Moleben k blaženému Metodovi Dominikovi Trčkovi

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Metod, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy. — Od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. — Na jeho príhovor spas naše duše.

Kondák, 4. hlas: Kristov kňaz a mučeník Metod, – zamiloval si si božské Dieťa Ježiša, – ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, – kde si bol za vernosť Cirkvi – a zaplatil si za to cenu života. – Svojou apoštolskou horlivosťou – mnohých si priviedol ku Kristovi, – preto ťa oslavujeme a voláme: – „Pros za nás, blažený Metod, – aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov kňaz a mučeník Metod, – a uctievame si tvoje sväté utrpenie, – ktoré si vytrpel za Krista (opakuje sa po každom Verš:i).

Verše:

  1. Boh je naše útočište a sila – aj najistejšia po­moc v súžení.
  2. Prešli sme cez oheň a cez vodu, – ale napokon si nám dal pookriať.
  3. Spravodliví majú utrpení veľa, – ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
  4. Svätým a slávnym mužom v krajine – patrí moja plná priazeň.
  5. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
  6. Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho – a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.
  7. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas: Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

Verš:: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (alebo Mt 16, 24-28 alebo Mk 13, 9-13 alebo Lk 12, 2-9 alebo Jn 15, 17-16, 2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Kňaz: Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neoch­vejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvele­bujúcich.

Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Stichiry, 2. hlas: Chváliť nám treba slávnych mužov, – tak hovorí večná Múdrosť. – Aj my ťa chválime, blažený Metod, – lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase – a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. – Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, – pros Krista, večné Slovo, – aby nás naplnil svojou múdrosťou.

Verš:: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, – povolal si ťa, blažený Metod, – aby si hlásal evanjelium chudob­ným – a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

Verš:: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

Kristus, Kráľ mučeníkov, – predpovedal svojim učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Tieto slová Učiteľa a Pána – splnili sa aj na tebe, blažený Metod: – zajali ťa, väznili a umučili, – a ty si im odpustil. – Pros za nás Krista Boha, – aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie – a odpustili svojim prenasledovateľom.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, blažený Metod, – verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vyku­piteľa, – nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. – Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. – Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. – Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: – Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. – Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. – Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. – Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Blažený Metod Dominik, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstú­pil toľké utrpenia, o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všet­kých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrva­losť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vy­ku­piteľa, aby jej členovia, na príhovor blaže­ného Metoda, neustále rástli počtom a napre­dovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Knaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaže­ného kňaza a mučeníka Metoda, našich prepo­dob­ných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button