Sv. Ján Damaský: Stvorenie anjelov a ich bytie

Sám Boh je stvoriteľom a stvárňovateľom anjelov. K bytiu ich povolal z nebytia. Stvoril ich podľa svojho obrazu akoby nejakú telesnú prirodzenosť, nejaký druh vetra a nehmotného ohňa, ako hovorí božský Dávid: „Vetry sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi“. (Žalm 103, 4). Opisuje tým ľahkosť, zápal, vrúcnosť, rozhodnosť a rýchlosť, s ktorými sa anjeli oddávajú Bohu a slúžia mu, a ich úsilie a slobodu od každého materiálneho zmýšľania. Anjel je teda mysliace, vždy činné bytie so slobodnou vôľou. Je to netelesné, Bohu vždy slúžiace bytie, ktorého prirodzenosť dostala z milosti nesmrteľnosť. Formu a ustanovenie jeho bytia pozná len Stvoriteľ. Netelesným a nehmotným sa jeho bytie nazýva vo vzťahu k nám. Lebo pri porovnávaní s Bohom, ktorý jediný je neporovnateľný, sa všetko javí ako surové a hmotné. Skutočne nehmotné a netelesné je len Božie bytie. Anjel je teda rozumné, mysliace bytie, ktoré má slobodnú vôľu. Môže zmeniť svoje zmýšľanie a úmysel. Lebo všetko stvorené je aj meniteľné, iba nestvorené je nemeniteľné. A všetko rozumné môže určovať samé seba. Ako rozumný a mysliaci má preto anjel slobodné sebaurčenie. Ako stvorený je však meniteľný, má moc nielen zotrvať v dobrom a napredovať v ňom, ale aj prikloniť sa k zlému. Anjel je neschopný obrátenia, pretože je netelesný. Lebo človek dosiahol obrátenie kvôli slabosti tela. Nesmrteľný je anjel nie z moci svojej prirodzenosti, ale vďaka milosti. Lebo všetko, čo malo začiatok, má prirodzene aj koniec. Iba Boh je vždy, ba ešte viac. Lebo Stvoriteľ časov nepodlieha času. Anjeli sú druhotnými, duchovnými svetlami. Svoje osvietenie majú od prvého, bezpočiatočného Svetla. Reč a sluch nepotrebujú. Myšlienky a úmysly zdieľajú medzi sebou bez hovoreného slova. Všetci anjeli boli stvorení prostredníctvom Božieho Syna a zavŕšení prostredníctvom posvätenia od Svätého Ducha. Primerane svojej dôstojnosti a hierarchii dostali účasť na osvietení a milosti. Anjeli sú viazaní na určené miesto. Lebo keď sú v nebi, nie sú na zemi. Keď sú Bohom posielaní na zem, tak nezotrvávajú v nebi. Anjeli však nie sú ohraničení múrmi a dverami, závorami a pečaťami, lebo sú neohraničení. Sú neohraničení, hovorím. Lebo tým, ktorí sú toho hodní, a ktorým ich Boh chce zjaviť, sa nezjavujú takí, akí sú, ale v zmenenej podobe, v akej vidiaci sú schopní ich vidieť. Lebo neohraničené zo svojej prirodzenosti a v skutočnom slova zmysle je len to, čo je nestvorené. Každé stvorenie je ohraničené svojím Stvoriteľom. Anjeli dostali posvätenie mimo svojej prirodzenosti, od Svätého Ducha. Prostredníctvom Božej milosti prorokujú. Manželstvo nepotrebujú, pretože nie sú smrteľní. Sú duchovia, preto sú aj na duchovných miestach. Podľa svojej prirodzenosti nemajú telesnú podobu, ani trojrozmernosť. No tým, že sú duchovne prítomní a pôsobia tam, kde im bolo prikázané, nemôžu byť a pôsobiť v rovnakom čase tu a tam. Či sú anjeli podľa svojej podstaty rovnakí, alebo sa od seba odlišujú, to nevieme. Vie to len Boh, ktorý ich stvoril; ten vie všetko. Anjeli sa navzájom odlišujú podľa žiary a stavu, či už množstvo žiary zodpovedá ich stavu, alebo ich stav zodpovedá množstvu ich žiary. Kvôli hierarchickému postaveniu alebo kvôli prirodzenosti sa navzájom osvecujú. Je jasné, že vyššie postavení anjeli sprostredkúvajú osvietenie a poznanie nižšie postaveným anjelom. Anjeli sú silní a pripravení uskutočňovať Božiu vôľu. Vďaka ich rýchlej prirodzenosti sa nachádzajú okamžite všade tam, kam im to Boží pokyn prikáže. Anjeli ochraňujú časti zeme, predsedajú národom a mestám, ako im to prikázal Stvoriteľ. Starajú sa o naše záležitosti a pomáhajú nám. Je isté, že z Božej vôle a príkazu stoja nad nami a ustavične sú okolo Boha. Len ťažko sa dajú prehovoriť na zlé, a predsa nie sú neprehovoriteľní. Teraz sú neprehovoriteľní, no nie z moci svojej prirodzenosti, ale z moci milosti a horlivosti, ktorou sa držia výlučne dobra. Anjeli kontemplujú Boha do tej miery, do akej sú toho uschopnení, a to je ich potravou. Anjeli stoja nad nami, lebo sú netelesní a slobodní od každej telesnej vášne, no vskutku nie sú bez vášne. Lebo iba božstvo je bez vášne. Anjeli na seba berú podobu, ktorú Pán Boh prikazuje, a takto sa zjavujú ľuďom a odkrývajú im Božie tajomstvá. Anjeli prebývajú v nebi a ich jedinou prácou je chváliť Boha a slúžiť jeho Božej vôli.

Back to top button