O tom, či sa máme starať o zajtrajšok

Pán prikázal, aby sme neboli ustaraní o zajtrajšok (Mt 6, 34). Aký je správny význam tohto príkazu, lebo vidíme, že často sa staráme horlivo o veci potrebné pre úžitok a tak ich zhromažďujeme na dosť dlhý čas? Kto prijal učenie Pána: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť…“ (Mt 6, 33) a kto je presvedčený o pravdivosti jeho prisľúbenia, „a toto všetko dostanete navyše“, ten nebude zbytočne zaťažovať dušu starosťami života, ktoré udúšajú slovo, takže ostane bez úrody (Mt 13, 22). O dobrom boji za Božie zasľúbenie verí slovu Pána: „… robotník si zaslúži svoj pokrm“ (Mt 10, 10) a o ten pokrm sa vôbec nestará, ale pracuje a stará sa nie pre seba, ale pre príkaz Kristov, ako to ukázal a naučil Apoštol: „Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých…“ (Sk 20, 35). Lebo starať sa len o seba je odporným sebectvom, a starať sa a pracovať pre príkaz je chvályhodné rozpoloženie lásky ku Kristovi a bratom.

Back to top button