99. Duchu Svätý, Bože pravý

  1. Duchu Svätý, Bože pravý, – ktorý tróniš na nebi. – K tebe ruky spína kresťan – a vrúcne ťa velebí. –R: Duchu Svätý, zostúp k nám, – posväť našich duší chrám. – Naplň srdcia milosťami, – prebývaj v nich len ty sám. 2. Duchu Svätý, žriedlo lásky, – udeľ nám dar múdrosti. – Aby sme vždy ctili teba, – zbožne žili v radosti. – R: 3. Udeľ verným služobníkom – potrebný dar rozumu. – Aby pravdu milovali, – v nebi mali zásluhu. – R: 4. Darom rady naplň duše, – pomôž v dobrom vytrvať. – Neopustiť cestu pravdy, – Bohu vernosť zachovať. – R: 5. Poznanie daj žiť len tebe, – lásku k tebe zväčšovať. – Z dobrých skutkov v celom žití – naveky sa radovať. – R: 6. Udeľ stálosť nášmu duchu – pokušenia premáhať. – Prikázania zacho­vávať, – zlého ducha odháňať. – R: 7. Večná láska Boha Otca, – živý prameň milostí. – Ty si zdrojom nábožnosti, – pokoja a radosti. – R: 8. Božou bázňou naplň všetkých, – ktorí teba milujú. – Posilňuj ich srdcia cnosťou, – hriechu nech sa varujú. – R: 9. Nech je naše srdce vždycky – tvojím chrámom, Bože náš. – Na zemi je život nebom, – keď ty v duši prebývaš. – R:
Back to top button