Všeobecné služby svätým

 • Spoločná služba nezištníkom a divotvorcom

  Tropár, 8. hlas

  Svätí nezištníci a divotvorcovia povie mená, – uzdrav­te naše choroby. – Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.

  Kondák, 2. hlas

  Preslávni lekári a divotvorcovia, – dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. – Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravovali – a ľuďom zdravie vracali.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.

  Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

  Verš: Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Spoločná služba prepodobným ženám

  Tropár, 4. hlas

  Blažené prepodobné ženy, – vzali ste na ramená Kristov Kríž, – pôstom a kajúcimi skutkami nasledovali ste Spasiteľa. – Všetkým Bohu zasväteným pannám dali ste krásny príklad. – Za svoj statočný boj pre Boha prijali ste nebeské kráľovstvo. – Teraz ho proste za spásu našich duší.

  Kondák, 2. hlas

  Svoje telá pôstom ste trápili. – Úpenlivými modlitbami prosili ste Krista, – aby vám odpustil hriechy. – A Boh vás dokonale očistil. – Obdaroval vás nebeským kráľovstvom. – Proste za spásu našich duší.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

  Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

  Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba svätým mučeniciam

  Tropár, 4. hlas

  Obdivuhodné duchovné ovečky, – mučeníc­tvom ste sa obetovali Kristovi, – Baránkovi a Pastierovi. – Zachovali ste mu dokonalú ver­nosť. – Preto dnes radostne oslavujeme vašu pamiatku – a velebíme Spasiteľa.

  Kondák, 4. hlas

  Slávime dnes pamiatku Kristových mučeníc – a so živou vierou ich prosíme, – aby nám pomáhali vo všetkých ťažkostiach. – Spolu s nimi voláme: – Náš Boh je s nami, jemu sa zaľúbilo, aby ich oslávil.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 4. hlas

  Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

  Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

  Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Služba svätej mučenici

  Tropár, 4. hlas

  Ježiš, tvoja ovečka povie meno, – volá mocným hlasom: – Milujem ťa, Ženích môj. – So slzami ťa hľadám. – Krstom som s tebou ukrižovaná i po­cho­vaná. – Pre teba trpím, s tebou chcem kraľo­vať. – Pre teba umieram, aby som s tebou vstala z mŕtvych. – Prijmi ma ako nepoškvrnenú žert­vu, – veď len z čistej lásky som sa ti obetovala. – Milostivý Bože, spas naše duše – na príhovor svojej mučenice.

  Kondák, 2. hlas

  Zhromaždili sme sa v tvojom svätom chráme, – slávna mučenica povie meno, – aby sme našli lieky pre naše duše i telá. – Preto k tebe vrúcne volá­me: – Prihováraj sa za nás u Krista Boha.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

  Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

  Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Spoločná služba prepodobným mučeníkom

  Tropár, 8. hlas

  Naši prepodobní otcovia, – žili ste na zemi ako cudzinci, – ako prechodní cestujúci. – Na púšti ste si pripravili príbytky – a ustavične ste sa postili. – Odeli ste sa čnostnými skutkami.– Utrpením ste sa podobali Kristovi. – Z jeho rúk ako odmenu ste prijali mučeníctvo. – Teraz ho za nás proste, – aby spasil naše duše.

  Kondák, 4. hlas

  Ušli ste pred búrkami sveta. – Na púšti ste našli poklad pokoja. – Svoj život ste korunovali kajúcimi skutkami a mučeníckou smrťou. – Preto ste sa stali spoločníkmi mučeníkov a vyznávačov.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

  Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

  Aleluja, 6. hlas

  Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

  Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Spoločná služba hieromučeníkom

  Tropár, 4. hlas

  Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

  Kondák, 3. hlas

  Biskupi a mučeníci, – zišli sme sa, aby sme vás oslávili. – Vy ste lúče nezapadajúceho Slnka. – Ožiarili ste všetkých, čo bývali v temnotách neve­do­mosti. – Priviedli ste ich k poznaniu nadpriro­dzených právd. – Preto vám spievame, otcovia naši: – „Buďte velebení, krásne vzory kajúcnosti.“

  Bohorodičník, 3. hlas

  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi ja­sajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u več­ného Boha.

  Prokimen, 7. hlas

  V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

  Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Služba hieromučeníkovi

  Tropár, 4. hlas

  Hieromučeník povie meno, bol si nástupcom apoš­tolov. – Riadil si sa ich príkladom. – Posilňovaný zjaveniami pokračoval si v ich duchovnom poslaní. – Preto ako učiteľ slova pravdy – aj vlastnú krv si za ňu vylial. – Pros za nás Krista Boha, – aby spasil naše duše.

  Kondák, 4. hlas

  Ako biskup žil si dôstojným životom – a svoju cestu si korunoval mučeníctvom. – Odstránil si modloslužobné obety. – Dobre si pásol svoje stá­do, – Bohom omilostený otec povie meno. – Preto ťa velebíme a vrúcne k tebe vo­lá­me: – „Svo­ji­mi modlitbami nás ochraňuj pred každým ne­šťastím.“

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

  Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

  Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba mučeníkom

  Tropár, 1. hlas

  Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.

  Kondák, 2. hlas

  Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozpty­ľujete. – Ustavične za nás proste Krista Boha.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.

  Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

  Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Služba mučeníkovi

  Tropár, 4. hlas

  Pane, tvoj mučeník povie meno, – za svoje utrpe­nie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad muči­teľ­mi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.

  Kondák, 2. hlas

  Prišiel si ako jasná hviezda, – ako neklamné zna­menie. – Zvestoval si svetu Krista, Slnko pravdy. – Svojou žiarou, mučeník povie meno, – rozptýlil si temnotu lží, – nám si priniesol svetlo – a ustavične sa za nás prihováraš.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 7. hlas

  Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

  Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba prepodobným a bláznom pre Krista

  Tropár, 4. hlas

  Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrden­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

  Kondák, 2. hlas

  Prepodobní a Bohu oddaní otcovia, – bezpečne ste prešli nespočetnými búrkami života. – V potokoch sĺz svojich ste potopili duchovných nepriateľov. – Preto ste dostali dar zázrakov. – Vrúcne vás prosíme, ustavične sa za nás modlite.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 7. hlas

  V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Aleluja, 6. hlas

  Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

  Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Služba prepodobnému

  Tropár, 8. hlas

  Prepodobný otec povie meno, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. – Vzal si svoj kríž a kráčal si za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. – Teraz sa raduješ s anjelmi.

  Kondák, 2. hlas

  Odel si svoju dušu pancierom milosti Božej – a kopijou ustavičných modlitieb rozprášil si pluky pekla. – Preto sa neprestaň za nás prihovárať, – divotvorca otec povie meno.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 7. hlas

  V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Aleluja, 6. hlas

  Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

  Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba svätiteľom

  Tropár, 4. hlas

  Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosr­den­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

  Kondák, 8. hlas

  Ako učiteľov pravdy a ozdobu biskupského stavu – ospevuje vás Cirkev piesňami. – Vyproste svojim vrúcnym ctiteľom, – aby len dobre vždy ro­bili a zlého sa chránili. – Tak ste sa v živote správali, – nepremožiteľní víťazi.

  Bohorodičník, 8. hlas

  Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všet­kých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

  Prokimen, 7. hlas

  V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

  Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

  Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Služba svätiteľovi

  Tropár, 4. hlas

  Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanli­vosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba oboha­tila, – otče, arcipastier povie meno. – Pros Kris­ta Boha, – aby spasil naše duše.

  Kondák, 2. hlas

  Ako hrom, Bohom zoslaný, – ako duchovná poľnica, – upevňoval si vieru, veľkňaz povie meno, – pred bludmi si chránil Cirkev. – Miloval si Najsvä­tejšiu Trojicu. – Teraz s anjelmi ju večne velebíš. – Prihováraj sa u nej za nás všetkých.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 1. hlas

  Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uva­žu­­je o tom, čo je rozumné.

  Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

  Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba svätým apoštolom

  Tropár, 3. hlas

  Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

  Kondák, 4. hlas

  Múdri apoštoli Pánovi, – oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku. – Lebo vy ste odnože Krista, Viniča, – prinášajúce plody dobrých skutkov, – nalievajúce nám víno spásy, – prameň večného potešenia. – Vyproste nám veľké milosti svojimi modlitbami, – najmä odpustenie hriechov.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • Služba svätému apoštolovi

  Tropár, 3. hlas

  Svätý apoštol povie meno, pros milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

  Kondák, 4. hlas

  Svätý apoštol povie meno, – Boh ťa daroval Cirkvi ako jasnú hviezdu. – Tvoje nespočetné zázraky ju ožarujú. – Preto prosíme Krista: – Najláskavejší Pane, spas všetkých ctiteľov svojho apoštola, – tých, čo s vierou uctievajú jeho pamiatku.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • Služba svätému prorokovi

  Tropár, 2. hlas

  Oslavujeme, Pane, pamiatku tvojho proroka povie meno, – preto ťa prosíme, spas naše duše.

  Kondák, 4. hlas

  Svätým Duchom osvietené tvoje srdce – stalo sa schránkou jasného proroctva. – Budúce veci si predvídal ako prítomné. – Preto ťa ctíme, bla­žený a slávny prorok povie meno.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 4. hlas

  Ty si kňaz na veky – podľa radu Melchizede­kovho.

  Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”

  Aleluja, 5. hlas

  Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul.

  Verš: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Spoločná služba svätým nebeským beztelesným silám

  Tropár, 4. hlas

  Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy. – My vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vyslo­boďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

  Kondák, 2. hlas

  Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a hojné milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvo­jimi služobníkmi.

  Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

  Aleluja, 5. hlas

  Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.

  Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

  Pričasten

  Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvo­jimi služobníkmi. Aleluja.

 • Služba Presvätej Bohorodičke

  Tropár, 4. hlas

  My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná si naša orodovnica.

  Kondák, 6. hlas

  Nemáme inej pomoci, – nemáme inej nádeje, – okrem teba, prečistá Panna, – ty nám pomáhaj, – v teba dúfame – aj sa tebou chválime, – lebo sme tvoji služobníci. – Nedopusť, aby sme boli zahanbení.

  Alebo tropár, 7. hlas

  Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavu­jeme, – tvojej pomoci sa doprosujeme, – tvoj milostný obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvracaj sa od našich pro­sieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všet­kých našich nedostatkov.

  Kondák, 6. hlas

  Matka naša, v námahách nám pomáhaj. – V bo­les­tiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás pote­šuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hrieš­nikom odpustenie, – nábožným v dobrom zotrva­nie, – zomierajúcim spasenie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.

  Alebo tropár, 6. hlas

  Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premo­žená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevý­slovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

  Kondák, 4. hlas

  Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

  Prokimen, 3. hlas

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

  Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Aleluja, 8. hlas

  Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

  Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

  Pričasten

  Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

   

Back to top button