Služba svätiteľovi

Tropár, 4. hlas

Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanli­vosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba oboha­tila, – otče, arcipastier povie meno. – Pros Kris­ta Boha, – aby spasil naše duše.

Kondák, 2. hlas

Ako hrom, Bohom zoslaný, – ako duchovná poľnica, – upevňoval si vieru, veľkňaz povie meno, – pred bludmi si chránil Cirkev. – Miloval si Najsvä­tejšiu Trojicu. – Teraz s anjelmi ju večne velebíš. – Prihováraj sa u nej za nás všetkých.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 1. hlas

Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uva­žu­­je o tom, čo je rozumné.

Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button