Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista

  1. antifóna

Pán je môj pastier, nič mi nechýba. – Pasie ma na zelených pašienkach.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, – nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Prestieraš mi stôl – pred očami mojich protiv­níkov.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  1. antifóna

Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“

Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.

Čím sa odvďačím Pánovi – za všetko, čo mi dal?

Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo.

Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.

  1. antifóna

Bože, ty si spravodlivosť moja, – vypočuj ma, keď volám o pomoc.

Chlieb nadprirodzený:

Obetujte pravú obetu – a dôverujte Pánovi.

Chlieb nadprirodzený:

Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, – než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

Chlieb nadprirodzený:

Vchod

Obetu chvály ti prinesiem – a budem vzývať meno Pánovo.

Tropár, 7. hlas

Chlieb nadprirodzený, – po ktorom túžia anjeli i archanjeli, – dnes sa zjavuje na oltári – a dáva sa ľuďom za pokrm. – Aj my veríme v tvoje milosr­denstvo, – Kriste, Bože náš. – Uznávame, že sa ako Boh skrývaš pod viditeľnými spôsobmi. – Preto k tebe vrúcne voláme: – „Daj, aby sme ich dôstojne prijali – a s ich pomocou večnú slávu dosiahli.“

Kondák, 4. hlas

Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. – Poďte, pokloňme sa mu ako Bohu – v tejto sviatosti ukrytému – a s pokornou úctou volajme: – „Neza­vrh­ni nás, Vládca, pre nedôstojné prijímanie. – Spáľ naše hriechy a spas naše duše.“

Prokimen, 4. hlas

Kŕmil ich jadrom pšeničným – a sýtil ich me­dom zo skaly.

Verš: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Verš: Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Pána, ktorý nám dal svoje telo – za tajomný pokrm.

Zvelebuj, moja duša, Krista, nášho Boha, on vydal svoje telo, – aby spasil ľudí.

Irmos, 2. hlas

Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.

Pričasten

Kto je moje Telo a pije moju Krv, – vo mne prebýva a ja v ňom, riekol Pán. Aleluja.

 

Back to top button