57. Všetko, hľa, dnes veselí sa

  1. Všetko, hľa, dnes veselí sa, – že Boh z Panny narodil sa. – |: V Betleheme v jasliach leží, – prisľúbený Pán, Syn Boží, – vtelený, vtelený Spasiteľ. 😐 2.Nesú dary traja králi, – by ich Zrodenému dali. – |: Kadidlo a zlato, myrhu, – predkladajú Bohu Kristu, – pokorne, pokorne ctia si ho. 😐 3. Aj pastieri pristupujú, – piesňami ho oslavujú. – |: Vidia Boha vteleného, – z Požeh­nanej zrodeného, – z prečistej, z prečistej Márie. 😐 4. Anjeli ho zvelebujú, – sláva Bohu prespevujú. – |: Úctu vzdali Zrodenému, – klaňali sa Nevinné­mu – v jasličkách, v jasličkách na sene. 😐 5. Jozef pestún raduje sa, – jeho srdce láskou plesá. – |: Chváliť bude Zrodeného, – Mesiáša sľúbené­ho, – odteraz, odteraz, naveky. 😐
Back to top button