Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

Kondák, 3. hlas: Vzdajme úctu našim dvom učite-ľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a od­kry­li pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

Bohorodičník, 3. hlas: Dnes Panna stojí v chrá­me – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Velebenie: Velebíme vás, – svätí Cyril a Metod, apoštolom rovní, – vy ste svojím učením osvietili všetky slovanské krajiny – a ku Kristovi priviedli (opakuje sa po každom Verš:i).

Verše:

  1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
  2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
  3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nád­voriach nášho Boha budú prekvitať.
  5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš:: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 14-19).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na stojan, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediná jota ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Svätí Cyril a Metod, prvoučitelia Slovanov, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Svätí Cyril a Metod, otcovia našej cirkvi, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vy ste vynašli slovanské písmo, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vyviedli ste nás z temnôt nevedomosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, osvietili ste nás svetlom evanjelia, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvele­bujúcich.

Svätí Cyril a Metod, naučili ste nás pravej viere, radujte sa a zastaňte nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, ctihodné vzory svätosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vznešená ozdoba kňazstva, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho Slo­va, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, ochrancovia nášho ľudu, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Stichiry 4. hlasu (Jáko dóbľa): Božou múdrosťou naplnení, Cyril a Metod, – kráčali ste v stopách apoštolov, – svorne ste sa namáhali pri hľadaní zblúdených národov – a sťaby rýchle orly ste obleteli slovanské krajiny. – Ožiarili ste ich svetlom Božieho poznania – a priviedli ste ich k Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš:: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Bohonosní otcovia, – robotníci Kristovej vini­ce, – rozsievači zbožnosti, – horlivo ste hľadali a našli slovanské národy ako stratenú drachmu. – Do pokladnice večného života ju prijal, – radujúc sa spolu s anjelmi, Ježiš, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš:: Ústa spravodlivého budú rozjímať o múd­rosti, – jeho jazyk vysloví rozsudok.

Obhajcovia Svätej Trojice, učitelia zblúde­ných, – v rozprave ste premohli rúhanie Agaré­nov – a zahanbili ste židovské znevažova­nie. – Cirkev, ktorú ste získali svojou bohumilou náma­hou a úsilím, – pomôžte zachovať nepoško­denú nepriateľskými útokmi – a milú Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Sláva: I teraz: 6. hlas: Pri nábožnom slávení pamiatky našich vierozvestov – vďačne, ľudia, volajme: – Radujte sa, jasné svietniky; – vy ste ožiarili slovanské krajiny svetlom Božieho poznania. – Radujte sa, dobrí pastieri; – vy ste zhromaždili duchovné ovečky rozptýlené v roklinách nevery – a priviedli ste ich ku Kristovi, najvyššiemu Pastierovi. – Jeho zvelebujeme a vás oslavujeme.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Ó, preslávni učitelia a osvietitelia slovan­ských národov, svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, vy ste nás osvietili svetlom vašich náuk i spisov a naučili ste nás viere v Krista; a teraz sa my k vám, ako deti k otcom, utiekame a v skrú­šenosti našich sŕdc sa modlíme. Hoci sme ako nepoddajné deti nezachovali vaše príkazy, zaned­bali sme úsilie páčiť sa Bohu, ako ste učili, a odpadli sme od svornosti a lásky, ku ktorým ste Slovanov ako bratov vo viere i podľa tela správne napomínali, predsa sa teraz neprestaňte modliť za svoje hriešne a nehodné deti, ako ste ani kedysi za svojho života nevďačných a nehodných nene­chali odísť naprázdno. Keďže môžete smelo predstúpiť pred Pána, horlivo ho proste, aby nás priviedol a obrátil na cestu spásy, aby upokojil spory a roztržky, ktoré vznikajú medzi bratmi jednej viery, aby tých, čo odpadli, znova priviedol k svornosti a nás všetkých v jednote ducha a lásky spojil v jednej, svätej, všeobecnej a apoš­tolskej Cirkvi. Vieme totiž, vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k Vládcovej dobrosrdeč­nosti, hoci sa prináša za hriešnych ľudí. Preto neopusťte nás, svoje sklesnuté a ne­hod­né deti, kvôli hriechom ktorých sa zmen­šilo vaše stádo, ktoré ste zhromaždili; rozdelilo ho nepriateľstvo, zviedli ho nástrahy inovercov, jeho roztratené duchovné ovce trhajú vlci. Skrze vaše modlitby nám dajte horlivosť za pravú vieru, aby sme ňou zapálení dobre zachovali tradície otcov, usilovali sa dodržiavať predpisy a pravidlá Cirkvi, stránili sa cudzích falošných náuk, a tak vzrastali v bohumilom živote na zemi a boli uznaní za hodných rajského života v nebi. Tam budeme spolu s vami oslavovať Vládcu všetkých, v Trojici jediného Boha, na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké mi­lo­­sr­den­stvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za tvoju svätú Cirkev: Udeľ jej pokoj a učiň ju neporaziteľnou na skale tvojej pravo­vernosti. Ochráň ju pred každým násilím a smrto­nosnou náukou, Pane, vypočuj nás a zmi­luj sa.

Pamätaj na svoju svätú Cirkev, posilni ju, upevni, rozšír a obdaruj pokojom. Naveky ju zachovaj nepoškodenú bránami podsvetia a nepremoženú útokmi viditeľných i neviditeľných nepriateľov, prosíme ťa, všemocný Vládca, vypočuj nás a zmi­luj sa.

Modlime sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za to, aby milostivo zhliadol na týchto služobníkov a zoslal im do sŕdc, myslí a úst ducha múdrosti, poznania, nábožnosti a svojej bázne; aby ich osvietil svetlom svojej chápavosti a daroval im moc aj silu, aby rýchlo prijali a čoskoro si osvojili výchovu jeho božského zákona i každú dobrú a užitočnú náuku; aby sa vzmáhali v múdrosti, v poznaní a v každom dobrom diele na slávu jeho presvätého mena; aby im daroval zdravie a dlhý vek na budovanie a slávu svojej Cirkvi, volajme všetci: Pane, vypočuj nás a milostivo zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button