Cyrilometodská tradícia na území Slovenska v stredoveku – Spišské modlitby

Kontinuitu cyrilometodskej tradície možno sledovať na viacerých miestach napríklad na Spišskej Kapitule. Táto bola od nepamäti strediskom náboženského života na Spiši. Predpokladá sa, že už za čias Veľkej Moravy bola pravdepodobne Spišská Kapitula sídlom biskupa, lebo historické zmienky z ďalšieho obdobia na to viac menej poukazujú. Napr. prepošt Lukáš v roku 1282 chrám na Kapitule volá katedrálny a pápež Bonifác IX. píše roku 1402, že chrám je síce kolegiátny, ale prv bol katedrálny.
Spišské prepošstvo vzniklo v roku 1198, ale pravdepodobne na starých základoch biskupstva východného obradu. Azda preto, spišskí prepošti mali vo svojom erbe lomený kríž.
Alojz Miškovič písal, že v pokladnici Kapituly na Spiši chránia východnú biskupskú mitru… Bardossy a za ním Miškovič tvrdia, že posledný spišský biskup východného obradu Jakub ešte účinkoval na konci 13. storočia, a po jeho smrti spišské biskupstvo východného obradu bolo likvidované. Bolo na mieste terajšieho spišského biskupstva.
V roku 1402 pápež Bonifác IX. obnovil spišskému prepoštovi biskupské privilégia, ktoré však zhoreli s vežou v čase veľkého požiaru, a v nich spomína, že veľký počet Ruténov a Volochov, ktorí žijú v susedstve, navštevujú kostol sv. Martina na Spišskej Kapitule, kde sa navracajú na katolícku vieru.
Ďalším dôkazom je písaný doklad známy ako tzv. „Spišské modlitby“. Dňa 25.10.1479, v deň pred sviatkom sv. Demetra, sa uskutočnila posviacka katedrálneho chrámu na Spišskej Kapitule. To, ako sa tento liturgický úkon uskutočnil, i to, ako sa zdokumentoval, nám umožňuje usudzovať, ako sa vtedajšia cirkev na Slovensku hlásila k liturgickému odkazu sv. Cyrila a Metoda. Už samotná prítomnosť jazyka ľudu upozorňuje na cyrilometodskú liturgickú prax.
Veľký vplyv na prítomnosť veriacich východného obradu v Uhorsku malo postupné osídľovanie národov, v rámci takzvanej valašskej a rusínskej kolonizácie. Tento pohyb začína koncom 13. a začiatkom 14. storočia. Noví obyvatelia sa usadzovali na severovýchodnom okrajovom území Slovenska: na Zemplíne, Šariši a Spiši. Alexander Bonkaló v štúdii „Die ungarländischen Ruthennen“ /Ungarische Jahrsbücher I., s.215/ uvádza percent. rozdelenie východoslovenských Ukrajincov: na Zemplíne 11,4 %, v Šariši 22 %, na Spiši 7,1 %..

Back to top button