Svätá a veľká sobota

Tropáre, 2. hlas

Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. – Ovinul ho čistým plátnom, – natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu.

Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca ži­vota, Kriste, Bože náš.“

Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, – ktoré prišli s voňavkami: – „Vonné masti patria zosnu­lým, – ale Kristus je nesmrteľný.“

Kondák, 6. hlas

Pán, čo zatvoril podsvetie, – aj sám skutočne zomrel. – Do plátna s myrhou ho zavinuli – a jeho, Nesmrteľného, v hrobe uložili. – Prišli ženy, aby ho natreli voňavými masťami, – a v bolestných slzách volali: – „Je to požehnaná sobota, – lebo po nej vstane Kristus, – ten, čo tri dni v hrobe odpočíval.“

 

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

Namiesto Svätý Bože

Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 5. hlas

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva. – Nech oslavuje tvoje meno, Najvyšší.

Verš: Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Namiesto Aleluja, 7. hlas

Vstaň, Bože, a súď zem, – lebo všetky národy sú tvojim dedičstvom.

Verš: Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd.

Verš: Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom?

Verš: Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť z nich vymáhajte, poníženým a chudobným.

Verš: Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.

Verš: Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách.

Verš: Hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš“.

Namiesto Cherubínskej piesne, 8. hlas

Zmĺkni, každý človek! – Stoj v bázni a chvej sa! – Na nič pozemské nemysli! – Hľa, prichádza Kráľ kráľov. – Pán všetkých mocnárov, – aby seba obetoval – a za pokrm veriacim sa dal.

Po vchode

Pred ním anjelské zbory kráčajú. – Kniežatstvá a panstvá ho sprevádzajú. – Na tróne ho nesú mnohookí cherubíni. – Piesňami ho ospevujú šestorokrídli serafíni. – Aleluja, aleluja, aleluja mu spievajú.

Namiesto Dôstojné irmos, 6. hlas

Neplač nado mnou, Matka, – keď ma vidíš v hro­be. – Panensky si ma počala, – pod srdcom si ma chovala. – Vstanem zas a preslávim sa. – Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, – ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú.

Pričasten

Pán z mŕtvych vstal, ako by len spal. – Spasil nás svojím vzkriesením. Aleluja.

 

Back to top button