SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE NEDEĽA PASCHY

SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIENEDEĽA PASCHY(s prípadným požehnaním pokrmov) V Nedeľu Paschy ráno.K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus (najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo, z ktorého otec prečíta evanjeliu, prípadne aj ikonu a do vázy možno vložiť kvety alebo bahniatka. Tiež je vhodné sa slávnostne obliecť (ako keď ideme do chrámu), vypnúť televízor, odložiť mobilný telefón.  Jednotlivé časti (všetky alebo niektoré) je možné buď recitovať alebo – ak to rodina ovláda – spievať. ÚVODStojí saRodina (Stichira, 6. hl.): Vzkriesenie tvoje, Kriste, Spasiteľu, * ospevujú anjeli na nebesiach. * Dovoľ i nám na zemi s čistým srdcom * oslavovať ťa a zvelebovať.   Otec rodiny (resp. najstarší člen rodiny): Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. (Možno sa pritom prežehnať.)Rodina: Amen.Rodina: Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval. (3x)Alebo: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym vohrobích * živót darováv. (3x)Verš: Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, – spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.Tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych…Verš: Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, – ako sa vosk roztápa ohňom.Tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych…Verš: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, – ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.Tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych…Verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán. – Plesajme a radujme sa z neho.Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.Tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych…I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych…MENLIVÉ ČASTIRodina spieva alebo recituje príslušné menlivé časti sviatku (tropár, kondák) z modlitebnej knihy alebo odtiaľto:Sedí saRodina: Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval.Alebo: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym vohrobích * živót darováv.Kondák, 8. hlas: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.EVANJELIUM(jedno z veľkonočných evanjelií: Mt 28, 1 – 10, Mk 16, 1 – 8, Lk 24, 1 – 12, Jn 20, 1 – 8 alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 1 – 17.)Stojí saOtec: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. (Alebo: Marka, Lukáša Jána)Hneď nasleduje čítanie. Otec: Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Sedí saNa tomto mieste je možné (nemusí to však byť) krátke zdieľanie sa s prečítaným Božím slovom a tajomstvom sviatku. Otec môže otázkami pomôcť napr. takto: O čom hovorí toto Evanjelium, toto Božie slovo? Ako sa nás týka? Ako súvisí s naším/mojím životom? Čo mi toto Božie slovo hovorí pre môj život? Čo nás v tomto Božom slove zaujalo? Ako súvisí so sviatkom? …     PRÍPADNÉ POŽEHNANIE POKRMOV POKROPENÍMNasleduje požehnanie veľkonočných pokrmov v košíku (alebo už prestretých). Nie je to však nutné. Kňaz vo farskom chráme sa modlí všetky modlitby posvätenia veľkonočných pokrmov s úmyslom pre celú farnosť. Ak sa predsa požehnanie uskutoční, v tom prípade otec pokropí veľkonočné pokrmy uložené v košíku alebo už prestreté na stole svätenou vodou vyslovujúc slová požehnania. Stojí saOtec: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.   ZÁVERRodina: Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. * Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. * Raduj sa a plesaj teraz, Sion. * A ty, prečistá Bohorodička, ** teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. * Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.  Otec: Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov, i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. (Možno sa pritom prežehnať.)Rodina: Amen.Otec: Christos voskrese!Rodina: Voistinu voskrese! Na záver sa možno ešte pomodliť alebo zaspievať: Rodina: Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval. (3x)Alebo: Christós voskrése iz mértvych, * smértiju smerť popráv, * i súščym vohrobích * živót darováv. (3x)Alebo: niektorú veľkonočnú pieseň z modlitebnej knihy          

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/schema-domacej-rodinnej-liturgienedela-paschy.html.

Back to top button