48. Čas radosti, veselosti

  1. Čas radosti, veselosti, – svetu nastal nyni, – porodila Spasiteľa, – Mária bez viny. – |: Prišiel na svet Boh sám, – v jasliach dáva sa nám, – z biedy hriechu by nás dvihol – k nebe­sám. 😐 2.Prvým hriechom všeľudský rod – príkaz Boží zrušil, – napriek tomu neskonale – po spase­ní túžil. – |: Po zemi v tme chodil, – v žalostiach sa brodil, – bez pastiera podaromky – len blúdil. 😐 3. Slovo v raji prisľúbené – už sa vyplnilo, – v pokolení Dávidovom – tu sa zosob­nilo. – |: Slovo z výšin nebies – telom stalo sa dnes, – znaky jeho vykúpenia – ľud môj nes. 😐 4. Zaplesajte Adam, Eva, – radujte sa s nami, – narodil sa Vykupiteľ – pre spásu nám daný. – |: S prorokmi ho chváľ­me, – s Otcami česť vzdaj­me, – zrodeného Krista Kráľa – oslávme. 😐 5. Nebeský chór v Bet­le­­he­me – Pána oslavuje, – sláva Bohu, pokoj ľu­ďom, – šťastne prespevuje. – |: Spasiteľ sa zrodil, – z tmy nás vyslobodil, – všetkých ľudí dobrej vôle – oblažil. 😐 6. Hviezda dávno prisľúbená – nad jaskyňou stála, – prisľú­beným svetlom pravdy – miesto pozlácala. – |: Zbadali ju králi, – na cestu sa dali, – v zjave hviezdy Mesiáša – poznali. 😐 7. Aj pastieri hviezdu jasnú – zrakom rozoznali, – nad slovami posla z neba – ver’ sa čudovali. – |: Ani nemeškali, – ku jasliam sa brali, – Stvoriteľa – Spasiteľa – vítali. 😐 8. Všetci ľudia dobrej vôle – volajte: Buď sláva, – že sa Kristus pre nás zrodil, – zem sa nebom stala. – |: Dávno zvestovaný, – od Boha nám daný, – v ľudskom tele Vykupiteľ – poslaný. 😐
Back to top button