Paramejník

 • Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu

  Na Božskej službe vopred posvätených darov

   prokimen, hl. 5.: Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia.

  Verš: Nech ťa chráni meno Boha Jakubovho.

  Čítanie z knihy Genezis ( Gn 2, 20 – 25; 3, 1 – 20 )

  A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.

  Vtedy Adam povedal:

  „Toto je teraz kosť z mojich kostí

  a mäso z môjho mäsa;

  preto sa bude volať mužena,

  lebo je vzatá z muža.“

  Preto muž opustí svojho otca

  i svoju matku

  a prilipne k svojej manželke

  a budú jedným telom.

  A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.

  No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?“ Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ – Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ – A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.

  I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.

  I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl.“ Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“

  Tu povedal Pán, Boh, hadovi:

  „Preto, že si to urobil, prekliaty budeš

  medzi všetkým dobytkom

  a medzi všetkou poľnou zverou!

  Na bruchu sa budeš plaziť

  a prach zeme hltať po celý svoj život!

  Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,

  medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,

  ono ti rozšliape hlavu

  a ty mu zraníš pätu.“

  Žene povedal:

  „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť;

  v bolesti budeš rodiť deti,

  a hoci budeš po mužovi túžiť,

  on bude vládnuť nad tebou.“

  „A Adamovi povedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: „Nesmieš z neho jesť!“,

  nech je prekliata zem pre teba;

  s námahou sa z nej budeš živiť

  po všetky dni svojho života.

  Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť

  a ty budeš jesť poľné byliny.

  V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb,

  kým sa nevrátiš do zeme,

  z ktorej si bol vzatý,

  lebo prach si a na prach sa obrátiš!“

  Adam nazval svoju ženu menom Eva (Život), lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.

  1. prokimen, hl. 6: Povstaň Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

  Verš: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.

  Čítanie z knihy Prísloví ( Prísl 3, 19 – 34 )

  Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnosťou. Jeho vedomosťou vyrazili morské priehlbne a rosu kropia oblaky. Nech ti to, syn môj, z očí neschodí, zachovaj rozvahu a rozmysel a budú tvojej duši životom a skvostom na tvoj krk. Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať. Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou. Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť. Nehovor svojmu blížnemu: „Choď preč a (inokedy) príď!“ a „Zajtra ti dám,“ keď máš naporúdzi (hneď). Nestroj nič zlé svojmu blížnemu, kým sa u teba baví bezpečne. Nevaď sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlého nespravil. Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými. Na dome bezbožného kliatba Pánova, ale príbytok spravodlivých požehnáva. Posmievačom sa posmieva a milosť udeľuje pokorným.

   

 • Streda prvého týždňa Veľkého pôstu

  Na Božskej službe vopred posvätených darov

   prokimen, hl. 5.: Ty, Pane, nás zachováš a ochrániš, pred týmto pokolením na veky.

  Verš: Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých.

  Čítanie z knihy Genezis ( Gn 1, 24 – 2, 3 )

  Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

  Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

  A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

  na Boží obraz ho stvoril,

  muža a ženu ich stvoril.

  Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

  Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.

  Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

  1. prokimen, hl. 6.: Pohliadni, vypočuj ma, Pane, Bože môj!

  Verš: Dokedy, Pane? Celkom zabudneš na mňa? Dokedy budeš skrývať svoju tvár predo mnou?

  Čítanie z knihy Prísloví ( Prísl 2, 1 – 22 )

  Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju

  budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov. (Až) vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník, bo sa ti múdrosť nasťahuje do srdca a tvoju dušu blažiť bude poznanie, rozvaha bude bedliť nad tebou (a) rozumnosť ťa bude strážiť tak, že ťa od zlej cesty zachová, od človeka, čo vraví mam a klam, od (tých), čo zanechali priame chodníky a vykračujú temravými cestami, ktorí sa tešia, keď sa môžu podopúšťať zla, rozplývajú sa radosťou z (tých) najmrzkejšich výčinov, (od ľudí), ktorých cesty sú kľukaté a sú podlí (všade), kde len nohou vykročia. zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami, čo zanecháva druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým. Nevráti sa nik z tých, ktorí zalietajú k nej, (nik z nich) viac nevkročí na chodník života. Preto sa cestou dobrých uberaj a zachovávaj spravodlivých chodníky! Lebo (len ľudia) správni budú bývať v krajine a zostanú v nej (iba) počestní. Nečestní sa odstránia z krajiny a zločinci sa vykorenia z nej.

Back to top button