Žaltár

Žaltár obsahuje všetkých 150 žalmov, ktoré sú pre cirkevné používanie podelené na 20 kaftiziem (kathismata – kathizo – sedím). Každá kaftizma sa delí na tri časti, ktoré sa uzatvárajú piesňou Sláva Otcu… a podľa toho sa nazývajú slávami. Zvyčajne u nás používané žaltáre obsahujú: akési usmernenie o žaltári, t.j. ako sa má čítať žaltár cez celý rok, potom nasledujú samotné kaftizmy a po každej sú príslušné tropáre a modlitby, ďalej deväť piesní vybraných z rozličných kníh starého aj nového Zákona, po piesňach nasledujú velebenia sviatkov Pána a Bohorodičky, a výročných svätých a spevy všeobecné rozličným svätým, potom spevy bulharské sviatkom Pánovým premenlivým, sviatkom Bohorodičky a výročným svätým. Potom  môže byť Paraklis k presvätej Bohorodičke a na konci je Kľúč alfa a paschália.

Podľa Ústavu je nariadené, že sa má celý žaltár prečítať počas bohoslužieb v priebehu jedného týždňa.

Rozdelenie na kaftizmy možno datovať od Laodicejského snemu v roku 364, lebo sa o ňom zmieňuje sv. Atanáz Veľký.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Back to top button