Modlitba exorcizmu

EXORCISMUS IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

(Acta Sanctæ Sedis, vol. XXIII)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ. Amen.

Ad S. Michaelem Archangelum

Modlitba: Najslávnejšie knieža nebeského vojska, svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Príď na pomoc ľuďom, ktorých stvoril Boh na svoj obraz a draho vykúpil z diablovho otroctva. Svätá Cirkev Ťa uctieva ako svojho strážcu a ochrancu. Tebe Pán zveril duše vykúpených predurčené k najvyššiemu šťastiu. Pros Boha pokoja, nech zvrhne satana k našim nohám, aby viac nemal moc držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše prosby pred tvár Najvyššieho, aby nám čo najskôr získali Pánovo milosrdenstvo a premôž draka, starého hada, ktorým je diabol a satan a zviazaného ho zvrhni do priepasti, aby viac nezvádzal národy.

Ľ. Amen.

Exorcismus

V mene Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, na príhovor nepoškvrnenej Panny a Bohorodičky Márie, svätého Michala Archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, v dôvere pristupujem k zahnaniu útokov diabolskej zloby.

Žalm 68

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa * ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

E. Hľa, Pánov kríž, vzdiaľte sa, nepriateľské mocnosti. Ľ. Zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov.

E. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami.

Ľ. Ako dúfame v teba. Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene a moci nášho Pána Ježiša + Krista! Buď vykorenení z Božej Cirkvi, vzdiaľ sa od duší, ktoré zachránila drahocenná krv Božieho Baránka! + Odteraz sa neopováž, zákerný had, klamať ľudské pokolenie, prenasledovať Božiu Cirkev a zmietať i preosievať ako pšenicu Božích vyvolených! + Prikazuje ti to najvyšší Boh +, ku ktorému sa vo svojej veľkej pýche prirovnávaš; ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Prikazuje ti to Boh Otec +; prikazuje ti to Boh Syn +; prikazuje ti to Boh Duch + Svätý. Prikazuje ti to Kristus, Slovo večného Boha, ktoré sa stalo telom +, ktorý sa pre spásu nášho strateného rodu kvôli tvojej žiarlivosti uponížil a stal sa poslušným až na smrť; ktorý vybudoval svoju Cirkev na pevnej skale a zabezpečil, že ju pekelné brány nepremôžu a že s ňou ostane navždy po všetky dni až do skončenia sveta. Prikazuje ti to posvätné znamenie kríža + a moc všetkých tajomstiev našej kresťanskej viery +. Prikazuje ti to vznešená Božia Matka, Panna Mária +, ktorá od prvej chvíle svojho nepoškvrneného počatia pre svoju pokoru rozšliapala tvoju pyšnú hlavu. Prikazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla i ostatných apoštolov +. Prikazuje ti to krv mučeníkov a mocný príhovor všetkých svätých +. Preto ťa, prekliaty drak a celá diabolská légia, zaprisahávam skrze živého + Boha, skrze pravého + Boha, skrze svätého + Boha, skrze Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život: prestaň klamať ľudské stvorenie a nalievať jed večného zatratenia; prestaň škodiť Cirkvi a klásť prekážky jej slobode. Odíď, Satan, pôvodca a učiteľ každého klamstva, nepriateľ spásy človeka! Prenechaj miesto Kristovi, nad ktorým si nemal žiadnu moc, a v ktorom si nenašiel nič zo svojich skutkov; daj miesto Cirkvi, jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú sám Kristus získal svojou krvou! Pokor sa pred mocnou Božou rukou; tras sa a uteč na vzývanie svätého i hrozného mena Ježiš, kvôli ktorému sa chveje peklo, ktorému sú podriadené nebeské Sily, Mocnosti a Panstvá; ktorého Cherubíni a Serafíni neprestajne oslavujú hovoriac: Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh zástupov!

E: Pane, vypočuj moju modlitbu.

Ľ: A moje volanie nech dôjde ku tebe.

E: Pán s vami.

Ľ: I s duchom tvojim.

Oratio

Modlíme sa

Bože neba, Bože zeme, Bože anjelov, Bože archanjelov, Bože patriarchov, Bože prorokov, Bože apoštolov, Bože mučeníkov, Bože vyznávačov, Bože panien, Bože, Ty máš moc darovať život po smrti a odpočinok po práci, pretože niet iného boha okrem Teba, Ty jediný si pravý, Stvoriteľ všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, ktorého kráľovstvu nebude konca. Pokorne prosíme Tvoju vznešenosť, aby si nás mocne vyslobodil z každej moci, podvodu, klamstva a zloby pekelných duchov, a zachoval nás bez úhony. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ: Amen.

E: Od úkladov diabla,

Ľ: Osloboď nás, Pane,

E: Aby Cirkev bola slobodná v Tvojej službe.

Ľ: Vypočuj nás, ktorí sa k Tebe modlíme,

E: Aby si pokoril nepriateľov svätej Cirkvi,

Ľ: Vypočuj nás, ktorí sa k Tebe modlíme.

A pokropí miesto svätenou vodou.

Príspevok Modlitba exorcizmu je zobrazený ako prvý na Gréckokatolícka cirkev .

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatsp.sk/aktuality/modlitby/modlitba-exorcizmu/.

Back to top button