Moleben pred Narodením Ježiša Krista

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3x

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď k nám a pre svoje meno vytrhni nás z našich slabostí.

Pane, zmiluj sa 3x

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje,* buďvôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás zlého.

K: Lebo tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Tropár 4. hlas

Priprav sa, Betlehem a vyzdob sa, Efrata. * Raj, otvor svoje brány všetkým. * Lebovjaskyni už vyklíčil z Panny Strom života. * Jej lono je duchovný raj s božským ovocím spásy. * Keď z neho okúsime, * život si zachránime. * Nezomrieme ako Adam. * Kristus prichádza na svet, ** aby obnovil v človekovi svoj zničený obraz.

Sláva i teraz, kondák, 3. hlas

Panna dnes nevysloviteľným spôsobom, * ide do jaskyne porodiť večné Slovo. * Raduj sa celý svet, počujúc radostnú zvesť. * Anjeli s pastiermi oslavujte rodiace sa nevinné Dieťa, ** ako predvečného Boha.

Velebenie:

Velebíme ťa, * Kriste, darca života * lebo z lásky k nám si sa narodil * z prečistej Panny Márie. (Opakuje sa po každom verši)

Verš: Jasaj Bohu, celázem. * Hrajte a spievajte na slávu jeho mena.

Verš: Vykúpenie poslal * Boh svojmu ľudu.

Verš: Všetci králi samu budú klaňať. Pán prisahal a nebude želieť: Splodil som ťa ako rosu z hviezdy rannej.

Verš: Sláva, i teraz. Aleluja. 3x, Sláva tebe, Bože.

K: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: Prokimen, hlas 4.: Narodil sa nám chlapček a je nám daný Syn.

Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku k tvojim nohám.

K: Modlime sa k Pánovi! (Kňaz berie kadidlo a okdiadza podľa poriadku)

Ľ: Pane zmiluj sa.

K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Všetko čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľ: Všetko čo dýcha, nech chváli Pána.

K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu.

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. (Lk 2, 8-20)

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

K: Vnímajme!

„Vtom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.” Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené vjasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.”

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kánon, 1. hlas 1. pieseň. Irmos: Krista narodeného oslávte! * Krista z nebies vítajte! * Kristus je na zemi, radujte sa! * Nech celá zem velebí Pána. * Ľudia, radostne jasajte, * že Boh sa tak preslávil.

3. pieseň. Irmos: Zaspievajme pred vekmi od Otca neporušene zrodenému Slovu * a v posledných časoch bez muža vtelenému Kristu Bohu: * Ty si našou mocou a svätý si, Pane.

4. pieseň. Irmos: Výhonok z koreňa Jesseho, * a ty, Kriste, ako kvet si vypučal z neho, * z Panny, z hory chvályhodnej, * z jej zatienenej časti. * Prišiel si a vtelil sa z muža neznajúcej, * hoci si nemateriálny, ó, Bože! * Sláva tvojej sile, Pane!

5. pieseň. Irmos: Ty si Boh pokoja, Otec dobrodení, * ty si nám poslal Anjela svojho veľkého plánu. * On prináša pokoj. * Tak sme došli k svetlu poznania Boha, * prešli sme z noci do dňa. * Oslavujeme ťa, Milovník ľudí.

6. pieseň. Irmos: Morská obluda vyvrhla zo svojej útroby mladého Jonáša * tak ako ho prijala. * A Slovo, ktoré sa ubytovalo v Panne a prijalo telo, * prešlo a neporušenou ju zachovalo. * Ten, ktorý nevidel porušenie, * zachoval neporušenou tú, čo ho porodila.

7. pieseň. Irmos: Mládenci, vychovaní v zbožnosti, * opovrhli zločinným rozkazom. * Nezľakli sa hrozby ohňa, ale stojac uprostred plameňa spievali: * Bože otcov, si požehnaný.

8. pieseň. Irmos: Nadprirodzený zázrak zobrazila pec, čo rosu vydala, * lebo mládencov, ktorých prijala, nespálila, * ako ani Pannu oheň Božstva, do útroby ktorej vošiel. * Preto s radosťou spievajme: * Nech všetko tvorstvo dobrorečí Pánovi * a vyvyšuje ho na veky.

9. pieseň. Irmos: Vidím úžasné a preslávne tajomstvo: * Nebo – jaskyňu. * Cherubínsky trón – Pannu. * Jasle, miesto, kde leží nevmestiteľný Kristus Boh. * Toho spevmi zvelebujme

K: Nech sa veselí nebo a oblaky nech pršia spravodlivého a zem nech vydá Spasiteľa.

Ľ: Príď, Ježišu, Spasiteľu náš, vykúp nás a spas nás. (po každom verši)

Verš: Kriste, Spasiteľu, pravý Boh náš, príď k nám a spas nás. Kriste, Spasiteľu, vtelený Synu predvečného Boha, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, najzázračnejší plod Svätého Ducha, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, svätý plod najsvätejšej Devy, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, začiatok našej spásy, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, jasné slnko neba, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, horiaca fakľa patriarchov, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, preslávne zjavenie prorokov, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, svetlá zora Betlehema, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, svetlý zjav pastierom, príď k nám a spas nás.

Verš: Kriste, Spasiteľu, milujúci nás celým srdcom, príď k nám a spas nás.

Veršové slohy, 8. hlas

Priprav sa, Betlehem, vyzdobte sa, jasle, * jaskyňa, otvor sa, lebo do teba vstúpi Pravda. * Boh sa nám narodí z Panny, * prijme našu podobu, * zaodeje sa v ľudské telo. * Zachránený Adam spolu s Evou bude volať: * „Na Zemi sa ukázala Láska, * aby zachránila ľudské pokolenie.“

(3. hlas) Verš: Boh príde z ju hu a Svätý z vrchu hory zatienenej.

Teraz sa splnili slová proroka, ktorý povedal: * A ty, Betlehem, zem júdska, * vôbec nie si najmenší medzi mestami, * lebo v tebe je pripravená jaskyňa. * Z teba vzíde Vodca národov, * z Panny sa nám narodí Kristus Boh, * ktorý bude viesť svoj národ, nový Izrael. * Všetci spoločne mu vzdajme chválu.

(2. hlas) Verš: Pane, počul som tvoj hlas a zľakol som sa.

Rozveseľ sa, Betlehem, * a ty, Efrata, pripravuj sa, * lebo prichádza Bohorodička, * v maštaľke a v jasliach porodiť nevysloviteľného Boha. * Ó, preveľké tajomstvo Božieho narodenia, * ktoré teraz vopred oslavujú Abrahám, Izák i Jakub, * patriarchovia i všetci proroci, * taktiež aj my ľudia spolu s
anjelmi.

Sláva, 2. hlas

Aké dary ti máme priniesť, Kriste, * keď si sa zjavil na zemi pre našu spásu? * Aj my ti vzdávame poklonu * a prinášame ti svoj dar * ako aj predstavitelia ostatného tvorstva. * Anjeli spev a nebo hviezdu, * mudrci dary a pastieri poklonu. * Zem maštaľ a pustatina jasle. * A my, ľudia, ti dávame Matku, Pannu. * Najej príhovor, predvečný Bože, * zmiluj sa nad nami.

I teraz, 2. hlas

Poďte, oslavujme matku Spasiteľa, * po pôrode znova ako Pannu. * Raduj sa, duchovný hrad Kráľa a Boha, * v ktorom Kristus prebýval a vykonal spásu. * S Gabrielom spievajme * a s pastiermi oslavujme volajúc: * „Bohorodička, pros toho, ktorý z teba vzal telo, * aby nám udelil spásu.

K: V pokore a pokoji Pána Boha prosme.

Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

K: Pane, Bože náš, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, k tebe prichádzame my hriešni a pokorne ťa prosíme. Nech sa zjaví na nás tvoje veľké milosrdenstvo, ako si predpovedal ústami svojho proroka Izaiáša, hovoriac: „Nech sa veselí nebo a oblaky nech pršia spravodlivosť, nech sa otvorí zem a vydá Spasiteľa.” Zošli nám do našich sŕdc Krista, svojho jednorodeného Syna, aby sme ním vykúpení nezahynuli, ale boli zachránení. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo a láska, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca (povie meno), rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno), i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľ: Pane zmiluj sa. 3x

K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Premúdrosť!

Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva, I teraz. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu zostúpil z nebies a mocou Svätého Ducha vzal si telo z Márie Panny, na prosby svojej prečistej Matky, a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

Back to top button