Veľká sobota

Veľká sobota je dňom odpočívania tela v hrobe a dňom zostúpenia Duchom do predpeklia, uvedenie lotra do raja, prebývanie na tróne s Otcom a Duchom a zároveň poukazuje na nastávajúce dielo Kristovho vzkriesenia.

Celá bohoslužba Veľkej soboty je plná protikladných udalostí (zármutku a potešenia, biedy a radostí, sĺz a smiechu). Bohoslužby toho dňa sa začínajú od samého rána a prebiehajú do jeho samotného konca tak, že posledné sobotné piesne splývajú s nedeľnými.

Ráno sa má konať tzv. Nadhrobná alebo Jeruzalemská utiereň. Nadhrobnou alebo jeruzalemskou sa nazýva preto, lebo v Jeruzaleme sa konala priamo pri hrobe Ježiša Krista.

Vo večerných hodinách sa na Veľkú sobotu slúži liturgia svätého Bazila Veľkého s večierňou. Táto bohoslužba je zavŕšením strastných slúžení a je priamym a bezprostredným predsviatkom sviatku všetkých sviatkov – začiatkom Paschy. Na tejto liturgii sa číta pätnásť čítaní zo Starého zákona, ktoré symbolicky opisujú prípravu na príchod Ježiša Krista a jeho slávne Zmŕtvychvstanie.

 

Jednotlivé čítania sú v nasledujúcom poradí:

 

1. Gen 1, 1-13  – Stvorenie sveta

2. Iz 60,1-16      – Nebeský Jeruzalem

3. Ex 12,1-11    – Obeta veľkonočného baránka

4. Jon 1-4hl.      – Poslanie proroka Jonáša

5. Joz 5,10-16   – Vízia nebeského vodcu

6. Ex 13,20-22,14,1-31,15,1-9&n bsp;  – Východ z Egypta, prechod cez Červené more a Mojžišova pieseň

7. Sof 3, 8-15   – Trest – očistenie vyvoleného národa

8. 3 Kráľ 17, 8-24  – príbeh proroka Eliáša

9. Iz 61,10-11,62,1-5 &nbs p; – Pánova spravodlivosť

10. Gen 22, 1-18   – Abrahámova obeta

11. Iz 61, 1-9    – Pánov Duch posiela Mesiáša

12. 4 Kráľ 4, 8-37   – príbeh Elizea

13. Iz 63, 11-19, 64, 1-5   – Pán je pastierom svojho ľudu

14.  Jer 31, 31-34   – Zmluva s Pánom

15. Dan 3, 1-90   &nb sp;  – Traja mládenci v ohnivej peci

 

Namiesto Trojsvätej piesne sa spieva hymnus Ktorí ste v Kristu pokrstení…, čo je dôkazom toho, že už prví kresťania mali zvyk na Veľkú sobotu (v predvečer sviatku) krstiť katechumenov (čakateľov na krst).

Po čítaní z apoštola sa spievajú verše zo 81. žalmu. Počas týchto veršov sa premieňajú tmavé rúcha za svetlé. Evanjelium Veľkej soboty (Mt 28,1-20) sa číta vo farbe vzkriesenia a hovorí o prázdnom hrobe a vzkriesení Ježiša Krista. Liturgicky práve toto je ten vrcholný bod – realita vzkriesenia – ktorého následkom je utiereň vzkriesenia. Na začiatku utierne sa totiž už iba konštatuje skutočnosť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych: Vzkriesenie tvoje Kriste Spasiteľu, ospevujú…

Po modlitbe za ambónom nasleduje požehnanie chlebov a vína. Tento obrad je spomínanie na staroveký zvyk kresťanov očakávať príchod Paschy v chráme, počúvajúc čítanie z knihy Skutkov apoštolov. Keďže sa predtým veriaci celý deň prísne postili (piatok a prakticky i celú sobotu), Cirkev obdarila veriacich požehnaným chlebom a vínom. Táto kniha čítaní zo Skutkov apoštolov bola prečítaná do štvrtej hodiny noci (podľa nášho počítania času do desiatej hodiny večera) a v tomto čase sa začína aj nadhrobná polnočnica.

Po skončení polnočnice všetci spoluslúžitelia oblečení vo všetkých bohoslužobných rúchach prenášajú plaščenicu zo stredu chrámu cez cárske dvere do oltára a ukladajú ju na oltár. Na oltári potom podľa možnosti leží (nie visí) počas ďalších štyridsať dní až do sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Back to top button