohltiť.“(J.Kronštandský.Muj život v Kristu. 2014) Manželstvo nerozdeľuje srdcia, ani v kňazstve. Rozdeľuje ho len láska k svetu a hriechu. Bolo by veľa takýchto, ale aj iných príbehov. Áno, sú aj problémy v tomto západnom už skôr bývalom kresťanskom svete, v útokoch proti rodine, v ekonomickom obmedzovaní, a iných reáliach života, ale čo sú oproti tomu, keď za oslavou exkluzivity celibátu je záplava škandálov, v pedofílii, homosexuálnych vzťahoch a to aj medzi kardinálmi /viď kardinál Mc Carrick/ Týmto neznižujem stav celibátu, to vôbec nie,  iba ho nepovažujem za exkluzivitu, za hrdinské zdržiavanie pohlavnosti ap. Je to iba voľba stavu, ako žiť  Bohu. Tu len  podotýkam, že východné cirkvi majú dva vznešené stavy zasväteného Bohu – manželstvo a mníšsky život, u gréckokatolíkov aj celibát. V úplnej slobodnej voľbe ku kňazstvu. A v úplnej harmónii a dôstojnosti. Čítať tie vykonštruované debaty v kňazských rodinách, je hlboko pod úroveň aj mierne inteligentného človeka. Vy asi veľa viete podľa porekadla jedna baba povedala. Ale život je oveľa komplikovanejší. A možno ešte čosi. Jeden mních to povedal slovami. Človek sa môže správať ako včela alebo ako mucha. Ak sa človek správa ako včela, ktorá je veľmi užitočná, zbiera nektár pre med, vidí a hľadá len to pekné.  Ale mucha je dobiedzavá a ide prevažne na hnojisko. Ja poznám úžasné príklady veľkých obiet gréckokatolíckych rodín. Ale sú aj muchy, ktoré hľadajú niečo škandalózne. Asi tak, ako vy, bez urážky, v kňazských manželstvách. Trochu súdny a slušný človek by sa za celý ten článok hneď ospravedlnil.

  Teda – nechajte láskavo na pokoji východnú cirkev, riešte si svoje traumy a problémy na svojej pôde. Východná cirkev má čo ukázať po dvoch tisícoch rokoch aj so ženatými kňazmi aj tými neženatými i dnes. A nerieši západnú cirkev, má svoje vlastné poslanie i dnes vo vzťahu ku Kristovi a spoločenstvu kresťanov, ktorí sú jej zverení. Každý má svoj uhol pohľadu, hoci niekedy poriadne pokrivený, ale prosím, riešte si to na svojej vlastnej strane. Tej budete zrejme rozumieť viac.       

   S pozdravom Dr Kopčák

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://farnostdavidov.org/knazstvo-a-manzelstvo/.

 • Farské oznamy 11.2.2024

  Dnes zbierka na podporný fond.

  Liturgický program bude tento týždeň iný a pestrý, lebo nielen začíname Veľký pôst, ale budeme sláviť aj Národný týždeň manželstva, aby sme podporili a pomohli kresťanským manželom prežívať ich povolanie v manželstve.

  Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň so vzájomným zmierením. Po nej asi o 15.30 hod. pozývame manželov do kláštora na prednášku manželov Lukačovcov: „Potrebné vitamíny pre vzťah“ s následnou diskusiou. Vstup voľný.

  V pondelok je nielen prísny pôst (ďalej to bližšie vysvetlím), ale aj plne aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť Kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Je potrebné si priniesť brožúrky Moja modlitba. Knihy na utierne i večierne budú v cerkvi k dispozícii.

  Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii aj Akatist požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii budú kňazské žehnajúce modlitby, zvlášť pre manželov. V stredu a v piatok budú liturgie vopred posvätených darov. V Stredu pre liturgiou bude novéna k MUP, keďže prežívame 100 rokov jej verejnej úcty. Po liturgii pozývame manželov na filmový večer. A v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude adorácia pre manželov a za manželov. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta rodín. A v sobotu po večernej sv. liturgii pozývame manželov na manželský večer spojený s manželským dialógom hravou formou. Program Národného týždňa manželstva v našej farnosti je vo vitrínke ako aj na internete.

  Počas tohto Veľkého pôstu budeme mať aj aliturgické dni a to v pondelok, stredu a v piatok. Jednou zo základných charakteristík Veľkej štyridsiatnice v byzantskej tradícii sú aliturgické dni. Sú to dni, kedy sa neslávi Božská liturgia. V minulosti boli aliturgické dni pre rozličné okolnosti zanedbávané. Ich dôležitosť a pozvanie k ich znovuobjaveniu zdôrazňujú viaceré dokumenty učiteľského úradu Cirkvi ako aj naši pastieri biskupi. K všeobecnému praktizovaniu aliturgických dní na území prešovskej archieparchie sa dopracujeme postupne. Treba už začať robiť prvé kroky. K zavedeniu aliturgických dní nás pozýva aj nový arcibiskup a metropolita Jonáš, keď nám poslal toto pastoračno-liturgické usmernenie.

  Pripomenutie Pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku V pondelok je začiatok Svätej štyridsiatnice a je zdržanlivosť a pôst zároveň, čo znamená zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec spojená s pôstom. Tak ako aj na Veľký piatok. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do smrti. Zdržanlivosť od mäsa je vo Veľkom pôste aj v stredy počas Štyridsiatnice, nielen piatky. Pôst znamená nejesť; ale pripúšťa sa najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Sú však aj výnimky: Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu). Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice a znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

  Víkend 1-3. marca robíme pôstnu duchovnú obnovu v kláštore. Vedie ju o. Pavol Tomko, takže hlásiť sa môžete u neho priamo. Je to výborný prostriedok na lepšie prežívanie Veľkého pôstu.

  V piatok o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore. V sobotu v chráme o 15.00 hod. je stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na slávnostné sv. prijímanie.

  Vzadu sú naše knihy z Vydavateľstva Misionár ako aj ikona MUP. Môžete si ich zakúpiť.

  Prežívame výročie 100 rokov verejnej úcty k ikone MUP. Môžete si ju osobitne uctiť týždennou návštevou putovnej ikony MUP vo vašej rodine. Zapisuje sa v sakristii, február a marec je už obsadený. Pozývame aj na ustavičnú novénu k MUP, ktoré sú každú stredu v našej cerkvi.

  Môžete nás podporiť svojimi 2% z daní, tlačivá sú vzadu.

  Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Prvé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde o 8 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré majú posilniť mužskú identitu a spiritualitu, voviesť do sveta Biblie a modlitby. Ste srdečne pozvaní!

  Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty – Stropkov, Vás pozýva dňa: 22. 3. 2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine v Stropkove, v rímskokatolíckom kostole.Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po prvýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.ekc.sk ako aj na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko a Extrémna Krížová Cesta – Stropkov

  Správca gréckokatolíckej farnosti Pakostov o. Maroš Sejka nás žiada o finančnú pomoc pre chrámy v Pakostove a Ruskej Kajni, lebo ich chcú opravovať po minuloročnom zemetrasení. Na nástenke je plagát, ako ich môžete podporiť.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-11-2-2024/.

 • BOWLING pre manželov

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkat-sekcov.sk/bowling-pre-manzelov/.

 • Aktuálne oznamy k 11. februáru 2024

  Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Budúcu nedeľu 18. februára bude zbierka na charitu. Popoludní vás o 17.00 hod. pozývam na pôstnu večiereň s poklonami a vzájomným zmierením. O 18.00 hod. pokračujeme modlitbami chvál s katechézou venovanou manželom, ktorými vstupujeme do […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-11-februaru-2024/.

 • Malá púť február

  FATIMSKÁ SOBOTA A MALÁ PÚŤ VO FEBRUÁRI
  Fatimskú sobotu sme začali modlitbou večeradla a po nej nasledovala svätá liturgia.
  Nedeľná malá púť začala ako zvyčajne uctením ikony presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba akatistu k presvätej Bohorodičke, modlitba rozjímavého svätého ruženca a po nej svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Fučo, protosynkel gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Grécku.
  Otec Peter homíliu začal výstižnou legendou ktorou poukázal, vychádzajúc z nedeľného evanjelia o Božom súde, na Krista ako jediného skutočného Kráľa, Kráľa ktorý príde na konci sveta so svojim kráľovstvom. Zároveň poukázal aj na iné miesta v Evanjeliu ktoré poukazujú na Kristovu Kráľovskú moc. Človeka môže preniknúť strach z Božieho súdu, ako na ňom obstojíme keď sme často takí zlí, otec Peter však zdôraznil dôležitosť skutkov Lásky a Služby ako kľúčov do nebeského kráľovstva, do večného života. Na záver poukázal na niekoľko príkladov zo života svätých, zvlášť svätej sestry faustíny, a blahoslaveného prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča ktorí vynikali práve v láske a službe
  FOTO: Michal Petrilak

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://horazvir.sk/nezaradene/mala-put-februar-2/.

 • Vladyka Jonáš slúžil prvú archijerejskú svätú liturgiu vo svojom rodisku v Oľšavici

  Do svojej rodnej Oľšavice v Levočskom okrese prišiel už počas prvých dní od svojho vysvätenia za gréckokatolíckeho arcibiskupa vladyka Jonáš Maxim. Ako hlava Gréckokatolíckej cirkvi tu 4. februára, počas prvej februárovej nedele, prvýkrát slávil archijerejskú svätú liturgiu. Prítomní na slávnosti boli viacerí kňazi z miestneho Popradského protopresbyterátu i niekdajší kňazi, ktorí v tejto farnosti či v okolitých farnostiach v minulosti pôsobili. Archijerejskej svätej liturgie sa zúčastnili stov…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3939.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 5. 2. – 11. 2. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-5-2-11-2-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-5-2-11-2-2024.

 • Farské oznamy 4.2.2024

  Liturgický program je tento týždeň ako obvykle.

  Vzadu je februárové číslo časopisu Misionár. Časopis na voľný predaj je vzadu a v sakristii je pre predplatiteľov. Je tam ešte aj stolový kalendár. Ponúkame Vám, aj naše knihy z Vydavateľstva Misionár ako aj menšiu ikonu MUP.

  Na sviatok Stretnutia Pána sme začali v našej farnosti sláviť 100 rokov verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci. Prvé tri ikony už tento týždeň putujú po rodinách, ktoré o to majú záujem. Ďalší záujemci sa môžu zapísať v sakristii a vybrať si nejaký týždeň (možno týždeň narodenín jedného z členov rodiny alebo iné rodinné výročia). Prítomnosť Matky ustavičnej pomoci je príležitosťou na spoločnú rodinnú ako aj osobnú modlitbu. Veríme, že ona nám prináša Krista aj dnes a hlavne živú vieru v Boha a utuží naše vzťahy vo farnosti.

  Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Prvé hodinové stretnutie bude už túto nedeľu o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde o 8 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré majú posilniť mužskú identitu a spiritualitu, voviesť do sveta Biblie a modlitby. Ste srdečne pozvaní!

  Od budúcej nedele budeme sláviť v našej farnosti národný týždeň manželstva. Začíname prvou veľkopôstnou večierňou s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 15.00 hod. v cerkvi a po nej bude prednáška pre manželov – „Potrebné vitamíny pre vzťah“ a budú to viesť manželia Lukačovci, prednáška bude nakoniec spojená aj s diskusiou. Program Národného týždňa manželstva v našej farnosti je vo vitrínke ako aj na internete.

  Na budúcu sobotu 10.2. pokračuje kurz Alfa pre mladých v suteréne chrámu o 19.30 hod., využite túto šancu zapojiť sa do zaujímavého projektu, lebo po tomto stretnutí to bude už len uzavretý okruh ľudí, ktorí majú záujem pokračovať.

  V pondelok 12. februára začína v našej cirkvi Veľký pôst a začína sa aliturgickým dňom. Každý pondelok vo Veľkom pôste bude aliturgický, čiže sa nebude sláviť sv. liturgia, ale ráno bude utiereň o 7.00 hod. a večer o 18.00 hod. pôstna večiereň. Pozývame aj na tieto tradičné modlitby našej cirkvi.

  Na budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-4-2-2024/.

 • Aliturgické dni

  (katechéza k špecifikám pôstnych dní v byzantskom obrade)

  Pôstne obdobie je v prvom rade milostivým obdobím pokánia! Pokánie nie je iba vymenovaním hriechov alebo uznaním viny, ale je to  predovšetkým návratom k Otcovi, od ktorého sme hriechom odcudzení. Tento návrat však musí sprevádzať túžba vrátiť sa, znova získať to, čo som stratil – otcov dom a jeho prítomnosť. Cirkev nás postupne chce viesť po tejto ceste k Pasche nielen v čase pôstu a prípravy na Paschu ako sviatok, ale v oveľa väčšej miere nás sprevádza k osobnej Pasche každého jedného z nás. K Pasche, ktorá je pre človeka prechodom zo smrti do života – prechodom, ktorý je možné uskutočniť jedine skrze Ježiša Krista.

  Odlúčenie od Boha, ktoré nastáva v hriechu, v naviazanosti na materiálne veci, na vášne atď., vovádza človeka do smútku, do žiaľu za stavom úplného naplnenia Kristovým duchom. Stavom, ktorý zodpovedá krstnej milosti, ktorú vyjadruje apoštol Pavol: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom […] Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6, 4.11). Ide teda o život v Kristovi. Neexistuje iná cesta, iba Ježiš Kristus. Ten, ktorý je Baránkom Božím, ktorý sa „láme a rozdeľuje. Láme sa a nedelí, ustavične sa požíva a prijímajúcich posväcuje“ (liturgia sv. Jána Zlatoústeho).

  Práve liturgia vo východnom obrade predstavuje slávnosť, Baránkovu hostinu. Liturgia vyťahuje človeka z všednosti a jej nadprirodzený a nadčasový charakter človeka vovádza do sféry neba. Vždy totiž, keď slávime eucharistiu, vystupujeme tam, kam vystúpil Kristus, aby sme mohli jesť a piť pri Jeho stole. Slávenie eucharistie je slávením vstupu a zaujatia zasľúbenej zeme, ktorú nám pripravil Boh. Eucharistia je stále tým istým príchodom a prítomnosťou, tou istou radosťou a „planutím sŕdc“, tým istým rozum prevyšujúcim a zároveň absolútnym poznaním, že vzkriesený Pán sa dáva poznať „v lámaní chleba“. A táto radosť bola taká veľká, že pre prvotnú Cirkev deň, keď sa konala eucharistia, nebol iba jedným z dní, ale bol Pánovým dňom – dňom mimo času, lebo v eucharistii sa Božie kráľovstvo „už dosahuje“. Na Tajomnej večeri samotný Kristus povedal svojim učeníkom, že im prisľúbil nebeské Kráľovstvo, aby mohli „jesť a piť pri Jeho stole v Jeho kráľovstve“. Prítomnosťou vzkrieseného Krista, ktorý vystúpil na nebo a sedí po pravici Otca, Eucharistia je účasťou na nebeskom Kráľovstve, ktoré je radosťou a pokojom v Svätom Duchu. Prijímanie je „pokrmom nesmrteľnosti“, „nebeským chlebom“ a pristúpenie k Svätému stolu je skutočným vystúpením na nebo. Eucharistia je teda sviatkom Cirkvi.

  Spomedzi všetkých liturgických pravidiel, ktoré sa vo východnom obrade vzťahujú na Veľký pôst, je jedno zvlášť dôležité a javí sa ako kľúč k objasneniu jeho liturgickej tradície. Je to pravidlo, ktoré nedovoľuje slávenie božskej liturgie v priebehu obyčajných dní Veľkého pôstu. Pravidlo hovorí, že sa božská liturgia nemôže slúžiť v priebehu Veľkého pôstu od pondelka do piatku, s jedinou výnimkou, a to ak sviatok Blahoviščenija (Zvestovania Presvätej Bohorodičke) pripadne na jeden z týchto dní. Predsa len, na stredy a piatky je predpísaná zvláštna večerná bohoslužba, ktorá je spojená s prijímaním a nazýva sa liturgia vopred posvätených darov.

  Význam tohto pravidla bol natoľko zabudnutý, že v mnohých farnostiach, zvlášť v tých, ktoré boli vystavené na dlhý čas západnému a latinskému vplyvu, sa toto pravidlo nedodržuje a podľa čisto latinského zvyku sa v priebehu celého Veľkého pôstu konajú denne sväté liturgie. Ale aj tam, kde sa toto pravidlo dodržuje, niet často snahy preniknúť za formálne stotožnenie sa s predpismi a pochopiť ich duchovný význam, hlbokú logiku Veľkého pôstu. Je preto dôležité, aby sme podrobnejším spôsobom vysvetľovali zmysel tohoto pravidla, ktoré transcenduje rámec Veľkého pôstu a osvetľuje celú liturgickú tradíciu Východu.

  Keďže eucharistia (liturgické slávenie) je sviatkom Cirkvi – nebeskou hostinou, ukazuje sa tu jeden základný liturgický princíp: nezlučiteľnosť slávenia Eucharistie s postením, ktoré má kajúci charakter. Tu na seba naráža slávenie a kajanie sa. K pochopeniu tejto praxe je potrebné nájsť hĺbku a zmysel eucharistického slávenia vo východnom obrade. Vo východnej tradícii, ktorá sa v tomto odlišuje od eucharistickej teológie a praxe západného obradu, si eucharistia vždy zachovala svoj sviatočný a radostný charakter. V prvom rade je to tajomstvo Kristovho príchodu a Jeho prítomnosti medzi svojimi učeníkmi. Je to skutočne príchod a prítomnosť Krista v Eucharistii, ktoré sú pre Cirkev „dôkazom“ Jeho vzkriesenia. Je to radosť a planutie sŕdc, ktoré zažili učeníci na ceste do Emauz, kde sa im Kristus odhalil v lámaní chleba. Miesto, lepšie povedané domov pre Cirkev je na nebesiach. Cirkev vždy, keď slávi eucharistiu, vystupuje tam, kam vystúpil Kristus, aby nám bolo umožnené „jesť a piť pri Jeho stole v Jeho kráľovstve…“

  Teraz je ľahšie porozumieť, prečo je eucharistické slávenie nezlučiteľné s postením, pretože postenie je hlavným zobrazením tej Cirkvi, ktorá stále putuje, ktorá je ešte len na svojej ceste do nebeského Kráľovstva. Sám Kristus na výčitku farizejov, prečo sa jeho učeníci nepostia, odpovedá takto: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť“ (Mk 2, 19). Cirkev oslávená už má účasť na večnej svadobnej hostine, kde ženíchom je Baránok – Kristus a nevestou Cirkev. Táto nezmerateľná láska je dokonalým a intímnym spojením, v ktorom Kristus – ženích sa dáva svojej neveste Cirkvi. Dáva sa celý a dáva všetko. „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko“ (liturgia sv. Jána Zlatoústeho).

  Naša východná tradícia kladie v pôstnom období dôraz na vnímanie Cirkvi ako Cirkvi putujúcej. V pozadí majme skúsenosť Izraelitov, ktorí 40 rokov putovali púšťou, kým konečne prišli do zasľúbenej zeme. Tak aj my 40 dní putujeme púšťou, aby sme mohli potom vystúpiť na nebesia. Treba zdôrazniť, že v prípade tzv. aliturgických dní nejde o nejakú novinku, ale starobylú prax našej cirkvi. Inštrukcia pre aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO, ktorá je pre nás záväzným dokumentom, sa odvoláva na vyjadrenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý hovorí, že nie je možné zaviesť do obradov a disciplíny spomínaných cirkví zmeny, iba ak z dôvodu skutočného organického vývoja.

  Ďalej hovorí, že ak sa od nich vinou okolností alebo osôb nenáležite odchýlili, majú sa usilovať o návrat k starootcovským tradíciám. A k tejto tradícii patrí aj dodržiavanie aliturgických dní, ktoré Inštrukcia tematizuje v bode 63, kde doslova hovorí: „Keď si uvedomíme, že radostná a sviatočná dimenzia eucharistie, prežívaná ako udalosť a nie ako zvyk, žila v kresťanskej antike a zachovala sa vo viacerých východných liturgiách, zistíme, že zanechanie takej praxe by prispelo k zníženiu plného zmyslu božskej liturgie, ktorá sa plne slávi slávnostným spôsobom ako vyvrcholením a ako pečaťou celého prípravného putovania, rozdeleného do slávení rôzneho druhu.“

  Aliturgickosť však neznamená, že v chráme sa nič nekoná. To by bolo úplným nepochopením tejto praxe. Aj skrze aliturgické dni, ale predovšetkým účasťou na veľkopôstnych bohoslužbách, môžeme znova viac objaviť hlboké bohatstvo a krásu nášho obradu, k čomu nás vyzýva aj všeobecná Cirkev.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/aliturgicke-dni/.

 • FARSKÝ KARNEVAL

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkat-sekcov.sk/farsky-karneval/.

 • Aktuálne oznamy k 4. februáru 2024

  Budúcu nedeľu 11. februára bude zbierka na podporný fond 1. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať! Dnes bude o 17.00 hod. každodenná  večiereň. V pondelok 5. februára pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.   V stredu […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-4-februaru-2024/.

 • Metropolitný deň zasvätených osôb

  Deň zasväteného života v roku 1997 ustanovil pápež Ján Pavol II. Slávenie tohto dňa pripadá na 2. februára, v deň sviatku Stretnutia Pána. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“ Fatimská sobota konaná 03.02.2024 v Bazilike Minor patrila Met…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3938.

 • Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

  Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko – anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 20.3.2024. Pripomíname, že žiak deviateho ročníka si môže podať prihlášku na štvorročné štúdium ako aj na bilingválne štúdium. Ponúkané študijné odbory sú postavené na 25-ročných skúsenostiach gymnaziáln…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1521.

 • Vladyka Jonáš sa stretol s kňazmi na dôchodku, ich manželkami a vdovami po zosnulých kňazoch

  Tradičné stretnutie sa uskutočnilo v kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča vo štvrtok, 1. februára, v predsviatok Stretnutia Pána. Pozvanie prijalo približne 20 kňazov so svojimi manželkami, a taktiež aj manželky už zosnulých kňazov.   Vrcholom stretnutia bola svätá božská liturgia, ktorú v spoločnosti kňazov a ich manželiek slávil v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý sa prítomným prihovoril v homílii. V nej vladyka …

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3936.

 • Fatimská sobota a malá púť vo februári

  Fatimská sobota – Február
  Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 3.2.2024.
  Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie ako žiadala vo Fatime.
  Malá púť vo februári
  Pozývame Vás na februárovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4.2.2024. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú bude sláviť otec Peter Fučo, protosynkel gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Grécku.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://horazvir.sk/pozvanky/fatimska-sobota-a-mala-put-vo-februari-2/.

 • FARSKÉ OZNAMY 28. 01. – 04. 02. 2023

  • V utorok 30. 01. slávime Sviatok troch svätiteľov. V tento deň budú liturgie o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30. V pondelok večer sa pomodlíme večiereň sviatku.

   

  • V piatok februára  budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00 hod. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece a po sv. liturgiách bude myrovanie. Vo štvrtok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku s lítiou a utiereň.

   

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude februára. O 7.00 bude svätá liturgia a potom panychýda za našich zosnulých.

   

  • Na budúcu nedeľu 04. februára bude zbierka na Podporný fond.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 28. 01. – 04. 02. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-28-01-04-02-2023/.

 • Uplynulo 16 rokov od povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň

  Gréckokatolíci si dnes o 16.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávením archijerejskej svätej liturgie pripomenú 16. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi, ktorej korene siahajú k slovanským apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi. Predsedať jej bude prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v súčasnosti stojí na čele Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. 26. októbra 2023 ho do tejto funkcie vymenoval Svätý Otec František a 27. januára 2024 vkladaním …

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3935.

 • Januárové trojdnie modlitieb matiek

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/januarove-trojdnie-modlitieb-matiek-2/.

 • Program prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima

  Pondelok 29.01.2024 09.30 hod.: Prešov – Kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča – otvorenie metodického dňa učiteľov cirkevných škôl a prednáška na tému: Čo dobré môže byť z Nazareta 13.30 hod.: Prešov – Arcibiskupská rezidencia – stretnutie s vladykom Benediktom Aleksijčukom, biskupom UGKC v Chicagu   Utorok 30.01.2024 11.00 hod.: Prešov – Gréckokatolícka teologická fakulta – vedecká rada GTF 16.30 hod.: Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – svätá liturgia pri príležitosti 16. výročia povýše…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1520.

 • Farské oznamy 28.1.2024

  Dnes – v poslednú nedeľu v mesiaci – je zbierka na náš chrám.

  Liturgicky program v tomto týždni: sv. liturgie v pondelok ráno 6.30, večer o 18.00, v utorok máme sviatok Troch svätiteľov, ráno o 8.00 hod. večer o 18.00 je tématická kázeň pre rodiny, po sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodí, v stredu ráno 6.30 hod., večer 17.30 hod, Novéna k MUP a o 18.00 ho sv. liturgia, štvrtok ako zvyčajne, po večernej sv. liturgii moleben k bl. Metodovi, piatok 2. februára je veľký sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ráno sv. liturgia o 8.00 a večer o 16.00 a 18.00 hod. Pri večernej sv. liturgii spieva náš zbor a po nej posvätíme aj tri putovné ikony MUP a prevezmú si ich prvé tri rodiny. Po každej sv. liturgii svätíme sviece a bude aj myrovanie a v tento piatok je voľnica.

  Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme počas sv. liturgií, a chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod.

  V piatok večer o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore.

  V sobotu 3. februára je prvá zádušná sobota, zádušná sv. liturgia bude ráno o 7.00 s hramotami. Vzadu sú lístky na hramoty, môžete tam zapísať svoje rodiny a mená zosnulých. Modlitby za našich zosnulých sú vyjadrením našej lásky a vďačnosti.

  V sobotu 3.2. ako redemptoristi ideme do Michaloviec, na slávenie dňa zasväteného života spolu s našimi vladykami, aj s novým prešovským arcibiskupom a metropolitom Jonášom i všetkými zasvätenými osobami prešovskej metropolie. Prosíme o modlitby za nás v tento deň.

  Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

  Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

  Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a prípravy na Paschu. Prvé stretnutie bude už na budúcu nedeľu o 19.15 hod. v kláštore.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-28-1-2024/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 29. 1. – 4. 2. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-29-1-4-2-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-29-1-4-2-2024.

 • Rembrandt a návrat márnotratného syna

  Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), veľmi známy holandský predstaviteľ baroka, sa nechal osloviť známym podobenstvom o márnotratnom synovi z Lukášovho evanjelia (Lk 15, 11-32) a výsledkom je nádherná olejomaľba, ktorá je súčasťou zbierky múzea Ermitáž v Petrohrade.

  Podobenstvo o márnotratnom synovi vyjadruje nekonečne milosrdnú Božiu lásku výraznejšie než ktorákoľvek iná udalosť v evanjeliu….

  Mladší syn uteká z domu. A čo je to domov? Je to miesto, kde si sa naučil modliť, počúvať, rozprávať, vnímať druhých, rešpektovať druhých, priznať si vinu, odpúšťať… V skutočnosti opúšťame domov, keď prestávame veriť hlasu, ktorý v nás hovorí, že sme Bohom milovaní…hlas Boha je tichý, jemný, nenásilný…Boh nikdy nevnucuje svoju lásku, každému z nás ponecháva slobodu. Aj kňazovi.

  A v tejto slobode mladší syn uteká z domu. Jeho odchod do ďalekej krajiny bol násilným prerušením vzácnej tradície, ktorú zachovávalo celé spoločenstvo, ktorého bol dovtedy súčasťou. Neženie ho túžba vidieť iný – nový svet, ale snaha preťať korene, z ktorých vyrástol. Akoby tým poprel svoju identitu a zaprel svoju rodinu.

  Z domu odišiel plný pýchy a rozhodnutý žiť svoj život ďaleko od otca a komunity, do ktorej patril. A prišiel o všetko, o peniaze, zdravie, česť, sebaúctu a dobrú povesť. Všetko premárnil. To, čo si zachoval, napriek všetkému poníženiu, bolo vedomie, že je synom svojho otca. Až vtedy objavil svoju identitu, keď ostal úplne sám. Keď stratil svoje bohatstvo, „priatelia“ ho už nemohli využívať vo svoj prospech a všetci ho opustili. Ostal sám.

  Táto skutočnosť ním hlboko otriasla a uvedomil si, že kráča po ceste, ktorá vedie do záhuby. Objavil svoje skutočné „ja“, vo svojom srdci objavil, kto v skutočnosti je.

  Celý náš život je hľadanie! Každý z nás hľadá a vždy je najdôležitejšie vnútro človeka.

  Všimnime si  udalosť stretnutiu otca a syna.

  Keď otec zbadal prichádzajúceho syna, chytil do rúk spodný lem svojho rúcha a bežal mu naproti. Padá mu okolo krku a bozkáva ho skôr, než si stihne vypočuť jeho naučenú reč. Natoľko miluje svojho syna, že neberie ohľad na okolnosti. Takéto správanie totiž nebolo zvykom, pretože to bolo znakom pokory. Tento otec sa však stavia do pozície sluhu, keď sa ponižuje a uteká svojmu synovi naproti.

  Márnotratný syn vidí, ako otec k nemu uteká, a je tým zaskočený. Toto vôbec nečakal. Zmôže sa len na prvú časť svojho naučeného prejavu, ktorý teraz získava úplne iný význam. Vyznáva, že zhrešil a nie je hodný byť jeho synom. Tým, že vynecháva poslednú časť svojho prejavu, priznáva, že nemá riešenie ako uzdraviť narušený vzťah. Už sa nesnaží zmanipulovať svojho otca.

  Otcov prejav lásky zmenil jeho myslenie a v okamihu pokánia prijíma skutočnosť, že bol nájdený. V tom je jeho pokánie. Otec k nemu našiel cestu, on to prijal a tým sa zachránil.

  V slovách márnotratného syna cítiť skutočnosť, že zo začiatku celkom nedôveroval láske svojho otca. Žil v predstave, že mu nedokáže odpustiť. Až gesto lásky zo strany otca ho celkom odzbrojilo a pochopil, že úprimná láska presahuje zákon.

  Všimnime si aj stretnutie otca a staršieho syna.

  Starší syn vyčíta Otcovi vystrojenú hostinu. Hostina však nie je oslavou márnotratného syna, ale oslavou – poctou otcovi za jeho lásku. Nie je oslavou návratu márnotratného syna, ale toho, že ho otec našiel a priviedol k sebe.

  Starší syn sa na to pozerá očami zákona, aj keď z pohľadu tradície nepochybujeme o tom, že aj on sa tešil z návratu svojho mladšieho brata. Zároveň mu však záležalo na dodržiavaní zákona. Mladší brat porušil zákon a otec namiesto toho, aby trval na podmienkach, ktoré určuje zákon, ponúkol svojmu mladšiemu synovi lásku i odpustenie a on to prijal. Starší syn nebol schopný prežívať otcovu radosť, pretože jeho srdce nebolo ochotné prijať lásku a milovať. Ako keby bol tento syn vo vnútri zranený. Žije v otcovom dome, ale v neslobode.

  Táto otcova láska bola silnejšia než zákon, bola milosťou a je predobrazom Ježišovej lásky.

  Otcovo srdce nie je rozdelené na viac a menej. Nemiluje jedného syna viac než druhého, miluje ich rovnako. Vo svojej láske Boh od nás nečaká vysvetlenie, má pre naše pády pochopenie. Nekladie si podmienky, jednoducho nám ponúka svoju lásku, ktorá nie je „zaslúžená“, ale je znakom toho, že si nás „zamiloval“. Láska, ktorá je silnejšia ako smrť…

  Rozjímajme, hľadiac na obraz od Rembrandta, nad jednotlivými postavami z Podobenstva o márnotratnom synovi.

  Mladší syn z podobenstva

  Všimnime si postavu mladšieho syna. Má otrhaný odev, ale za pásom má drahocenný meč. Tento meč je jediný znak toho, že je stále synom svojho otca, preto nepredal takú drahú vec, aj keď z peňazí za predaj by mohol vyžiť nejaký čas.

  Má tiež zjazvenú nohu. Po dlhej ceste sa mu topánky takmer rozpadli.

  Je ostrihaný dohola ako vojaci, ako väzni v koncentračných táboroch, ako ľudia, ktorí stratili svoju individualitu, identitu.

  Je ako práve narodené dieťa. Cíti sa ako znovuzrodený syn.

  Milosrdný otec

  Otec predstavuje rodiča, ktorý vie, že jeho syn neuspel. Preto ho čaká, deň za dňom, či sa nevracia domov. Jeho čakanie má veľký význam. Ak sa s ním stretne skôr, než ostatní ľudia z miestnej komunity a zmieri sa s ním pred očami verejnosti, nikto nebude mať odvahu ho odsudzovať.

  Všimnime si otcove ruky, ktoré sú skutočným stredom Rembrandtovho obrazu. V týchto rukách sa nachádza odpustenie, zmierenie, uzdravenie a cez ne nachádza svoj pokoj nielen unavený syn, ale aj samotný otec. Sú to Božie ruky. Sú to ruky našich rodičov, učiteľov, priateľov, tých, ktorí nás uzdravovali.

  Otcova ľavica je silná a svalnatá, zviera pevne, ale s určitou nehou.

  Jeho pravica nezviera, je mäkká, nežná, chce hladiť, ponúka súcit. Je materská, znázorňuje ako keby ruku ženy.

  Jedna otcova ruka ochraňuje zraniteľnú stranu nohy bez topánky, druhá posilňuje synovu odvahu a túžbu pokračovať v živote.

  Otcov červený plášť znázorňuje ochranné krídla matky.

  Otec márnotratného syna nie je len obrazom nebeského Otca, ale aj jeho Cirkvi.

  Starší syn z podobenstva

  Všimnime si postavu staršieho syna na obraze. Vonkajším vzhľadom sa podobá svojmu otcovi: má podobné fúzy, drahocenný odev, avšak môžeme spozorovať niekoľko rozdielov.

  • otec má rozviate, vítajúce šaty, synove šaty sú upnuté,
  • otcove ruky žehnajú, synove sú zovreté a temné, znázorňujú uzavretosť a zajatie,
  • svetlo v otcovej tvári vyjadruje vrelosť, prúdi celým telom, ale synov výraz tváre je studený, predstavuje farizejov a zákonníkov.

  Starší syn je tu obrazom farizejov, ktorí boli nahnevaní a zatrpknutí preto, že hriešnici sú vítaní v Božom kráľovstve.

  V bežnom živote sa často ocitáme v pozícii márnotratného syna. Čo je okamihom zrodu drámy lásky medzi Bohom a človekom?

  Otec nás tak veľmi miluje, že nám dovolí odísť preč z domu. Ale stále nás sprevádza svojím požehnaním. Kým my sme sa vzdialili od neho, on nás čaká s otvorenou náručou, aby nám pošepol: si môj milovaný syn (dcéra), v tebe mám zaľúbenie.

  V skutočnosti odchádzame z domu, keď popierame, že patríme k Bohu, že nás Boh drží vo svojom objatí, že sme vpísaní do jeho dlaní a ukrytí v jeho tieni. Opúšťame domov, keď prestávame veriť hlasu, ktorý v nás hovorí, že sme Bohom milovaní, a nasledujeme hlasy zo sveta, ktoré si kladú podmienky, za ktorých získame lásku, po ktorej tak túžime.

  Božia radosť nebude úplná, kým sa všetci, ktorým dal život, nevrátime domov a nestretneme pri spoločnom stole, ktorý pre nás pripravil. Božia láska uznáva jedinečnosť všetkých bez toho, aby porovnávala. Boh nás volá, aby sme sa vrátili domov a vstúpili do jeho svetla, aby sme v ňom objavili, že v ňom sú všetci ľudia jedinečne a dokonale milovaní.

  Pápež Benedikt XVI. vo svojom príhovore k tomuto podobenstvu povedal:Skutočné náboženstvo spočíva v zjednotení sa so srdcom bohatým na milosrdenstvo, ktoré nás pozýva milovať všetkých… napodobňujúc pritom nebeského Otca, ktorý rešpektuje slobodu každého a priťahuje k sebe všetkých… Toto je cesta, ktorú Ježiš ukazuje svojim učeníkom: nesúďte… neodsudzujte… odpúšťajte… buďte milosrdní ako je milosrdný váš nebeský Otec.“

  Nechajme sa aj my nájsť Bohom!

  Boh nás hľadá a neprestane hľadať, kým nás nenájde.          

  o. Miroslav

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/rembrandt-harmenszoon-van-rijn/.

 • (no title)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2024/01/28/4461/.

 • Metropolita Jonáš slávil svoju primičnú archijerejskú svätú liturgiu

  Po sobotňajšej biskupskej chirotónii sa duchovenstvo a veriaci Boží ľud zhromaždili v nedeľu 28. januára o 10.00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove na slávnostnej archiejerejskej svätej liturgii, ktorú slávil nový prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Jonáš Maxim. Spolu s ním koncelebroval ľvovský arcibiskup metropolita Ihor Vozňak, bratislavský eparcha Peter Rusnák, križevacký vladyka Milan Stipič, vladyka Hlib Lonchyna z Paríža, vladyka Vasilij Tučapec z Charkova a vladyka Petro Lo…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3934.

 • Detská veselica, čaj s Božím slovom

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/detska-veselica-caj-s-bozim-slovom/.

 • Aktuálne oznamy k 28. januáru 2024

  Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať! Popoludní  vás o 17.00 hod. pozývame na každodennú večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. V pondelok 29. […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-28-januaru-2024/.

 • ĎAKUJEME SPONZOROM TOMBOLY XXII. FARSKÉHO PLESU

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatpp.sk/2024/01/27/dakujeme-sponzorom-tomboly-xxii-farskeho-plesu/.

 • XXII. FARSKÝ PLES

  V piatok 26. februára 2024 sa veriaci našej farnosti a ich známi stretli v rekordnom počte v matejovskej Kaskáde, kde sa konal 22. ročník Farského plesu. Večer otvorili sesternice Ida a Miriam Ondrušové, ktoré predviedli hru na priečnej a zobcovej flaute. Po spoločnej modlitbe a chutnej večeri sa mohla začať kvalitná zábava. O tú sa postarala Ľudová hudba Verbunk. Program spestril kvíz a video, vďaka ktorému sme si pripomenuli minuloročné udalosti z našej farnosti.

  Nesmela chýbať ani tombola. Hlavnou cenu bola automatická práčka od spoločnosti Whirlpool. Nasledoval zájazd do Medjugorja a víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami a vstupom do wellness v penzióne Strachan v rázovitej goralskej obci Ždiar. Výťažok z predaja poputuje na nový drevený bohostánok v našej cerkvi.

  Po polnoci nás hrou na akordeóne a husliach prekvapili Dominik Haľama a Adam Slodičák. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii plesu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

  VŠETKY FOTKY V PLNEJ KVALITE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU

  Autorka článku: Lucia Tužáková

  Autor fotografií: NIKO CR2

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatpp.sk/2024/01/27/xxii-farsky-ples/.

 • Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa na biskupskej chirotónii metropolitu Jonáša

  V máji minulého roku sa uskutočnila korunovácia nového kráľa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Možno ju sledovali aj mnohí z nás. Priniesla do pozornosti starobylé obyčaje, rúcha, žezlá a koruny, liturgické sprievody a požehnania. Korunovala sa hlava štátu, ale predsa to bola predovšetkým duchovná udalosť – vzhľadom na jej konateľa, miesto i spôsob. Napriek presvedčeniu, že moderný svet je pragmatický, racionálny, nenáboženský a ne…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3931.

 • V Prešove vrcholia prípravy na biskupskú chirotóniu Jonáša Maxima

   V sobotu 27. januára sa očí všetkých gréckokatolíkov na Slovensku budú upierať do prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde o 10.00 hod. prijme biskupskú chirotóniu (vysviacku) hieromních, a do konca minulého roka igumen Svätouspenskej univskej lavry Jonáš (Jozef Maxim).   Archijerejská svätá liturgia, ktorej na začiatku bude predsedať hlavný svätiteľ a kazateľ, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, sa začne veľkým liturgickým sprievodom. Účasť na biskupskej vysviack…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3930.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 22. 1. – 28. 1. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-22-1-28-1-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-22-1-28-1-2024.

 • (no title)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2024/01/22/4457/.

 • (no title)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2024/01/22/4453/.

 • TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

  TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatpp.sk/2024/01/22/tyzden-modlitieb-za-jednotu-krestanov/.

 • Farské oznamy 21.1.2024

  Liturgicky program v našom chráme je tento týždeň ako zvyčajne.

  Na budúcu sobotu nás čaká bohatý program: V sobotu 27. januára bude v gréckokatolíckej katedrále v Prešove biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša Maxima o 10.00 hod. Bude vysielaná v RTVS, Tv Lux, Tv Logos, Tv Zemplín a Rádiu Lumen. O 12.00 hodine budú 5 min. zvoniť všetky zvony v Prešovej metropolii na znak radosti a vďačnosti za nového metropolitu-arcibiskupa vladyku Jonáša.

  Na budúcu sobotu večer o 19.30 pokračuje kurz Alfa pre mladých v kláštore, nie v suteréne. Prvé tri stretnutia sú ešte otvorené aj pre nových účastníkov a záujemcov. Pozývame každého tínedžera.

   

  Na budúcu sobotu bude ďalšie stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa slávnostné sv. prijímanie v suteréne o 15.00 hod.

   

  Na budúcu sobotu večer bude modlitba chvál o 19.15 hod. s témou o poslušnosti.

   

  Veľké mariánske jubileum v našej farnosti. V tomto roku slávime 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Ponúkame Vám možnosť mať jeden týždeň u vás doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Dostanete aj brožúrku, ktorá vám pomôže v spoločnej modlitbe pred ikonou. Počas tohto týždňa, ak budete chcieť, vás môže prísť navštíviť aj kňaz. Táto putujúca ikona Matky ustavičnej pomoci môže priniesť veľké požehnanie a posilu do Vašich rodín a domácností. Všetky milosti nám Boh dáva cez Máriu. Záujemcovia o túto návštevu ikony Matky ustavičnej pomoci, nech sa zapíšu v sakrestii.

  Minulo týždenná zbierka na cirkevné školy činila 361,40 eur.

  Na budúcu nedeľu (posledná v mesiaci) je zbierka na chrám.

  Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

  Ponúkame Vám, aj naše knihy z Vydavateľstva Misionár. Sú vzadu za lavicami.

  Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-21-1-2024/.

 • Animátori sa počas víkendu modlili za jeromonacha Jonáša

  V dňoch 19. – 21.januára 2024 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej Školy Animátora Dobrovoľníka. V Škole učeníka sa víkendu zúčastnilo 29 účastníkov a v Škole služby bolo účastníkov 43. O mladých sa staral 9 členný animátorský tím.   Mladí sa v Škole učeníka zaoberali témami Katolícka identita a Ekumenizmus a to pod vedením kňaza Štefana Paločka.   V Škole služby, Erika Novotná hovorila s mladými o témach Efektívna komunikácia …

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3929.

 • FARSKÉ OZNAMY 22. 01. – 28. 01. 2023

   

  • Bratia a sestry! V sobotu 27. januára 2024 o 10:00 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša (Jozefa Maxima), prešovského arcibiskupa metropolitu – nominanta. V priamom televíznom prenose bude celú slávnosť vysielať RTVS, TV Lux, TV Logos, TV Zemplín a v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.

  Z kapacitných dôvodov sa do katedrály dostanú iba kňazi a pozvaní hostia. Pre ostatných veriacich sú pripravené priľahlé priestory – chodba pri katedrále a aula na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V týchto priestoroch bude možné sledovať slávnosť prostredníctvom prenosu, kňazi tam prídu rozdávať sväté prijímanie a novovysvätený vladyka Jonáš príde na konci slávnosti požehnať Boží ľud. Zaujať miesta je potrebné najneskôr do 9:40 hod.

  Zároveň Vám oznamujeme, že nový prešovský arcibiskup metropolita Jonáš bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 10:00 hod. aj v nasledujúci deň – v nedeľu 28. januára 2024, kde už nebudú kapacitné obmedzenia.

  Duchovná príprava 

  Už počnúc touto nedeľou a v nasledujúcom týždni až do biskupskej vysviacky bude v celej našej metropolii prebiehať duchovná príprava, počas ktorej vás pozývame prichádzať do chrámu na sväté liturgie, aby sme sa takýmto spôsobom zjednotili v našich farnostiach v modlitbe za otca jeromonacha Jonáša. V suhubej ekténii počas nich berieme dve prosby za jeromonacha Jonáša, aby ho Pán v biskupskej službe sprevádzal svojimi milosťami.

  Duchovná príprava vyvrcholí počas troch dní pred vysviackou svätými liturgiami v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 16:30 hod. V stredu 24. januára bude svätú liturgiu sláviť vladyka Peter Rusnák, vo štvrtok 25. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ a v piatok 26. januára vladyka Milan Lach SJ. Každý z nich zároveň ohlási homíliu. Pozývame vás, podľa vašich možností, na tieto liturgie do prešovskej katedrály. Budú vysielané aj v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín a budete si ich môcť nájsť aj v archíve na webovej a FB stránke TV Logos.

  V deň biskupskej vysviacky, v sobotu 27. januára 2024 o 12:00 hod., v každom chráme našej metropolie zaznejú všetky zvony na päť minút. Bude to znak našej spoločnej radosti z tejto vzácnej historickej chvíle a pozvanie k vďačnosti Bohu a k modlitbe za otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ktorého biskupským heslom sú slová z knihy proroka Jonáša „U Pána je spása.“

   

  • V sobotu 27. januára liturgia o 7.00 nebude.
  • Prosíme tých, ktorí plánujú sobáš v našej katedrále v nasledujúcom roku 2024 aby sa nahlásili na farskom úrade do konca februára.

   

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo nášho farského infolistu, Katedrála.sk

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 22. 01. – 28. 01. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-22-01-28-01-2023/.

 • FARSKÉ OZNAMY 15. 01. – 21.01. 2023

   

  • Dnes v nedeľu 14. januára máme zbierku na cirkevné školy. Účelom tejto zbierky je finančná pomoc na rozvoj a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.

   

  • stredu 17. januára sa o 16.00 pomodlíme moleben k blaženému P. P. Gojdičovi.

   

  • Na budúci týždeň máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v stredu 17. januára budeme mať v našej katedrále ekumenickú pobožnosť o 17.30. Ďalší program modlitieb v našom meste si môžete pozrieť vzadu na nástenke.

   

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 15. 01. – 21.01. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-15-01-21-01-2023/.

 • Aktuálne oznamy k 21. januáru 2024

  Budúcu nedeľu 28. januára bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať! Dnes o 17.00 hod. bude každodenná  večiereň. Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod.   Vo štvrtok 25. […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-21-januaru-2024/.

 • Gréckokatolíci v nedeľu začnú duchovnú prípravu pred biskupskou vysviackou

  Od nedele 21. januára do soboty 27. januára 2024, kedy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská vysviacka nového prešovského arcibiskupa metropolitu jeromonacha Jonáša (Jozefa Maxima), bude v celej Gréckokatolíckej metropolii sui iuris na Slovensku prebiehať duchovná príprava. Jej súčasťou budú sväté liturgie, aby sa takýmto spôsobom gréckokatolícki veriaci zjednotili v modlitbe za vladyku-nominanta. V týchto liturgiách budú zaňho prednášané dve prosby, aby ho Pán v bisku…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3928.

 • Akreditácia pre médiá na biskupskú vysviacku Jonáša Jozefa Maxima

  Prešovské arcibiskupstvo oznamuje, že nový prešovský arcibiskup-nominant Jonáš Jozef Maxim prijme biskupskú chirotóniu (vysviacku) 27. januára 2024 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Po vysviacke bude novovysvätený vladyka Jonáš uvedený na prešovský metropolitný stolec.     Jeho hlavným svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Spolusvätiteľmi budú bratislavský eparcha a doterajší apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3927.

 • Erb nového prešovského arcibiskupa Jonáša Maxima odkazuje aj na jeho mníšsky život

  Novovymenovaný prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v sobotu 27. januára prijme biskupskú vysviacku, predstavil svoj biskupský erb. Prinášame vysvetlenie erbu.   Základom erbu je štvrtený štít. V prvom a štvrtom striebornom poli sa nachádza erb Prešovskej archieparchie, na ktorej čele bude stáť vladyka Jonáš. V druhom a treťom modrom poli sa nachádzajú jeho osobné heraldické symboly. Zlatá váza a trojica rastlín má pôvod v erbe biskupa Manuela Olšavského, ktorý tiež pochádza…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3926.

 • Na novoročnej kapustnici hostili desiatky seniorov z celej farnosti

  „Aj vy patríte do nášho spoločenstva a aj spolu s vami sme tu všetci ako jedna veľká rodina,“ zaznelo v úvodnom príhovore otca Petra počas stretnutia seniorov na Novoročnej kapustnici v pastoračných priestoroch fary na Sídlisku 3 v Prešove. Toto milé a vo veľmi príjemnej atmosfére strávené popoludnie sa tak rozhodli pripraviť po minuloročnom „nultom“ ročníku, sprevádzanom pozitívnou spätnou väzbou, opäť. Gréckokatolícka farnosť na Sídlisku 3 sa pravidelne snaží prinášať okrem duchovného program…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3925.

 • V Juskovej Voli sa mladí stretli na Zimnom tábore

  V dňoch 2. – 5. januára sa v Gréckokatolícklom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo takmer 70 účastníkov zimného tábora. Témou tohto podujatia bola Cesta do stredu Zeme prisľúbení. A tak ako sa Zem skladá z 3 častí, kôra, plášť a jadro, aj mladí účastníci prechádzali počas tohto týždňa Božími prisľúbeniami o našej minulosti, budúcnosti a prítomnosti.   MINULOSŤ – Boh je verný a spravodlivý; sľubuje nám, že keď mu vyznáme naše hriechy, odpustí nám a očistí nás (porov.1 Jn 1,9) …

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3924.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 15. 1. – 21. 1. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-15-1-21-1-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-15-1-21-1-2024.

 • Farské oznamy 14.1.2024

  Dnes je zbierka na cirkevné školy.

  Liturgicky program na tento týždeň ako zvyčajne.

  V piatok večer o 18.00 hod začína kurz pre manželov v suteréne chrámu. Ešte je možnosť sa prihlásiť správcovi farnosti. Viac info na nástenke.

  V tomto roku budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. V rámci tohto jubilea Vám ponúkame možnosť mať jeden týždeň doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Prijmite ju s otvoreným srdcom a uvidíte veľké Božie skutky vo vašej rodine. Pripravíme Vám aj modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť pred ikonou. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Pripravte jej tam vhodné miesto. Ikona sa prináša do chrámu v nedeľu pred sv. liturgiou o 11.00 hod. a ďalšia rodina si ju preberie po sv. liturgii. Tri ikony začnú putovať po rodinách v našej farnosti od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Bude to čas intenzívnej blízkosti nebeskej matky medzi nami.

   

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-14-1-2024/.

 • Aktuálne oznamy k 14. januáru 2024

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. O 17.00 hod. bude každodenná  večiereň a po nej Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame. V pondelok 15. januára pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. Zároveň […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-14-januaru-2024/.

 • Mládež a deti z farnosti Vranov-Čemerné koledovali v Prezidentskom paláci

  V stredu 10. januára prijala v Prezidentskom paláci koledníkov Dobrej noviny prezidentka SR Zuzana Čaputová. Koledovania sa zúčastnili mladí a deti z troch farností celého Slovenska. Každé tri roky má možnosť koledovať v Prezidentskom paláci aj vybraná gréckokatolícka farnosť. Tento rok Prešovskú archieparchiu reprezentovala farnosť Vranov nad Topľou – Čemerné s filiálkou Vechec.   Mladí krátkym pásmom zvestovali prezidentke radostnú novinu – narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Progra…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3922.

 • FARSKÉ OZNAMY 08. 01. – 14.01. 2023

   

  • Na budúcu nedeľu 14.  januára bude zbierka cirkevné školy. Účelom tejto zbierky je finančná pomoc na rozvoj a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.

   

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 08. 01. – 14.01. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-08-01-14-01-2023/.

 • Pozvánka na odborný seminár

  Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže /NIVAM/ pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár s názvom  Pôstne obdobia v byzantskom obrade, ktorý sa uskutoční dňa 9. februára  2024 v priestoroch NIVAM Prešov.   Odborným lektorom seminára je ThLic. Miroslav Mrug.   Pozvánka   Svoju účasť potvrdíte na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4811

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1519.

 • V Jakubanoch posvätil vladyka Peter Rusnák vodu v potoku

  V sobotu 6. januára, keď sa vo východných cirkvách slávi významný sviatok Bohozjavenie Pána, zavítal apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák do rázovitej gréckokatolíckej obce Jakubany, kde v Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu. Veriaci v tejto farnosti prichádzajú na bohoslužby oblečení v miestnych krojoch, čo aj tohto roku zvýraznilo sviatočnú atmosféru, ktorú umocnil aj ich radostný spev. Zároveň sa v tejto farnosti, ako v…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3921.

 • Farské oznamy 7.1.2024

  Liturgicky program na tento týždeň je ako zvyčajne: ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tématicky na kázni venujeme rodinám, v stredu je venovaná Matke ustavičnej pomoci a pred sv. liturgiou je neustála novéna a vo štvrtok máme moleben k bl.Metodovi Trčkovi, v piatok je eucharistická adorácia a pobožnosť.

  V sobotu 13. januára 2024 o 19.15 hod. začína v rámci dekanátu kurz Alfa pre mládež (od 14 rokov).Spočíva z 10 stretnutí (ktoré budú každé dva týždne v sobotu), kde je možnosť diskutovať na rôzne témy a zažiť silu spoločenstva ako aj objaviť silu kresťanskej viery. Bude prebiehať v suteréne nášho chrámu.

  O dva týždne je kurz pre manželov. Pozývame všetkých, ktorí chcú obnoviť, či posilniť svoje manželstvo. Je to jedinečná príležitosť, kde netreba nikam cestovať, ale máte to tu doma v kláštore. Viac info na plagáte.

  Na budúcu nedeľu je zbierka na cirkevné školy.

   

  V tomto roku budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Naša ikona je prvá oficiálna kópia ikony Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. V rámci tohto jubilea Vám ponúkame možnosť mať jeden týždeň doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Pripravíme Vám aj modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť pred ikonou. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať a dohodnete si termín. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Tri ikony začnú putovať po rodinách v našej farnosti od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Vyvrcholenie tohto jubilea bude počas chrámového odpustu Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda – 27. jún až 5. júl 2024, kedy bude pripravený bohatý program.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-7-1-2024/.

 • Bohozjavenie Pána 2024  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/bohozjavenie-pana-2024/.

 • Aktuálne oznamy k 7. januáru 2024

  Budúcu nedeľu 14. januára bude pri sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri dverách. Vopred vám Pán Boh zaplať. Dnes  bude o 17.00 hod. každodenná  večiereň. V pondelok 8. januára pozývame deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod. Vo štvrtok […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-7-januaru-2024/.

 • Predvečer Bohozjavenia  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/predvecer-bohozjavenia/.

 • Pozvánka na fatimskú sobotu a malú púť v januári

  Fatimská sobota- pozvánka

  Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 6.1.2024.
  Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka
  Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa
  začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod. Po ukončení sv. liturgie bude nasledovať
  Moleben k Presvätej Bohorodičke , počas ktorého sa zasvätíme Nepoškvrnenému srdcu Panny
  Márie ako žiadala vo Fatime.

  Malá púť- pozvánka

  Pozývame Vás na januárovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční
  v nedeľu 7.1.2024. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky,
  bude pokračovať modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke a rozjímavým svätým
  ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú
  bude sláviť Mons. Ján Babjak, emeritný arcibiskup.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://horazvir.sk/nezaradene/pozvanka-na-fatimsku-sobotu-a-malu-put-v-januari-3/.

 • Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista

  6. januára gréckokatolícka cirkev rovnako ako väčšina kresťanských cirkví slávi sviatok Bohozjavenia alebo celým názvom Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Niekedy sa tento sviatok nazýva aj Osvietenie (Prosviščénije), čo súvisí s krstom, keďže krst (resp. iniciačné sviatosti) sa v byzantskej tradícii často označuje ako osvietenie.

  Bohozjavenie (Bohojavlénije) je druhým najväčším sviatkom v liturgickom roku gréckokatolíckej cirkvi – hneď po Pasche.

  Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne. Bohozjavením sa nazýva preto, že              pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe holubice.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/bohozjavenie-nasho-spasitela-jezisa-krista/.

 • (no title)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2024/01/03/4449/.

 • FARSKÉ OZNAMY 01. 01. – 07.01. 2023

   

   Zajtra, v pondelok 01. januára, slávime sviatok Obrezania Pána a svätého
  Bazila Veľkého liturgický program bude ako v nedeľu. Po svätých liturgiách
  bude myrovanie.
   V piatok 05. januára máme Predvečer sviatku Bohozjavenia. V tento deň je
  predpísaná zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Ráno o 7.00 sa pomodlíme
  Kráľovské hodinky a večer o 16.00 bude Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého
  s večierňou s Veľkým svätením vody.
   V sobotu 06. januára slávime sviatok Bohozjavenia, sväté liturgie budú ako
  v nedeľu. Po svätých liturgiách bude myrovanie.
   Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov,
  ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
   Oznamujeme vám, že v kalendárnom roku 2023 bolo v našej farnosti 27 krstov,
  20 sobášov a 32 pohrebov.
   Oznamujeme vám, že v našej farnosti sa na zbierku Dobrá novina, ktorá
  pomáha ľuďom v Afrike, vyzbierala suma 755 €. Vďaka za vaše dary.
   GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný
  tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 01. 01. – 07.01. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-01-01-07-01-2023/.

 • FARSKÉ OZNAMY 25. 12. – 31.12. 2023

  FARSKÉ OZNAMY
  25. 12. – 31.12. 2023

   Chceme vás pozvať, aby ste využili možnosť vyspovedať sa pred sviatkami
  Narodenia Pána, dnes doobeda počas svätých liturgii.
   Dnes poobede, keďže máme predvečer Kristovho narodenia sa o 16.00
  pomodlíme Veľkú večiereň a o 21.00 Veľké povečerie s lítiou.
   Zajtra, v pondelok 25. decembra na sviatok narodenia Pána bude liturgický
  program ako v nedeľu. Do 04. januára je voľnica, taktiež do Bohozjavenia sa
  nezvykne v chráme kľačať.
   Chceme vás pozvať na koledovanie Dobrej noviny, ktoré si pripravili deti
  a mládež z našej farnosti. Koledovať budú v našom chráme zajtra 25.
  decembra o 13.00.
   V utorok 26. decembra máme druhý deň sviatku Kristovho narodenia, sväté
  liturgie budú ako v nedeľu.
   V stredu 27. decembra slávime tretí deň sviatku Kristovho narodenia, sväté
  liturgie budú o 5.45, 7.00, 8.30 a o 16.30. Liturgia o 18.00 v tento deň nebude.
  Ďalší program na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána si môžete pozrieť
  vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke Katedrála.sk
   Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov,
  ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
   Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk
   GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný
  tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 25. 12. – 31.12. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-25-12-31-12-2023/.

 • Metropolitný deň zasväteného života v bazilike minor v Michalovciach

  3. februára 2024 v Bazilike minor v Michalovciach sa bude sláviť Metropolitný deň zasväteného života. Pozvanie za hlavného celebranta a kazateľa prijal arcibiskup – nominant Jonáš Jozef Maxim MSU.   Sestry baziliánky, sestry služobnice, sestry redemptoristky, otcovia a bratia baziliáni a redemptoristi sa stretnú s vladykami Gréckokatolíckej metropolitnej Cirkvi sui iuris na Slovensku.  

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1514.

 • V Prešovskej archieparchii sa uskutočnil florbalový turnaj

  V piatok 29. decembra sa v Prešovskej archieparchii uskutočnil florbalový turnaj, ktorý začal svätou liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov. Na začiatku svätej liturgie, v mene vladyku Petra Rusnáka, ktorý sa turnaja nemohol zúčastniť, privítal všetkých takmer 200 účastníkov súdny vikár Prešovskej archieparchie Jaroslav Pasok.   Na konci svätej liturgie dostali všetci hráči základné pokyny a presunuli na dve hracie plochy, do telocvične Centra Savore na Sigorde…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3920.

 • (no title)

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2024/01/01/4444/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 1. 1. – 7. 1. 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-1-1-7-1-2024/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-1-1-7-1-2024.

 • Liturgický program na Nový rok 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatsp.sk/aktuality/liturgicky-program/liturgicky-program-na-novy-rok-2024/.

 • Farské oznamy 31.12.2023

  Dnes večerná sv. liturgia je o 17.00 hod. V noci o 23.00 hod. začne nočná eucharistická adorácia a vyvrcholí Eucharistickým požehnaním do nového roku.

  Liturgicky program na tento týždeň je špeciálny:

  V pondelok je prikázaný sviatok Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie sv. Bazila Veľkého sú ako v nedeľu (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) a pri nich je aj myrovanie.

  V utorok až štvrtok sv. liturgie ako zvyčajne, ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00, s danými témami v utorok pre rodiny, streda je pred sv. liturgiou Novéna k MUP, vo štvrtok po sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi.

  Tento  týždeň je prvopiatkový týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a v piatok budeme chodiť spovedať chorých až po 10.00 hod. po Kráľovských hodinkách.

  V piatok je zdržanlivosť od mäsa s pôstom, čiže je možné raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát občerstviť. Ráno nie je sv. liturgia, ale Kráľovské hodiny. Poobede o 16.00 hod. je Veľká večiereň so sv. liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou.

  V sobotu 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia a sv. liturgie o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. Večer sv. liturgia o 18.00 hod. nebude, keďže budeme chodiť svätiť príbytky. Počas všetkých sv. liturgií bude aj myrovanie.

  V sobotu a v nedeľu poobede od 14.00 hod budeme chodiť viacerí kňazi posviacať príbytky. Kto si chce dať posvätiť svoj príbytok, tak nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je vzadu za lavicami. Sú dva zoznamy jeden na sobotu a druhý na nedeľu. Okrem adresy napíšte aj kontakt na seba. 

  Vzadu sú nové brožúrky na Bohozjavenie po 3 eurá, ktoré budeme používať počas sviatkov Bohozjavenia.

  V roku 2024 budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Naša ikona je prvá oficiálna kópia ikony Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. Najprv bola vystavená k verejnej úcte 25 rokov v kláštornom kostole Najsv. Trojice a potom ďalších 75 rokov v našom chráme. Pripravujeme na toto výročie viacero podujatí a akcií. Jedným z nich je týždenná návšteva ikony v rodinách, ktoré ju budú chcieť prijať. Pripravíme a ponúkneme Vám modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať a dohodnete si termín. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Tri ikony začnú putovať po rodinách od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Vyvrcholenie tohto jubilea bude počas chrámového odpustu Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda – 27. jún až 5. júl 2024, kedy bude pripravený bohatý program.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-31-12-2023/.

 • Aktuálne oznamy k 31. decembru 2023

  Dnes o 17.00 hod. bude Veľká večiereň s lítiou. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami. V pondelok 1. januára máme sviatok Obrezania nášho Pána Ježiša Krista a zároveň Nový rok. Ráno o 7.00 hod. sa pomodlíme utiereň. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého s myrovaním budú v obvyklých časoch […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-31-decembru-2023/.

 • Novoročná kapustnica 2024

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/novorocna-kapustnica-2024/.

 • Vianočný koncert 2023

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/vianocny-koncert-2023/.

 • V Prešove udelil vladyka Peter Rusnák nižšie svätenia

  V stredu 27. decembra na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana udelil vladyka Peter Rusnák v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove nižšie svätenia – postriženije a poddiakonát seminaristom štvrtého a piateho ročníka. Slová vladyku Petra: „Synovia, služba čteca je prvým stupňom kňazstva,“ si vypočuli kandidáti: Robert Baľo z Brusnice, David Chripák z Volice, Kristián Čintala z Poše a Rastislav Daňo z Hrabského.  …

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3919.

 • Nazaretská rodina ako povzbudenie pre rodiny dneška

  Svätú rodinu si ľudia uctievali už v stredoveku, kedy sa stala vzorom kresťanských rodín, čo trvá až do súčasnosti. Dnes je rovnako ako vtedy dôležitá úloha matiek a otcov v rodinách pre dobré vzťahy medzi rodičmi a deťmi i medzi ostatnými členmi rodiny.

   O samotnom živote Svätej Rodiny evanjeliá nepodávajú nejaké súkromné správy. Napríklad, čo jedli, ako sa medzi sebou rozprávali, aký bol ich dom, koľko mali miestnosti, čo robili vo voľnom čase. Obrazov, ktoré nám podávajú evanjeliá, kde je Svätá Rodina pospolu, je málo, sú však dôležité a pomáhajú nám ju charakterizovať a priblížiť si svet, v ktorom žili.   

  Podľa predpovede proroctiev sa Ježiš narodil v Betleheme, potom býval so svojou matkou a sv. Jozefom v Egypte, po smrti Herodesa v Nazarete.

  Pán Ježiš sa narodil v chudobnej rodine, čím nám je príkladom, aby sme dokázali nezakladať si na bohatstve. Ponížil sa ochotne do ľudskej biedy, aby sme pochopili, že nás prišiel vyslobodiť z biedy, nešťastia a hriechu.

  Hoci bola Svätá rodina chudobná, bola bohatá na lásku, pokoj, šťastie, posväcovaná spoločnou modlitbou a počúvaním Božieho slova a oslavou Boha v synagóge každú sobotu.

  Pán Ježiš prežíval svoje detstvo s Pannou Máriou a sv. Jozefom. Sv. Jozef sa staral o obživu rodiny, o domáce práce Panna Mária a Ježiš im pomáhal. Poslúchal ich  a robil im radosť, čím sa stal vzorom pre deti. „Chlapec rástol a mocnel, plný  múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.“ (Lk 2, 40)

  Pán Ježiš už v mladosti ochotne a obetavo zasvätil svoj život telesnej práci v tesárskej dielni sv. Jozefa, čím nás naučil, že jedine svedomitou prácou môžeme oslavovať Boha a rozdávať lásku blížnym. Chcel nás naučiť dobre, kvalitne, správne, poctivo a dôsledne pracovať pre vlastné svedomie. Svojou prácou nás učil dávať zmysel našej každodennej práci na oslavu Boha, zušľachťovanie najmä seba a na budovanie lepšieho sveta.

  Všeobecne môžeme povedať, že Svätá Rodina žila vo svete vzájomnej lásky, obetavosti a plnení Božej vôle. Splnila to, čo Boh od nej očakával. A preto je právom príkladom pre všetky kresťanské rodiny. 

  Svätá rodina prináša aj dnes svedectvo, že Ježišovo narodenie bolo začiatkom, kedy sa ich rodina stala svätou. Doposiaľ je príkladom, podľa ktorého sa môžu orientovať všetky ľudské rodiny. Uvedomujeme si a chápeme, že rodina je prvou školou viery a manželstvo aj rodina sú nenahraditeľné pre život a budúcnosť našej spoločnosti, lebo v nich sa kladú prvé základy spoločného života, odovzdávané hodnoty života, formovanie svedomia.

  V Ježišovi Kristovi prichádza nádej aj do našej rodiny. Ak dnes naša rodina, alebo niekto z nás, prechádza akýmikoľvek problémami, ak sa trápime s rôznymi otázkami a bojujeme každý deň so svojimi slabosťami, nebojme sa. Boh o tom vie a stojí verne pri nás. Len mu plne dôverujme a uvidíme, že našu rodinu nikdy nesklame.

  Tak veľmi dnes rodičia – dnešní „Jozefovia a Márie“ potrebujú odvahu nasledovať veľký príklad v plnení Božej vôle. Je ľahké povedať, že Jozef s Máriou mali len jedno dieťa, a čo to je, keď ja mám dve, tri… Doba bola vtedy iná! Ale keby sme si tak predstavili seba v ich úlohe? Všimnime si, čo všetko od nich žiadal Boh! Keby sa vám, matky zjavil anjel a oznámil Božie dieťa ako by ste sa zachovali? A vy otcovia, keby vás Boh postavil pred hotovú vec, že sa stanete otcom Božieho Syna? Čo by vám prebehlo mysľou? Ja toho nemôžem byť hodný… jednoducho dnes sa to nedá… dnes to nie je v móde. Keď si tak predstavíme rodiny dneška, zdá sa nám to ako vymyslený príbeh. Rodiny potrebujú predovšetkým veľkú lásku, lásku Boha, ktorá sa postará o všetko.

  Dávajme teda dôraz na tieto hodnoty človeka, obohacujme nimi svoje deti, dávajme im skutočné príklady, nie príklady ľudí, ktorých hanobia peniaze, žijú nemravným životom a myslia si, že sú králi zeme. Vidíme ako sa v každej dobe démon snažil oklamať človeka, ako útočil na vzťah človeka k pravému Bohu, ako ponúkal všetko možné, len aby zničil, to čo je skutočne vzácne. Nebojme sa byť apoštolmi tejto doby, nech sa aj teraz nanovo dejú zázraky v našich rodinách, v našich vzťahoch. Nevzdajme sa odvahy hlásať vernosť Slovu, ktoré sa stalo Telom, vstúpilo do tohto sveta aby zmenilo jeho dejiny a aby zmenilo aj dejiny našej spásy.

  Pápež Lev XIII. napísal: „Rodinný život sa uvoľňuje. Treba ho uzdraviť, preto sa ustanovuje osobitný sviatok, ktorý by katolíckym rodinám pripomínal ich podstatný cieľ. Otcovia sa majú učiť od sv. Jozefa starostlivosti a opatere o svoju domácnosť. Matky majú v Preblahoslavenej Panne Márii vzor vedomosti a skromnosti. Deti zas majú nasledovať poslušnosť Pána Ježiša…“

  Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/nazaretska-rodina-ako-povzbudenie-pre-rodiny-dneska/.

 • Dobrá novina 2023
  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.jakubanycirkev.sk/dobra-novina-2023/.

 • Liturgický program na sviatky Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatsp.sk/aktuality/liturgicky-program/liturgicky-program-na-sviatky-narodenia-nasho-pana-boha-a-spasitela-jezisa-krista/.

 • Christos Raždajetsja

  rizdvo1

  Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti.

  Lebo Mudrci hviezdou sa poučili, klaňať sa ti ako Slnku pravdy

  a uznávať teba, Východ z výsosti. Pane, sláva tebe.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.grkatkojsov.sk/2023/12/24/christos-razdajetsja/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 25. 12. – 31. 12. 2023

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-25-12-31-12-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-25-12-31-12-2023.

 • Farské oznamy 24.12.2023

  Kto by mal záujem o betlehemské svetlo, ktoré nám včera priniesli skauti, tak bude k dispozícii v našom chráme na tetrapode celý dnešný deň 24.12.

  Liturgicky program na sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista:

  Dnes je zdržanlivosť od mäsa, nie však pôst. Poobede o 15.00 hod. je Veľká večiereň a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou. Týmto večernými bohoslužbami už začíname sláviť sviatky Narodenia nášho Pána a Boha, Spasiteľa Ježiša Krista a vyvrcholia sv. liturgiami sv. Bazila Veľkého v pondelok o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. Počas všetkých sv. liturgií bude aj myrovanie. Poobede o 16.00 hod. bude modlitebný vianočný večer – hodinka s koledami a modlitbami.

  V utorok je prikázaný sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke a sv. liturgie o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. V pondelok ako aj v utorok večerná sv. liturgia nebude.

  V utorok 26.12 bude v RTVS Dvojka o 17.00 hod. vysielaný Vianočný program v Slovenskom Betleheme, ktorý bol nahrávaný v Stropkove minulý týždeň.

  stredu je tretí deň sviatku Kristovho narodenia – Sv. apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan, sv. liturgie sú ráno 8.00 hod. a a večer 18.00.

  Program je na nástenke, na internete ako aj vzadu za lavicami je niekoľko lístkov s vianočným liturgickým programom.

  Vzadu sú brožúrky Christos raždajestja po 2,50 eur a nové brožúrky na Bohozjavenie po 3 eurá. Máme aj nový januárový Misionár.

  Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s prípravou vianočných stromčekov, s betlehemom, zdobením i upratovaním chrámu.

  Štvrtok 28. decembra o 19.00 hod. je farský radostný večer v suteréne chrámu, pozývame všetkých. Chceme sa stretnúť v radostnom duchu. Pohostenie je formou agapé, čiže vzájomného podelenia sa, kto čo môže priniesť a ponúknuť. Pozývame všetky farské spoločenstvá rodín, modlitby matiek, kurátorov, upratujúcich chrám, mládež, deti.

  Piatok 30. decembra je voľnica a po večernej sv. liturgii o 19.15 hod. modlitba Chvál (s témou Vďačnosť ako liek) a po nej vianočný punč v suteréne chrámu.

  Poslednú nedeľu 31.decembra 17.00 hod. ďakovná sv. liturgia, posledná v roku 2023. 31. decembra 22.30 hod. nočná eucharistická adorácia na konci kalendárneho roka a vstup do nového roku s Eucharistickým požehnaním o polnoci.

  V sobotu 13. januára 2024 začína v rámci dekanátu kurz Alfa pre mládež. Spočíva z 10 stretnutí (každé dva týždne), kde je možnosť diskutovať na rôzne témy a zažiť silu spoločenstva ako aj objaviť silu kresťanskej viery. Bude prebiehať v suteréne nášho chrámu.

  19.-21. januára 2024 spolu sa farnosťou Vasiľa Hopka organizujeme v našej farnosti kurz Rút pre manželov, bude ho viesť o. Jozef Maretta. Kurz sa začína v piatok o 18.00 hod a končí v nedeľu obedom. Je to príležitosť obnoviť, či posilniť svoje kresťanské manželstvo.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grekat-farnost-stropkov.sk/farske-oznamy-24-12-2023/.

 • Aktuálne oznamy k 24. decembru 2023

  Dnes bude o 15.00 hod. Veľká večiereň a o 21.00 hod. Veľké povečerie s lítiou. V dnešný deň je len zdržanlivosť od mäsa. V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7.00 hod. bude utiereň a sv. liturgie s myrovaním o 8.00, 9.30 a 11.00 hod. Popoludní vás o 15.00 hod. pozývame na kolednícky program mužov našej farnosti a po skončení na agapé do pastoračky. […]

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://sidlisko3.sk/aktualne-oznamy-k-24-decembru-2023/.

 • Nech radostná zvesť vstúpi do nášho srdca

  Položili ste si už niekedy otázku: Čo bolo v mojom živote radostnou zvesťou?

  Ja osobne si spomínam na niekoľko takýchto situácií z môjho života.

  Jednou z nich bolo otvorenie obálky s výsledkom z prijímacích pohovorov na teológiu a do kňazského seminára: „Prijatý!“ V tej chvíli zo mňa opadlo všetko napätie, stres, ale aj neistota, že ako to bude ďalej.

  Ďalšou radostnou zvesťou bola chvíľa, keď mi bolo oznámené, že ma vysvätia za diakona a neskôr za kňaza. Bolo to niečo neopísateľné, ale zároveň nádherné. 

  Tou pravou radostnou zvesťou sú však (nielen pre mňa) aj slová Biblie: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2, 10-11)

  Je to vrcholná zvesť, ktorá sa každoročne opakuje a znovu je pred nami. Uskutoční sa už o niekoľko dní, hodín. Boh prichádza na túto zem iba kvôli nám. Je to zjavenie Jeho lásky voči nám.

  Ale uvedomujeme si, čo spôsobuje v našom živote táto zvesť?

  Odpoveďou pre mňa sú slová proroka Izaiáša, ktoré budeme počuť aj počas modlitby Veľkého Povečeria: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.“ (Iz 9, 1.5-6)

  V mlčaní a tichu svätej noci sa narodil náš Spasiteľ, len anjeli ohlasovali túto nádhernú novinu. Svätá rodina, odstrčená ľahostajnosťou a neláskou človečenstva, bola odkázaná sama na seba v tejto nesmierne ťažkej a zložitej situácii. Aj napriek tomuto, aj po vyše dvoch tisícročiach, zaznieva v našich chrámoch tá najkrajšia radostná zvesť: S nami je Boh, čujte to všetky národy!

  Ježiš Kristus je najväčším darom, aký kedy bol komu daný. Toto je dar, ktorý ľudstvo očakávalo celé tisícročia a bude zaň neprestajne vďačný nebeskému Otcovi až do konca vekov.

  Každá liturgická slávnosť liturgického roka nie je iba nejakou spomienkou na minulosť, ale v liturgii je prenesený nadčasový rozmer histórie vykúpenia. Aj do tohtoročných sviatkov narodenia Ježiša Krista prichádza skutočnosť prvých Vianoc.

  Keď prídeme k jasličkám v našich chrámoch, pripojíme sa k tým, ktorí prišli v Betleheme pokloniť sa Novonarodenému po výzve anjelských zborov. Prichádzame sa však nielen pokloniť, ale aj nanovo objaviť Božiu lásku a pokoj, ktoré sa naplno prejavujú v maličkom Dieťati. Prichádzame overiť si pravdivosť slov proroka Izaiáša.

  Tí, čo sa rozhodnú žiť v láske, radosti a nádeji, spoznajú v Dieťatku, ktoré sa rodí v Betleheme, svojho Boha a Spasiteľa, v srdciach sa v Jeho láske znovu narodia pre Boha a jeho vôľu. Lebo láska je darom týchto sviatkov, najväčšia láska nebeského Otca, z ktorej nám daroval svojho Syna, Ježiša Krista, aby nás vykúpil a dal nám zase nádej a istotu.

  Preto Vás všetkých pozývam k tomu, aby sne si našli počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista čas i priestor na stíšenie a zastavenie sa v našom uponáhľanom živote. Práve toto je čas zastaviť sa a zamerať sa veci, pocity a ľudí, na ktorých bežne zabúdame.

  Tak nedovoľme, aby sme sa naháňali iba za darčekmi a inými atrakciami počas týchto dní, ale v pokoji radšej uchopme radosť a lásku.

   Nech aj samotné kúzlo a čaro tohtoročnej vianočnej radostnej zvesti oživí v každom z nás záujem a túžbu po Božom Slove, po Božom živote, aby tieto sviatky zmenšili vzdialenosť nášho srdca od Božej lásky.

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkathe.sk/zivot-farnosti/nech-radostna-zvest-vstupi-do-nasho-srdca/.

 • Program vladyku Petra Rusnáka počas nadchádzajúcich sviatkov

  24. december 2023, Nedeľa svätých otcov a predvečer narodenia Ježiša Krista, Katedrála sv. Jána Krstiteľa 10.00 svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho 16.00 veľká večiereň 21.00 veľké povečerie s lítiou   25. december 2023, Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Katedrála sv. Jána Krstiteľa 10.00 archijerejská svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním   26. december 2023, Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke Katedrála sv. Jána Krstiteľa 08.00 svätá liturgia s…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1518.

 • S Erasmom na Kanárske ostrovy

  Už druhý školský rok prináša Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom svojim študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt na zahraničnej strednej škole. V novembri tohto roka, vďaka projektu Erasmus+, vycestovalo päť žiakov na slnečné Kanárske ostrovy. Dva týždne študovali na škole IES La Minilla v hlavnom meste Las Palmas de Gran Canaria. Prioritou týchto pobytov je u žiakov posilňovať používanie druhého cudzieho jazyka, v tomto prípade španielčinu.   Neoceniteľným benefitom bolo, nes…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3917.

 • FARSKÉ OZNAMY 18. 12. 2023 – 24. 12. 2023

   

  • Chceme vás pozvať, aby ste využili možnosť vyspovedať sa pred sviatkami Narodenia Pána, dnes počas svätých liturgii a taktiež nasledujúcu nedeľu  počas svätých liturgií o 8:00, 10:00 a 12:00 hod. Počas týždňa spovedať v katedrále nebudeme.
  • Spovedať chorých budeme vo štvrtok 21.decembra, preto vás prosíme, aby ste vašich blízkych, ktorí už nemôžu chodiť do chrámu, nahlásili  v sakristii katedrály.
  • piatok 22. decembra budeme mať aliturgický deň. O 7.00 ráno sa pomodlíme Kráľovské hodinky a večer o 16.30 budeme mať večiereň.
  • nedeľu 24. decembra budú sväté liturgie o 5.45, 8.00, 10.00, 12.00 a poobede sa pomodlíme o 16.00 Veľkú večiereň a o 21.00 Veľké povečerie. Zároveň je v tento deň zdržanlivosť od mäsa.
  • pondelok 25. 12. na sviatok narodenia Pána bude liturgický program ako v nedeľu. Ďalší program na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána si môžete pozrieť vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke Katedrála.sk
  • Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov, ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
  • GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.

  Príspevok FARSKÉ OZNAMY 18. 12. 2023 – 24. 12. 2023 je zobrazený ako prvý na Farnosť Prešov.

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://katedrala.sk/farske-oznamy-18-12-2023-24-12-2023/.

 • Vianočná akadémia v Starej Ľubovni

  Žiaci Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Anny spolu so žiakmi Špeciálnej základnej školy sv. Anny a klientmi Domu sociálnych služieb sv. Anny sa rozhodli zorganizovať spoločnú Vianočnú akadémiu. Predstavenie sa konalo v pondelok 11. decembra v Dome kultúry v Straej Ľubovni. V úvode sa prihovoril riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valiček spolu s riaditeľom školy Jánom Rusiňákom. Predstavenie sa nieslo v duchu vianočných tradícii – vianočné trhovisko, vianočná koleda a tieň…

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3915.

 • Program bohoslužieb v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

         

  Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1517.

 • Vianočná akadémia 2023

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://bazilikalutina.sk/vianocna-akademia-2023/.

 • PROGRAM BOHOSLUŽIEB 18. 12. – 24. 12. 2023

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.telgartfara.sk/program-bohosluzieb-18-12-24-12-2023/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=program-bohosluzieb-18-12-24-12-2023.

 • Liturgický program na týždeň pred sviatkami Kristovho narodenia

  Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatsp.sk/aktuality/liturgicky-program/liturgicky-program-na-tyzden-pred-sviatkami-kristovho-narodenia/.

Back to top button