123. Bože, čos’ ráčil už pred tisíc rokmi

  1. Bože, čos’ ráčil už pred tisíc rokmi, – rozsvietiť otcom viery svetlo blahé, – ktorý si riadil apoštolov kroky, – z Východu v naše rodné kraje drahé. – K tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – k tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 2.Na Velehrade bratia zo Solúna, – Cyril a Metod, kázali nám spásu, – do Cirkvi vzali posvätného lona, – učili národ poznať cnosti, krásu. – Od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 3. V jazyku rodnom bohoslužby zneli, – posvätné knihy v ňom nám napísali, – získali láskou Kristu národ celý, – na veky život tak nám zachovali. – Ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
Back to top button