Oznamy pred Veľkou nocou

Drahí veriaci!Na základe mimoriadnej situácie v našej krajine sa naďalej predlžuje zákaz slávenia verejných bohoslužieb aj na obdobie Veľkonočných sviatkov.Podľa najnovšieho usmernenia z Arcibiskupského úradu v Prešove budú obrady Veľkej noci bez účasti veriacich za zatvorenými dverami a obrady sa majú sláviť výlučne len v katedrálnych a farských chrámoch.   Na Veľký piatok nebude sprievod s plaščenicou okolo chrámu a zároveň aj Boží hrob bude v zatvorenom chráme bez toho, aby si veriaci prichádzali uctiť Ježiša Krista na plaščenici. Veľkonočná nedeľa bude bez sprievodu okolo chrámu a posvätenie veľkonočných jedál nebude formou, na akú sme zvyknutí. Inštrukcia je, aby rodina pred požitím veľkonočných jedál sa spoločne pomodlila, zaspieval sa predovšetkým tropár „Christós Voskrése“ a prečítalo sa jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1-10; Mk 16, 1-8; Lk 24, 1-12; Jn 20, 1-8). Otec rodiny alebo najstarší v rodine vysloví slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen“ a pokropí svätenou vodou pokrmy.Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami po Utierni Vzkriesenia pomodlí všetky modlitby požehnania pokrmov s úmyslom pre celú farnosť. Pozvanie k modlitbe počas Utierne Vzkriesenia bude prostredníctvom slávnostného hlaholu zvonov, aby sa rodiny zišli v tomto čase na čítaní evanjelia o vzkriesení, a aby zapálili svetlo sviece a zaspievali niektoré tropáre alebo spevy Vzkriesenia.V inštrukcii sa pripomína veriacim, aká hodnotná je osobná modlitba i modlitba v kruhu rodiny, ktorá je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktorá je v súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery, i jej obsahov a určitých modlitieb medzi jednotlivými generáciami. V rodinách môžu veriaci pri spoločných modlitbách využiť modlitebné knihy a zborníky, Sväté Písmo, o to viac, keď si uvedomíme, že je Rok Božieho slova, ikony, Svätý kríž, ratolesti (bahniatka), košík s veľkonočnými pokrmami a pod.Veľkonočný pondelok bude svätá liturgia bez sprievodu okolo chrámu. Inštrukcia k sviatosti zmierenia: Keďže sa situácia každým dňom komplikuje, na základe tvrdení odborníkov, sa vysluhovania sviatosti zmierenia teraz musí obmedziť len na nevyhnutné prípady, ktoré je potrebné kňazovi nahlásiť telefonicky. V nevyhnutných prípadoch pri zachovaní usmernení pre individuálnu svätú spoveď je nutné zachovať všetky hygienické opatrenia. Prosíme všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli trpezlivý. Keď sa skončí tento čas mimoriadnych opatrení, bude veľa možností ako tieto sviatosti prijať. Tu nejde o reštrikcie proti Cirkvi a našej viere, ale o celoplošné obmedzene priamych kontaktov ľudí, čo je podľa odborníkov a civilných autorít nevyhnutné.V tomto prípade je dôležité vzbudiť si dokonalú ľútosť.   Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí čo je dokonalá ľútosť:„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“  Teda je vhodné urobiť si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujete na svätú spoveď) a potom úprimne oľutovať všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi lebo to je len ľútosť nedokonalá.Opätovne pozývame veriacich sledovať priame prenosy prostredníctvom rôznych médií. O to skôr, že na základe výzvy vlády SR sa do týchto prenosov zapája aj RTVS. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 hod bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup  metropolita Ján.

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.theotokos.sk/oznamy/oznamy-pred-velkou-nocou.html.

Back to top button