Služba svätému prorokovi

Tropár, 2. hlas

Oslavujeme, Pane, pamiatku tvojho proroka povie meno, – preto ťa prosíme, spas naše duše.

Kondák, 4. hlas

Svätým Duchom osvietené tvoje srdce – stalo sa schránkou jasného proroctva. – Budúce veci si predvídal ako prítomné. – Preto ťa ctíme, bla­žený a slávny prorok povie meno.

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 4. hlas

Ty si kňaz na veky – podľa radu Melchizede­kovho.

Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”

Aleluja, 5. hlas

Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul.

Verš: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button