Nedeľa Všetkých svätých

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 8. hlas

Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

Tropár, 4. hlas

Kriste Bože, tvoja Cirkev – ozdobila sa krvou mučeníkov ako purpurovým plášťom. – Prelievali ju po celom svete – a teraz ich ústami volá k tebe: – „Zošli svojmu ľudu hojné dary. – Udeľ pokoj veriacim – a našim dušiam hojné milosti“.

Kondák, 8. hlas

Stvoriteľ a Vládca, – ako prvotiny tvorstva – prináša ti zem svätých mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ trvalý mier svojej Cirkvi – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo si plný milosrdenstva.

Bohorodičník, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

Prokimen, 8. hlas

Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 4. hlas

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button