SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIE KVETNÁ NEDEĽA

SCHÉMA DOMÁCEJ RODINNEJ LITURGIEKVETNÁ NEDEĽA(s prípadným požehnaním bahniatok) Na Kvetnú nedeľu dopoludnia.K rodinnému sláveniu, ak je to možné, je vhodné prestrieť na stôl slávnostný obrus (najlepšie v obývačke, prípadne v jedálenskom kúte alebo v kuchyni), do stredu položiť kríž, zapáliť sviecu, položiť Sväté písmo, z ktorého otec prečíta evanjelium, prípadne aj ikonu a do vázy možno vložiť kvety alebo bahniatka. Tiež je vhodné sa slávnostne obliecť (ako keď ideme do chrámu), vypnúť televízor, odložiť mobilný telefón. Jednotlivé časti (všetky alebo niektoré) je možné buď recitovať alebo – ak to rodina ovláda – spievať.  ÚVODStojí saOtec rodiny (resp. najstarší člen rodiny): Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. (Možno sa pritom prežehnať.)Rodina: Amen.____________________________________________________________Môže (nemusí) nasledovať Zvyčajný začiatok:Otec: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.Rodina: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.Otec: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.Rodina: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.Otec: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.Rodina: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.Otec: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Rodina: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.Otec: Pane, zmiluj sa (3x).Rodina: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.Otec: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Rodina: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Otec: Pane, zmiluj sa (6x).Rodina: Pane, zmiluj sa (6x).Otec: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.Rodina: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Otec: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.Rodina: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.Otec: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.___________________________________________________________MENLIVÉ ČASTIRodina spieva alebo recituje príslušné menlivé časti sviatku (tropár, kondák) z modlitebnej knihy alebo odtiaľto:Sedí saTropár, 1. hlasUž pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“Tropár, 4. hlasSláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, – stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. – Ospevujeme ťa a voláme: – Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.Kondák, 6. hlasI teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.Na nebesiach na tróne, – na zemi sediac na žriebäti, – prijal si, Kriste Bože, chvály anjelov – i spevy dietok volajúcich: – „Velebíme ťa, Pane, – lebo prichádzaš vzkriesiť Adama.“EVANJELIUM (Jn 12, 1 – 18)Stojí saOtec: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.Rodina: Sláva tebe, Pane, sláva tebe!Otec číta: Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.Rodina: Sláva tebe, Pane, sláva tebe!Sedí saNa tomto mieste je možné (nemusí to však byť) krátke zdieľanie sa s prečítaným Božím slovom a tajomstvom sviatku. Otec môže otázkami pomôcť napr. takto: O čom hovorí toto Evanjelium, toto Božie slovo? Ako sa nás týka? Ako súvisí s naším/mojím životom? Čo mi toto Božie slovo hovorí pre môj život? Čo nás v tomto Božom slove zaujalo? Ako súvisí so sviatkom? …       PRÍPADNÉ POŽEHNANIE BAHNIATOK POKROPENÍMNasleduje požehnanie ratolestí (bahniatok). Nie je to však nutné. Kňaz vo farskom chráme sa modlí všetky modlitby posvätenia ratolestí (bahniatok) s úmyslom pre celú farnosť. Ak sa predsa požehnanie uskutoční, v tom prípade otec pokropí ratolesti (bahniatka) uložené na stole (prípadne vo váze) svätenou vodou vyslovujúc slová požehnania.Stojí saOtec: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.    ZÁVERRodina: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.Otec: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov, i všetkých svätých zmiluj sa nado mnou a spas nás hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom. Amen. (Možno sa pritom prežehnať.) Na záver sa možno ešte pomodliť alebo zaspievať niektorú aktuálnu modlitbu alebo pieseň z modlitebnej knihy.      

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/schema-domacej-rodinnej-liturgiekvetna-nedela.html.

Back to top button