Nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenie Svätého Ducha

Pred úvodným požehnaním na kolenách spieva raz kňaz Kráľu nebeský: a ľud dvakrát opakuje.

  1. antifóna

Nebesia rozprávajú o sláve Boha – a obloha hlása dielo jeho rúk.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Deň dňu o tom podáva správu – a noc noci to dáva na známosť.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  1. antifóna

Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, – nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.

Nech ti pošle pomoc zo svätyne – a nech ťa bráni zo Siona.

Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, – a nech vy­plní každý tvoj zámer.

Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.

  1. antifóna

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje – a veľmi sa teší z tvo­jej spásy.

Požehnaný si, Kriste, Bože náš:

Vyplnil si túžbu jeho srdca, – prosbu jeho perí si neodmietol.

Požehnaný si, Kriste, Bože náš:

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, – na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

Požehnaný si, Kriste, Bože náš:

Vchod

Povstaň, Pane, vo svojej sile – a my budeme ospe­vovať a oslavovať tvoju moc.

Tropár, 8. hlas

Požehnaný si, Kriste, Bože náš: – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, – Milujúci človeka, sláva tebe.

Kondák, 8. hlas

Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a roz­delil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazy­ky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.

Namiesto Svätý Bože

Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.

Verš: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, od Otca i Syna – vy­chá­dza­jú­ceho Svätého Ducha.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neod­nímaj mi svojho Svätého Ducha.

Irmos, 7. hlas

Panenská Matka, nerodila si následkom telesnej žiadostivosti, – ale dala si telo múdremu Slovu. – Preto ťa velebíme, Bohorodička, že si porodila neobmedzeného Vládcu – a stala sa sídlom svojho Stvoriteľa, – ktorého nemôžu objať nebesia.

Pričasten

Na správnu cestu – nech ma vedie tvoj dobrý duch. Aleluja.

 

Back to top button